Ústavný zákon č. 237/1992 Zb.Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-237
Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 12.06.1992
Aktuálne znenie 12.06.1992

237

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992

o volebním období České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Volební období České národní rady trvá čtyři roky.


Čl. 2

Zrušuje se s působností pro Českou republiku čl. 103 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 43/1971 Sb.

Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do České národní rady v roce 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.