Zákon č. 213/1992 Zb.Zákon o spotrebných daniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-213
Čiastka 42/1992
Platnosť od 22.05.1992 do31.12.1993
Účinnosť od 01.08.1993 do31.12.1993
Zrušený 316/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Predpisom č. 309/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania vína spotrebnou daňou, od 1. januára 1994. Predpisom č. 310/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania piva spotrebnou daňou, od 1. januára 1994. Predpisom č. 311/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania liehu a liehovín spotrebnou daňou, od 1. januára 1994. Predpisom č. 312/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania tabaku a tabakových výrobkov spotrebnou daňou, od 1. januára 1994. Predpisom č. 316/1993 Z. z. sa zrušuje prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania palív a mazív spotrebnou daňou, od 1. januára 1994.

Znenie 01.08.1993

213

ZÁKON

zo 16. apríla 1992

o spotrebných daniach

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon ustanovuje podmienky zdaňovania uhľovodíkových palív a mastív, liehu a liehovín, piva, vína a tabakových výrobkov (ďalej len „vybrané výrobky“) spotrebnými daňami (ďalej len „daň“).

(2) Vybrané výrobky sa zdaňujú podľa tohto zákona jednorazovo.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) tuzemskom štátne územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

b) zahraničím to územie, ktoré nie je tuzemskom;

c) vývozom vybraných výrobkov ich prepustenie do voľného obehu1) v zahraničí alebo do záznamového obehu2) za účelom prepracovania alebo úpravy a potvrdenia o ich konečnom alebo dočasnom dopravení do zahraničia;

d) dovozom vybraných výrobkov prepustenie do voľného obehu1) v tuzemsku alebo do záznamového obehu2) v tuzemsku za účelom prepracovania alebo úpravy;

e) správcom dane príslušný finančný úrad3) alebo daňový úrad4) (ďalej len „finančný orgán“); pri dovoze vybraných výrobkov colnica;5)

f) vyskladnením

1. fyzické vydanie vybraných výrobkov platiteľom dane (§ 3) za účelom splnenia zmluvného záväzku;6)

2. fyzické vydanie vybraných výrobkov platiteľom dane (§ 3) svojej organizačnej zložke alebo prevádzkárni,6a) v ktorých sa uskutočňuje predaj týchto výrobkov;

3. použitie vybraných výrobkov pre výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane;

4. použitie vybraných výrobkov pre vlastnú potrebu platiteľa dane, príslušníkov domácnosti7) a osôb blízkych,7) jeho zamestnancov, členov a spoločníkov, ďalej použitie vybraných výrobkov uvedených v § 35 pre priamu spotrebu alebo fyzické vydanie v priestoroch, kde sú tieto vybrané výrobky uskladnené, s výnimkou vyskladnenia podľa bodov 1 a 6;

5. použitie vybraných výrobkov na účely reklamy;

6. použitie vybraných výrobkov na účely, ktoré priamo nesúvisia s podnikateľskou činnosťou.8)

§ 3

Platitelia

(1) Platitelia dane (ďalej len „platitelia“) sú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré v tuzemsku vybrané výrobky vyrábajú alebo ktorým sa majú vyvážané alebo dovážané vybrané výrobky prepustiť.

(2) Platiteľmi sú tiež právnické alebo fyzické osoby, ktoré vyskladnia vybrané výrobky oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) na iné účely, než sú uvedené v § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2.

(3) Ďalšie osobitné ustanovenia týkajúce sa platiteľov sú uvedené v § 18, 24 a 34.

§ 4

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú v tuzemsku vyrobené alebo do tuzemska dovezené vybrané výrobky vymedzené v druhej časti tohto zákona.

(2) Dani nepodliehajú vybrané výrobky, ktoré sa daňou už raz zdanili, pokiaľ sa pri nich neuplatnilo vrátenie dane podľa § 12.

