Nariadenie vlády č. 254/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-254
Čiastka 54/1992
Platnosť od 12.06.1992
Účinnosť od 12.06.1992
Aktuálne znenie 12.06.1992

254

Nařízení vlády

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen „zákon“):


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví

a) způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) příplatky za vedení,

c) podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

d) podmínky pro poskytování odměn

prokurátorům a vyšetřovatelům prokuratury okresních a krajských prokuratur a Generální prokuratury České republiky (dále jen „prokurátor“ a „vyšetřovatel“) a právních čekatelů prokuratury (dále jen „právní čekatel“) s výjimkou generálního prokurátora České republiky a jeho náměstků.1)

§ 2

Zařazení prokurátora, vyšetřovatele a právního čekatele do platové třídy a platového stupně

(1) Prokurátor a vyšetřovatel okresní prokuratury se zařadí do desáté platové třídy, prokurátor a vyšetřovatel krajské prokuratury do jedenácté platové třídy a prokurátor a vyšetřovatel Generální prokuratury České republiky do dvanácté platové třídy.

(2) Prokurátora a vyšetřovatele zařadí zaměstnavatel (dále jen „prokuratura“) do jednoho z dvanácti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené prokuraturou podle § 3.

(3) Prokurátora a vyšetřovatele může prokuratura zařadit do druhého platového stupně, pokud vykonával funkci prokurátora nebo vyšetřovatele nejméně po dobu dvou let. Do doby uvedené ve větě první se nezapočítává doba překážek v práci na straně prokurátora nebo vyšetřovatele přesahující tři měsíce v kalendářním roce.2)

(4) Právního čekatele zařadí prokuratura do osmé platové třídy a do jednoho ze dvou platových stupňů v závislosti na délce praxe.

§ 3

Doba rozhodná pro zařazení prokurátora a vyšetřovatele do platového stupně

(1) Do doby rozhodné pro zařazení prokurátora a vyšetřovatele do platového stupně (dále jen „započitatelná praxe“) započte prokuratura dobu

a) výkonu funkce prokurátora nebo vyšetřovatele,

b) praxe právního čekatele,

c) jiné prokázané právní praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání (dále jen „právní praxe“),

d) nejvýše devíti měsíců výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby nebo mateřské, popřípadě další mateřské dovolené.

(2) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může generální prokurátor České republiky zahrnout do započitatelné praxe i jinou dobu, než je doba stanovená v odstavci 1 písm. a) až c), jestliže prokurátor nebo vyšetřovatel nemohl vykonávat svoji funkci nebo právní praxi z důvodu skončení pracovního poměru na základě neplatného pracovněprávního úkonu.3)

§ 4

Platový tarif

(1) Prokurátorovi a vyšetřovateli přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, a to

při délce započitatelné praxe v platové třídě
&nbsp 10 11 12
1. do ukončení 5. roku praxe 6 000 6 200 6 500
6. od počátku 2. roku 7 000 7 200 7 500
3. 9. roku 7 400 7 600 8 200
4. 12. roku 7 800 8 000 8 800
5. 15. roku 8 100 8 400 9 400
6. 18. roku 8 400 8 800 9 800
7. 21. roku 8 700 9 200 10 200
8. 24. roku 9 000 9 600 10 600
9. 27. roku 9 300 9 900 11 000
10. 30. roku 9 600 10 200 11 400
11. 33. roku 9 800 10 500 11 700
12. 36. roku 10 000 10 800 12 000 Kčs měs.

(2) Právnímu čekateli přísluší platový tarif stanovený pro první platový stupeň osmé platové třídy ve výši 3 500 Kčs měsíčně. Od počátku sedmého měsíce praxe přísluší právnímu čekateli platový tarif stanovený pro druhý platový stupeň osmé platové třídy ve výši 4 500 Kčs měsíčně. Právnímu čekateli, který prokáže dobu právní praxe v trvání nejméně jednoho roku, přísluší od počátku zařazení do osmé platové třídy platový tarif ve výši stanovené pro druhý platový stupeň.

§ 5

Osobní příplatek

Prokuratura může poskytovat osobní příplatek až do výše 800 Kčs měsíčně

a) prokurátorovi, vyšetřovateli a právnímu čekateli okresní nebo krajské prokuratury, kterou určí generální prokurátor České republiky,

b) prokurátorovi a vyšetřovateli, který je pověřen výchovou právních čekatelů, po dobu této výchovy v závislosti na počtu právních čekatelů,

c) prokurátorovi specialistovi (konzultantovi) Generální prokuratury České republiky a krajské prokuratury.

§ 6

Příplatek za vedení

Podle stupně řízení a náročnosti řídící práce přísluší příplatek za vedení určený prokuraturou v rámci rozpětí stanoveného pro

a) ředitele odboru Generální prokuratury České republiky 1 500 - 2 200
b) vedoucího oddělení (zástupce ředitele odboru) Generální prokuratury České republiky 300 - 1 200
c) krajského prokurátora 1 800 - 3 200
d) náměstka krajského prokurátora 1 200 - 2 000
e) vedoucího oddělení (vedoucího úseku krajské prokuratury) 300 - 1 200
f) okresního prokurátora 1 600 - 2 400
g) náměstka okresního prokurátora 800 - 1 500 Kčs měs.

§ 7

Odměny

Prokuratura může prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku nebo při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, popřípadě v souvislosti s jeho uvolněním z dosavadního zaměstnání, pokud prokurátor nebo vyšetřovatel splní podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu podle zvláštního předpisu,4)

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 9

Prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje prokuratura příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)

§ 10

Prokuratura může při zařazení vyšetřovatele, kterému bylo prominuto vysokoškolské vzdělání,6) do příslušné platové třídy započítat dobu výkonu funkce vyšetřovatele nejvýše v rozsahu dvou třetin. V případě uvedeném ve větě první se ze započitatelné praxe odečte vyšetřovateli doba pěti roků, pokud dosáhl úplného středního vzdělání, a doba devíti roků, pokud dosáhl nižšího než úplného středního vzdělání.

§ 11

Prokuratura může v kalendářním roce 1992 poskytovat odměny podle § 7 písm. a) a c) z fondu vedoucího.

§ 12

Zrušuje se výnos ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. října 1991 č. j. 324-7424/10 000, o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury (č. 428/1991 Sb.).

§ 13

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 odst. 2 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 124 až 128 zákoníku práce.

3) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

4) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

6) § 37 odst. 3 zákona č. 60/1965 Sb.