Vyhláška č. 324/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-324
Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992
Aktuálne znenie 30.06.1992

324

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 27. května 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se vypouštějí slova „pomaturitní studium,3) kombinace teoretické a praktické přípravy,“ a za slovo „formy“ se vkládají slova „středoškolského nebo“.

2. V § 2 odst. 1 první věta zní: „Vzdělávací zařízení, například vzdělávací zařízení zaměstnavatelů, státní a soukromé školy včetně zahraničních právnických a fyzických osob provádějících rekvalifikace a státní rekvalifikační střediska (státní rekvalifikační střediska pro občany se změněnou pracovní schopností) uskutečňují rekvalifikaci na základě písemné dohody s úřady práce nebo zaměstnavateli.“.

3. Dosavadní text § 3 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) V dohodě lze sjednat závazek, že uchazeč o zaměstnání, který bez vážných důvodů (§ 5) zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce náklady rekvalifikace až do výše 50 %.“.

4. V § 4 odst. 1 zní:

(1) Uchazeči o zaměstnání, vyslanému na rekvalifikaci úřadem práce, zabezpečuje úřad práce bez platně potřebné ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat:

a) úhradu výbavy potřebné k provádění rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, až do výše 1000 Kčs,

b) v rozsahu a za podmínek platných pro pracovní cestu podle zvláštních předpisů5) stravné a nocležné, a dále náhradu jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět při přijímacím řízení, zahájení a ukončení rekvalifikace, případně i náhradu jízdného za cesty k návštěvě rodiny a zpět, nebo náhradu jízdních výdajů při denním dojíždění na rekvalifikaci,

c) náhradu ve výši pojištění pro případ úrazu jím sjednaného na dobu rekvalifikace.“.

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

S uchazečem o zaměstnání, který v posledním zaměstnání neukončil svou rekvalifikaci, může úřad práce uzavřít písemnou dohodu o dokončení zbývající části rekvalifikace; ustanovení § 3 platí i zde.“.

6. § 5 zní:

㤠5

Uchazeč o zaměstnání může z vážných zdravotních, osobních a rodinných důvodů, které nastaly v průběhu rekvalifikace, zanechat rekvalifikace. Za vážné osobní nebo rodinné důvody podle věty první se považují důvody spočívající v:

a) nezbytné osobní péči o:

1. dítě ve věku do tří let,

2. dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti,

3. blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná a nebyla umístěna v ústavu sociální péče nebo v obdobném zdravotnickém zařízení,

b) docházce dětí do předškolního zařízení a povinné školní docházce dětí,

c) místě výkonu a povaze zaměstnání druhého manžela,

d) nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních předpisů.12)“.

7. V § 8 odst. 2 a 3 znějí:

(2) Pověření podle odstavce 1 může vzdělávací zařízení získat, osvědčí-li, že má způsobilost provádět rekvalifikaci pro vymezené pracovní činnosti. Způsobilost vzdělávacího zařízení podle věty první ověřuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky9) na základě písemné žádosti vzdělávacího zařízení; v žádosti je třeba uvést:

a) pracovní činnosti, pro které má být rekvalifikace prováděna,

b) vzdělávací projekt pro pracovní činnosti uvedené pod písmenem a),

c) informaci o materiálním a personálním zabezpečování rekvalifikace,

d) prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci vyučujících.

K žádosti je třeba přiložit doklad o zřízení vzdělávacího zařízení.

(3) Vzdělávací projekt podle odstavce 2 písm. b) obsahuje cíl, obsah, délku, složení účastníků vzdělávání, formy a metody, organizační zajištění, způsob zakončení a ověření získaných vědomosti vzdělávaných pracovníků.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako 4 až 6.

8. V § 8 odst. 4 se za slova „vysokých škol“ vkládají slova „v rámci jejich působnosti“.

9. V § 8 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: „Pověření podle věty první se vydává na dobu určitou; po uplynutí této doby se přiměřeně postupuje podle odstavce 2.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

12) Např. § 5 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).