Zákon č. 282/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-282
Čiastka 58/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 15.06.1992
Aktuálne znenie 15.06.1992

282

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., se doplňuje takto:

V § 15 odst. 2 písm. f) se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se nová písmena g) a h), která znějí:

g) k jednorázovému posílení rozpočtu obcí ve výši 1,2 miliardy Kčs, pokud došlo k oslabení zdrojů jejich rozpočtů v důsledku uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů,

h) k úhradě finančních náhrad podle zvláštních předpisů.5)“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 první věta zní: „Privatizační projekt může vypracovat rovněž komise pro privatizaci zřízená podle zvláštního předpisu.6)“.

2. V § 2 odst. 7 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

3. V § 2 odst. 9 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

4. V § 5 odst. 1 se připojuje nová věta, která zní: „Tímto dnem přechází podle privatizačního projektu na Fond také majetek, který je ve správě Pozemkového fondu České republiky.7)“.

5. V § 18 odst. 2 písm. c) zní:

c) k převodu privatizovaného majetku pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a podpory nadací určených Českou národní radou na návrh vlády,“.

6. V § 18 odst. 2 se na konci ustanovení tečka nahrazuje čárkou a připojují se nová písmena h), i) a j), která znějí:

h) k financování výdajů na činnost státních podniků, které je nezbytně nutné zachovat z důvodu nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů,4),7) nebo z jiných zákonem stanovených důvodů na základě rozhodnutí Fondu, pokud nemá podnik pro tyto účely vytvořeny vlastní zdroje. Fond rozhoduje na základě žádosti státního podniku po vyjádření zakladatele. Zprávu o předpokládaných výdajích na každý kalendářní rok a zprávu o skutečném čerpání těchto prostředků schvaluje vláda,

i) k převodu privatizovaného majetku na právnické osoby zřízené podle zvláštních předpisů,7) jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě,

j) k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku.“.

7. § 18 odst. 3 se vypouští.

8. V § 20 odst. 4 se za první větu vkládá nová věta, která zní: „Fond může rovněž pověřit komise pro privatizaci organizováním a prováděním veřejné dražby a veřejné soutěže v souladu se schváleným privatizačním projektem.“.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

5) § 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

7) Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.