Zákon č. 267/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-267
Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992
Účinnosť od 10.06.1992
Aktuálne znenie 10.06.1992

267

ZÁKON

z 29. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 2 sa slová „obdobne podľa“ nahrádzajú slovami „a za podmienok ustanovených v § 23“.

2. § 18 ods. 1 znie:

(1) Zrušujú sa rozkazy, ktorými boli občania označení za politicky nespoľahlivých zaradení v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác po dobu základnej vojenskej služby a výnimočného vojenského cvičenia podľa § 39 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon. Za vojenské tábory nútených prác sa na účely tohto zákona považujú cestné prápory ženijného vojska zriadené od 2. 8. 1948 do 1. 9. 1950 a pomocné technické prápory.“.

3. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Rehoľníkom a kňazom internovaným v centralizovaných kláštoroch s režimom obdobným táborom nútených prác prislúcha nárok na odškodnenie za dobu takej internácie v rozsahu ustanovenom v § 17 ods. 2 zákona.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4. § 24 ods. 4 znie:

(4) Za účelom zmiernenia krívd spôsobených osobám uvedeným v § 18 ods. 1 sa k dôchodku poskytuje príplatok 15 Kčs za každý mesiac tejto služby. Príplatok k dôchodku sa vypláca len do výšky, ktorá spolu s dôchodkom nepresahuje najvyššiu výmeru dôchodku ustanovenú osobitnými predpismi.4a) Pre príplatok k dôchodku platí obdobne § 58a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb.“.

Odkaz k § 24 ods. 4 znie:

4a) § 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.“.

5. V § 29 sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Federálne ministerstvo obrany odškodní podľa vyhlášky č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov, na žiadosť poškodeného, poškodenie zdravia občanov uvedených v § 18 ods. 1, ku ktorému došlo v súvislosti s výkonom služby vo vojenských táboroch nútených prác.

(5) Ak došlo v súvislosti s výkonom trestu odňatia slobody podľa § 16 alebo s výkonom práce v tábore nútených prác alebo v pracovnom útvare podľa § 17 alebo s výkonom služby vo vojenskom tábore nútených prác podľa § 18 ods. 1 k úmrtiu občana, poskytne sa manželke, deťom, a ak ich niet, rodičom poškodeného jednorazové odškodnenie vo výške 100 000 Kčs v hotovosti.“.


Čl. II

1. Príplatok k dôchodku podľa čl. I bodu 4 sa prizná na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 31. marci 1991; pritom neplatí ustanovenie § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. o dvojnásobnom hodnotení doby. Príplatok k dôchodku patrí namiesto dvojnásobného hodnotenia doby a dosiaľ vyplatené sumy dôchodku sa zúčtujú.

2. Žiadosť o odškodnenie podľa čl. I bodu 5 možno uplatniť do 31. decembra 1992.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.