§ 5

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká

a) pri tuzemskej výrobe dňom vyskladnenia vybraných výrobkov od výrobcu,

b) pri dovoze vybraných výrobkov dňom vzniku nároku štátu na clo,9)

c) pri vybraných výrobkoch oslobodených podľa § 8 ods. 1 písm. b) dňom vyskladnenia na iné účely, než sú ustanovené v § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2,

d) pri vybraných výrobkoch vyrobených v tuzemsku alebo do tuzemska dovezených, pri ktorých sa uplatnilo vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. b), dňom vyskladnenia na iné účely, než ustanovuje § 12 ods. 1 písm. b); ustanovenie § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zostáva nedotknuté,

e) dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda vznikla alebo manko vzniklo pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmen a) až d).

(2) Ďalšie osobitné ustanovenia týkajúce sa vzniku daňovej povinnosti sú uvedené v § 20 a 26.

§ 6

Základ dane

(1) Základom dane je množstvo vybraných výrobkov, ktoré je uvedené na daňovom doklade podľa § 10 vyjadrené v merných jednotkách.

(2) Merné jednotky vybraných výrobkov sú uvedené v druhej časti.

§ 7

Sadzby dane

(1) Sadzby dane sú ustanovené jednotne pre celé územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Sadzby dane sú uvedené v druhej časti.

Oslobodenie od dane

§ 8

(1) Od dane sú oslobodené vybrané výrobky

a) dovezené, pokiaľ sa na ne vzťahuje oslobodenie od cla10) s výnimkou

1. vybraných výrobkov určených na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné, kultúrnovýchovné, vyšetrovacie, liečebné, služobné a náboženské účely a na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti,

2. vybraných výrobkov oslobodených od cla v rámci všeobecného systému colných preferencií,11)

3. vybraných výrobkov oslobodených od cla v rámci medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu,12)

4. vybraných výrobkov oslobodených od cla podľa osobitných predpisov,12a)

5. vybraných výrobkov, ktoré sú dovezené pre potreby osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity;

b) určené na použitie ako vzorky pre povinné skúšky,13) pre hygienický dozor,14) pre opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,14) pre mimoriadne opatrenia pri epidémii14) a na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane.

(2) Ďalšie osobitné ustanovenia týkajúce sa oslobodenia od dane sú uvedené v § 23 a 29.

§ 9

Nárok na oslobodenie od dane treba uplatniť písomne najneskôr pred vyhotovením dokladu o vyskladnení od tuzemského výrobcu alebo pri podaní návrhu na colné konanie15) v prípade dovozu vybraných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje § 8 ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 2.

§ 10

Vystavovanie daňových dokladov

(1) Pri tuzemskej výrobe sú platitelia povinní najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia vybraných výrobkov vystaviť daňový doklad, ktorý musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa,

c) množstvo vybraných výrobkov v merných jednotkách, ich obchodné označenie a číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka,

d) sumu dane,

e) dátum vyskladnenia.

(2) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia vybraných výrobkov do číselného kódu podľa odseku 1 písm. c) zatriedenie vybraných výrobkov vykonané orgánmi colnej správy.

(3) V prípade podľa § 5 ods. 1 písm. e) sú platitelia pri tuzemskej výrobe vybraných výrobkov povinní v deň vzniku daňovej povinnosti vystaviť daňový doklad podľa odseku 1; namiesto údaja o odberateľovi uvedú slovo „škoda“ a namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. e).

(4) Pri vyskladnení vybraných výrobkov oslobodených od dane musí byť na doklade vystavenom podľa odseku 1 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 2.

(5) Pri dovoze vybraných výrobkov plní na účely tohto zákona návrh na colné konanie alebo iný doklad potvrdzujúci prepustenie vybraných výrobkov funkciu daňového dokladu podľa odsekov 1 a 2 a daňového priznania podľa § 13; pri vývoze funkciu dokladu preukazujúceho nárok na vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. a).

(6) Pri vyskladnení vybraných výrobkov uvedených v § 35 podľa § 2 písm. f) bodu 4 platiteľ nie je povinný vystaviť daňový doklad podľa odseku 1. Daňovým dokladom je v tomto prípade evidencia, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v odseku 1 písm. c), d) a e).

