Zákon č. 241/1992 Zb.Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-241
Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.09.1992
Redakčná poznámka

s výjimkou ustanovení § 8, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.

Aktuálne znenie 01.09.1992

241

ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992

o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen „Fond“).

(2) Fond je právnickou osobou, která se zapisuje na základě statutu do obchodního rejstříku. Fond spravuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen „správce Fondu“).

(3) V čele Fondu je ministr kultury České republiky (dále jen „ministr“), který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

§ 2

(1) Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu je Rada Fondu (dále jen „Rada“).

(2) Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, které je Rada odpovědna. Návrhy podává z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců, zaměstnavatelů a pracovníků působících v oblasti České kinematografie ministr. Členství v Radě je veřejnou funkcí,1) je čestné a nezastupitelné.

(3) Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období Rady je tříleté.

(4) Náklady spojené s činností Rady nese Fond.

(5) Podrobnosti o organizaci a činnosti Rady upraví statut Fondu, který schvaluje na návrh správce Fondu Česká národní rada.

§ 3

(1) Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky.

(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta, poslance, předsedy a místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka.

§ 4

Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) vzdáním se funkce,

c) úmrtím člena,

d) odvoláním,

e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

§ 5

(1) Rada posuzuje zejména

a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b) návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů Fondu a návrh závěrečného účtu Fondu.

(2) Rada rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků Fondu podle § 10.

§ 6

(1) Správce Fondu sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled pohledávek a závazků a závěrečný účet Fondu, které předkládá ministerstvu financí České republiky ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu České republiky (dále jen „státní rozpočet“) a státního závěrečného účtu České republiky (dále jen „státní závěrečný účet“).

(2) Návrh rozpočtu Fondu tvoří přílohu návrhu státního rozpočtu a závěrečný účet Fondu tvoří přílohu státního závěrečného účtu.

(3) Se závěrečným účtem Fondu předkládá správce Fondu vyhodnocení použití prostředků Fondem vynaložených.

(4) Fond vede účetnictví podle zvláštního předpisu2) a zpracovává účetní závěrku, kterou ověřuje auditor. Náklady s tím spojené hradí Fond.

§ 7

Finančními zdroji Fondu jsou:

a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,

b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů,

c) úvěry od právnických osob,

d) úroky z návratných finančních výpomocí a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance,

e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům,

f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 11 odst. 5),

g) dary a dědictví pro Fond,

h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem,

i) sjednané podíly na příjmech z kinematografických děl, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 11 odst. 2),

j) dotace ze státního rozpočtu,

k) příplatek k ceně vstupného (§ 8),

l) příjmy z využití filmových děl,3) pokud byly na Fond převedeny,

m) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy.

§ 8

(1) Účastník veřejné produkce kinematografického díla se vstupným zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1 Kčs.

(2) Příplatek podle odstavce 1 vyúčtuje a odvede pořadatel veřejné produkce Fondu do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Správce Fondu je oprávněn přezkoumat správnost vyúčtování.

(3) Vláda České republiky může s pŕihlédnutím ke změnám životních nákladů stanovit nařízením jinou výši příplatku.

§ 9

(1) Prostředky Fondu lze poskytnout na tyto projekty:

a) tvorbu českého kinematografického díla,

b) výrobu českého kinematografického díla,

c) distribuci hodnotného kinematografického díla,

d) propagaci české kinematografie,

e) technický rozvoj a modernizaci české kinematografie,

f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních a etnických menšin, žijících na území České republiky.

(2) Prostředky Fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoce.

(3) Účelové dotace z Fondu lze poskytnout jen do výše jedné poloviny nákladů plánovaných žadatelem.

(4) Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok. Prostředky Fondu nelze poskytnout ke krytí ztráty z činnosti právnických nebo fyzických osob.

(5) Fond může peněžnímu ústavu poskytnout záruku za úvěr nebo za půjčku poskytnuté žadateli na projekty uvedené v odstavci 1.

§ 10

(1) Žadatelem o poskytnutí prostředků Fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Je-li žadatelem československá právnická osoba s majetkovou účastí zahraničních osob,4) lze prostředky Fondu poskytnout, jen pokud je podíl majetkové účasti zahraniční osoby nižší než padesát procent.

(2) Žadatel podává žádost písemně správci Fondu. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů, údaj o případné zahraniční účasti, požadovanou formu podpory a její výši, případně označení pohledávky, o jejíž zajištění žádá. Správce Fondu může žadateli uložit povinnost doplnit žádost o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Současně s podáním žádosti složí žadatel na úhradu nákladů spojených s jejím posouzením na účet Fondu částku stanovenou podle charakteru předkládaného projektu diferencované statutem Fondu, nejvýše však deset tisíc Kčs. Tuto částku je povinen správce Fondu žadateli vyúčtovat ve lhůtě podle § 11 odst. 1. Pokud náklady spojené s posouzením žádosti převýší složenou částku, hradí se rozdíl z prostředků Fondu.

(4) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 2 nebo nesloží-li částku podle odstavce 3, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

§ 11

(1) O poskytnutí prostředků Fondu rozhoduje Rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění (§ 10 odst. 2). Rozhodnutí Rady obsahuje:

a) označení projektu, který má být Fondem podpořen,

b) označení žadatele,

c) formu podpory,

d) výši poskytnutých prostředků nebo označení pohledávky, která má být zajištěna,

e) dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí návratné finanční výpomoci nebo půjčky.

(2) Rada může v rozhodnutí stanovit, do jaké výše se Fond podílí na příjmech plynoucích z projektu podle odstavce 1.

(3) Na rozhodování podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4) Na základě rozhodnutí Rady a v souladu s ním uzavře Fond se žadatelem do 30 dnů od doručení rozhodnutí podle odstavce 1 smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí prostředků Fondu nebo o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 5 a o případném podílu Fondu na příjmech plynoucích z projektu. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodů na straně žadatele, rozhodnutí podle odstavce 1 zaniká a na žádost se hledí, jako by nebyla podána.

(5) Prostředky poskytnuté z Fondu lze použít výhradně ke stanovenému účelu; budou-li použity jinak, zaplatí žadatel Fondu pokutu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě podle odstavce 4, a to až do celkové částky poskytnutých prostředků. Povinnost vrátit Fondu prostředky užité v rozporu se smlouvou tím není dotčena.

(6) Podrobnosti o nakládání s prostředky Fondu upraví statut Fondu.

§ 12

Zůstatek finančních prostředků Fondu se převádí do následujícího kalendářního roku.


§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992, s výjimkou ustanovení § 6, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

4) § 24 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.