(7) Okrem uvedených daňových dokladov sú platitelia povinní viesť doklady na preukázanie nárokov na vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. b) až d).

(8) Platitelia sú povinní uchovávať všetky doklady rozhodné pre určenie dane po dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

§ 11

Výpočet dane

(1) Daň z vyskladnených vybraných výrobkov sú platitelia povinní si sami vypočítať. Daň z dovezených vybraných výrobkov vypočíta správca dane.

(2) Daň sa vypočíta vynásobením základu dane sadzbou dane určenou pre príslušný vybraný výrobok.

§ 12

Nárok na vrátenie dane

(1) Platitelia majú nárok na vrátenie dane v prípade

a) vývozu zdanených vybraných výrobkov v rámci podnikateľskej činnosti,8)

b) prevzatie na sklad zdanených vybraných výrobkov určených pre výrobu nových vybraných výrobkov, ktoré sú predmetom dane,

c) vrátenia vybraných výrobkov neprevzatých odberateľom späť výrobcovi,

d) vyporiadania nárokov z vád vybraných výrobkov, pokiaľ platitelia odplatu za tieto vybrané výrobky nedostali alebo pokiaľ odplatu odberateľovi vrátili.

(2) Nárok na vrátené dane podľa odseku 1 uplatnia platitelia pri vybraných výrobkoch vyskladnených v tuzemsku v daňovom priznaní podľa § 13, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa predloženia daňového priznania za mesiac, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol. V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane podľa odseku 1 písm. a) je neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania daňový doklad podľa § 10 ods. 6 potvrdzujúci, že vybrané výrobky boli vyvezené.

(3) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí upraví vyhláškou podmienky pre vrátenie dane pri dodávkach vybraných výrobkov osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov.19)

(4) Federálne ministerstvo financií upraví vyhláškou osobitný spôsob uplatňovania nároku na vrátenie dane z vybraných výrobkov poskytovaných osobám pri prechode štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(5) Nárok na vrátenie dane môžu platitelia uplatniť iba na finančnom orgáne bez ohľadu na to, či ide o vybrané výrobky vyskladnené v tuzemsku alebo dovezené.

§ 13

Daňové priznanie

(1) Platitelia, ktorým vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, sú povinní predložiť daňové priznanie správcovi dane.

(2) Daňové priznanie predkladajú platitelia mesačne, a to 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pokiaľ nevznikne v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, daňové priznanie sa nepredkladá.

(3) Pri dovoze plní funkciu daňového priznania návrh na colné konanie alebo iný doklad potvrdzujúci prepustenie vybraných výrobkov.

(4) Pokiaľ platitelia zistia, že daňové priznanie, ktoré predložili, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie daňovej povinnosti, sú povinní bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka.

(5) Pokiaľ platitelia zistia, že daňové priznanie, ktoré predložili, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie daňovej povinnosti, môžu predložiť správcovi dane najneskôr do 6 mesiacov odo dňa splatnosti dane dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka.

(6) Dodatočné daňové priznanie musí byť ako dodatočné výrazne označené. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti daňovému priznaniu pôvodne podanému.

§ 14

Zdaňovacie obdobie, odvod a splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2) Daň pri tuzemskej výrobe sa odvádza

a) jednou sumou za mesiac alebo

b) preddavkovými sumami.

(3) Jednou sumou za mesiac odvádzajú daň platitelia, ktorých mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 100 000 Kčs, najneskôr do 15. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Mesačnou daňovou povinnosťou sa rozumie daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

(4) Preddavkové sumy odvádzajú platitelia

a) dvakrát za mesiac, pokiaľ ich mesačná daňová povinnosť prekročí sumu 100 000 Kčs a nepresiahne sumu 2 000 000 Kčs;

b) denne, pokiaľ ich mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Kčs.

(5) Preddavkové sumy odvádza platiteľ vo výške skutočnej daňovej povinnosti.

(6) Splátkové obdobie sa začína u platiteľov, ktorí odvádzajú preddavkové sumy denne, 16. dňom mesiaca, v ktorom vzniká daňová povinnosť, a končí sa 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Platitelia sú povinní v posledný deň splátkového obdobia vyrovnať daňovú povinnosť za mesiac, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

(7) Platitelia, ktorí odvádzajú preddavkové sumy dvakrát za mesiac, sú povinní odviesť preddavok podľa skutočnej daňovej povinnosti, ktorá vznikla do 15. dňa mesiaca, do posledného dňa mesiaca, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a vyrovnať daňovú povinnosť za tento mesiac do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

(8) Prvý mesiac odo dňa vzniku prvej daňovej povinnosti odvádzajú platitelia daň dvakrát za mesiac v lehotách podľa odseku 7. Ustanovenie § 13 ods. 2 zostáva nedotknuté.

(9) Pri dovoze vybraných výrobkov sa daň odvádza naraz. Platitelia sú povinní vyrovnať daň v lehote, ktorú ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 15

Registrácia a oznamovacia povinnosť

(1) Platitelia, ktorí v tuzemsku vybrané výrobky vyrábajú alebo ktorí v rámci podnikateľskej činnosti8) vybrané výrobky vyvážajú, sú povinní registrovať sa na príslušnom finančnom orgáne najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.

(2) Ďalšie osobitné ustanovenie týkajúce sa registrácie a oznamovacej povinnosti je uvedené v § 30.

§ 16

Penále, pokuty a zvýšenie dane

(1) Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z dlžnej dane finančný orgán; pokiaľ platiteľ daňové priznanie nepredloží, hoci bol povinný tak urobiť, pozerá sa na túto skutočnosť rovnako, ako keby bola na daňovom priznaní uvedená nulová daňová povinnosť. Pokiaľ túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom upovedomí bez meškania finančný orgán spôsobom uvedeným v § 13 ods. 4, určí finančný orgán zvýšenie dane vo výške 20 % z dlžnej dane.

(2) Ak daň alebo preddavok na daň neboli zaplatené včas a v správnej výške, sú platitelia povinní zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania. To platí aj v prípade, že platitelia nezaplatia včas penále podľa odseku 1.

(3) Pokiaľ platitelia nepredložia daňové priznanie včas, finančný orgán im uloží pokutu až do výšky 10 % z daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 5 000 Kčs.

(4) Pokiaľ platitelia nesplnia riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 15, finančný orgán im uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5 000 Kčs.

(5) Zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.

(6) Spôsob vymeriavania penále a pokút a ich vymáhania ustanovujú predpisy o správe daní.

(7) Pri dovoze vybraných výrobkov výšku pokút a penále, spôsob ich ukladania a vymáhania ustanovujú osobitné predpisy.20a)

§ 17

Daňové konanie

Pre konanie vo veciach dane platia zákony národných rád o správe daní, pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovenie inak. Pre konanie vo veciach dane pri dovoze tovaru platia ustanovenia colných predpisov, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

DAŇ Z UHĽOVODÍKOVÝCH PALÍV A MASTÍV

§ 18

Platitelia

Platiteľom je tiež Správa federálnych hmotných rezerv, pokiaľ ide o uhľovodíkové palivá a mastivá, ku ktorým má právo hospodárenia, s výnimkou uhľovodíkových palív a mastív určených pre jej vlastnú potrebu.

§ 19

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú uhľovodíkové palivá a mastivá (ďalej len „palivá a mastivá“), ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné látky, motorové nafty (s výnimkou bionafty), zmesi palív a mastív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesí s benzínom), ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka, upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy a používané ako pohonná látka, petroleje, automobilové a letecké motorové a prevodové oleje, automobilové plastické mastivá a skvapalnený a stlačený plyn používaný ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu).

(2) Dani podliehajú tiež palivá a mastivá obsiahnuté v zmesi s inými látkami, a to iba ich podielom v tejto zmesi s výnimkou už prv zdanených palív a mastív, pokiaľ tento podiel presahuje 15 % z objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi a pokiaľ sa táto zmes nepoužíva ako pohonná látka.

§ 20

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká tiež dňom vyskladnenia nezdanených palív a mastív Správou federálnych hmotných rezerv pre iné subjekty.

§ 21

Základ dane

Základom dane je množstvo palív a mastív, pri ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 5 a 20, vyjadrené v tonách čistej hmotnosti. To neplatí pre stlačené plyny používané ako pohonné látky, pri ktorých je základom dane množstvo vyjadrené v m3 pri normálnom tlaku a teplote.

§ 22

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód nomenklatúry
colného sadzobníka
TextSadzba dane
2710automobilové benzíny a letecké pohonné látky s obsahom olova do 0,013 g/19 390,- Kčs/t
automobilové benzíny a letecké pohonné látky s obsahom olova nad 0,0 13 g/110 800, -Kčs/t
technické benzíny0,- Kčs/t
motorové nafty (s výnimkou bionafty) a petroleje8 250,- Kčs/t
zmesi palív a mastív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesí s benzínom)8 250,- Kčs/t
ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka8 250,- Kčs/t
upravené uhlovodíkové produkty získané ako vedlajší produkt pri tažbe zemného plynu alebo ropy používané ako pohonná látka8 250,- Kčs/t
automobilové a letecké motorové a prevodové oleje a automobilové plastické mastivá0,- Kčs/t
2711skvapalnené plyny používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu)2 370,- Sk
stlačené plyny používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu)2,- Kcs/m3

§ 23

Oslobodenie od dane

(1) Od dane sú oslobodené tiež palivá a mastivá používané ako pohonná látka pre leteckú verejnú prepravu osôb a nákladov dodávané leteckým spoločnostiam, ktoré sú členmi Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).

(2) Ďalej sú od dane oslobodené palivá a mastivá vyskladnené od výrobcu Správe federálnych hmotných rezerv s výnimkou palív a mastív určených pre jej vlastnú potrebu.

(3) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa splnomocňuje ustanoviť svojím nariadením pri motorovej nafte spôsob a výšku časti zaplatenej dane, ktorá môže byť v niektorých prípadoch vrátená.

HLAVA II

DAŇ Z LIEHU A LIEHOVÍN

§ 24

Platitelia

Platiteľom je tiež Správa federálnych hmotných rezerv pri liehu nakúpenom podľa § 29 písm. b).

§ 25

Predmet dane

(1) Predmetom dane je lieh.

(2) Liehom sa rozumie etylalkohol (etanol) získaný

a) destiláciou alebo iným oddelením zo skvasených cukrových roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých alebo cukrových surovín, celulózy a z iných surovín obsahujúcich lieh,

b) synteticky.

(3) Za lieh sa považujú aj zmesi etanolu s inými alkoholmi a látkami, pokiaľ obsah etylalkoholu je viac ako 15 % z objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi. Alkoholizované vína sa nepovažujú za lieh.

(4) Predmetom dane je tiež etanol obsiahnutý v nápojoch s výnimkou piva podľa § 31 a vína podľa § 35, ktoré obsahujú viac ako 0,6 % hmotnostných alkoholu.

§ 26

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká tiež dňom

a) vyskladnenia liehu oslobodeného podľa § 29 písm. a) na iné účely,

b) zistenia prekročenia určených noriem strát liehu pri výrobe a obehu liehu,21)

c) zistenia neoprávnene odňatého liehu a liehovín z výrobného procesu, zo zásob alebo pri preprave,

d) zistenia neoprávnenej regenerácie liehu,

e) vyskladnenia liehu z hmotných rezerv Správy federálnych hmotných rezerv pre iné subjekty.

§ 27

Základ dane

(1) Základom dane je množstvo liehu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 5 a 26, vyjadrené v merných jednotkách.

(2) Mernou jednotkou je 1 liter absolútneho alkoholu (ďalej len „1 l.a“) pri normálnej teplote 20 oC.21)

§ 28

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný
kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
TextSadzba dane
2207lieh210 Sk/11a
lieh syntetický,
lieh rafinovaný technický,
lieh rafinovaný osobitne denaturovaný,
lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný,
lieh obyčajne denaturovaný,
predné frakcie,
zadné frakcie
0 Sk/11a
2208ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22)90 Sk/11a
liehoviny, destiláty210 Sk/11a.

§ 29

Oslobodenie od dane

Od dane sú tiež oslobodené

a) použitie liehu podľa § 25 ods. 2 písm. a) ako materiálu vstupujúceho do výrobku pri výrobe potravinárskych výrobkov s výnimkou vybraných výrobkov podľa § 1, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, liečiv a farmaceutických chemikálií,

b) vyskladnenie liehu od výrobcu do hmotných rezerv Správy federálnych hmotných rezerv,

c) straty liehu do výšky skutočne zistených strát, najviac však do výšky ustanovených noriem strát liehu pri výrobe a obehu liehu,21)

d) vzorky odobrané správcami dane na výpočet výroby alebo zásob liehu.

§ 30

Registrácia a oznamovacia povinnosť

Okrem povinností uvedených v § 15 sú platitelia povinní oznámiť začatie a predpokladané ukončenie výroby príslušnému finančnému orgánu najmenej 30 dní vopred; prerušenie alebo zastavenie výroby z nepredvídateľných dôvodov sú povinní oznámiť bez meškania.

HLAVA III

DAŇ Z PIVA

§ 31

Predmet dane

(1) Pivom sa na účely tohto zákona rozumie alkoholický nápoj, ktorý obsahuje viac ako 0,6 % hmotnostných alkoholu, vzniknutý skvasením mladiny a pripravený zo škrobnatých alebo z cukornatých látok a prísadou chmeľu.

(2) Mladina je roztok cukrov získaný z jačmeňového sladu.

§ 32

Základ dane

Základom dane je množstvo piva, pri ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 5, vyjadrené v hektolitroch.

§ 33

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
TextSadzba dane
2203pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane154 Sk/ hl
pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane340 Sk/hl
pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti423 Sk/hl.

HLAVA IV

DAŇ Z VÍNA

§ 34

Platitelia

Platiteľmi dane z vína vyrobeného v tuzemsku nie sú fyzické osoby, ktorých tuzemská výroba vína nepresiahne 500 litrov ročne.

§ 35

Predmet dane

(1) Predmetom dane na účely tohto zákona sú:

a) hroznové vína, t. j. nápoje vyrobené alkoholovým kvasením hroznového muštu, a to buď úplným, alebo čiastočným, bez ohľadu na to, či sú dosyťované CO2, s výnimkou tokajských vín,

b) tokajské vína,

c) šumivé vína, t. j. nápoje vyrobené riadeným druhotným kvasením vín alebo muštov, ktoré pri uzavretom obsahu dosahujú pretlak najmenej 0,3 MPa,

d) dezertné a dezertné korenené vína, t. j. nápoje vyrobené z vín s prísadou rafinovaného cukru alebo zahusteného muštu, jemného rafinovaného liehu alebo vinného destilátu, prípadne korenia,

e) ovocné vína, medovina, sladové víno a ostatné nápoje vyrobené alkoholovým kvasením.

(2) Na účely tohto zákona sa za hroznové vína považujú aj nápoje vyrobené alkoholovým kvasením zo zriedeného hroznového muštu, výluhu matolín, prípadne zriedených kvasnicových kalov.

(3) Na účely tohto zákona sa za dezertné a dezertné korenené vína považujú aj hroznové vína, ktoré sa doliehovali bez použitia prísady rafinovaného cukru a korenia.

§ 36

Základ dane

Základom dane je množstvo vína, pri ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 5, vyjadrené v litroch.

§ 37

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníkaTextSadzba dane
2204hroznové vína podľa § 35 ods. 1 písm. a) a ods. 27,80 Kčs/liter
tokajské vína podľa § 35 ods. 1 písm. b)0 Kčs/ liter
tokajské vína podľa § 35 ods. 1 písm. c)23,30 Kčs/liter
2205dezertné a dezertné korenené vína podľa § 35 ods. 1 písm. d) a ods. 316,30 Kčs/liter
2206ostatné nápoje podľa § 35 ods. 1 písm. e)5,- Kčs /liter

HLAVA V

DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

§ 38

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú tabakové výrobky.

(2) Tabakovými výrobkami sa na účely tohto zákona rozumejú: cigarety, cigarilos, cigary, ľuľkové, fajkové, cigaretové, šňupavé a žuvacie tabaky.

§ 39

Základ dane

Základom dane je množstvo tabakových výrobkov, pri ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 5, vyjadrené v kusoch (pri cigaretách, cigár a cigarilos) alebo v kilogramoch (pri tabakoch).

§ 40

Sadzby dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód
nomenklatúry
colného
sadzobníka
TextSadzba dane
2402cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm0,64 Sk/kus
cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane0,39 Sk/kus
cigary, cigarilos0,00 Sk/ kus
2403cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet320,00 Sk/kg
tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet0,46 Sk/kus
ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky35,00 Sk/kg.

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Prechodné ustanovenia

(1) Pokiaľ boli vybrané výrobky vyskladnené do 31. decembra 1992 a riadny doklad (najmä faktúra) o predaji týchto vybraných výrobkov, prípadne doklad o ich vnútropodnikovom použití,22a) bol vyhotovený po 1. januári 1993, uvedie platiteľ túto skutočnosť do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992; ak bola faktúra alebo iný doklad o predaji vyhotovený po lehote na vyhotovenie posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992, vyhotoví platiteľ dodatočné hlásenie o dani z obratu.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá bola do 31. 12. 1992 platiteľom dane z obratu23) a ktorá nakúpila vybrané výrobky do 31. 12. 1992 za cenu bez dane z obratu, je povinná pri vybraných výrobkoch s výnimkou vybraných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 8, § 12 ods. 1 písm. b) až d), § 23, § 29 písm. a) a b), a vybraných výrobkoch, pre ktoré je určená sadzba dane nula:

a) vykonať fyzickú inventúru zásob k 31. 12. 1992,

b) priznať a odviesť spotrebnú daň podľa § 13 a 14 z inventarizovaných zásob.

(3) Právnická alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 musí spotrebnú daň priznať a odviesť podľa § 13 a 14 najneskôr za tretie zdaňovacie obdobie po 1. 1. 1993.

(4) V januári 1993 odvádzajú daň denne platitelia dane z palív a mastív a ďalej platitelia, ktorí boli platiteľmi dane z obratu23) do 31. decembra 1992, pokiaľ ich daňová povinnosť za december 1992 presiahla sumu 100 000 Kčs. Daň odvádzajú v tomto období všetci platitelia v lehotách a so splatnosťou podľa § 14 ods. 3 a 6. V tomto období sa nepoužije ustanovenie § 14 ods. 8.

(5) V prípade nárokov z vád, ktoré boli uplatnené v zákonnej lehote pri vybranom výrobku nakúpenom do 31. 12. 1992 a ktorých oprávnenosť bola uznaná po 1. 1. 1993, majú platitelia spotrebnej dane nárok na vrátenie dane podľa § 12 ods. 1 písm. d) iba do výšky zaplatenej dane z obratu.

§ 41a

Platnosť doterajších predpisov

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho ukončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

§ 42

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 44/1974 Zb.

3) Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch.

4) Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona č. 136/1992 Zb.

5) § 8a zákona č. 44/1974 Zb.

6) § 409 až 475 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6a) § 7 zákona č. 513/1991 Zb.

7) § 115 až 117 zákona č. 40/1964 Zb.

8) § 2 zákona č. 513/1991 Zb.

9) § 46 zákona č. 44/1974 Zb.

10) § 44 zákona č. 44/1974 Zb.

11) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1980 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

12) Vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947.

12a) Vyhláška č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných církví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych organizácií od dovozného cla.
Vyhláška č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.

13) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).

14) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.

15) § 66 zákona č. 44/1974 Zb.

19) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov, schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946.
Zákon č. 125/1992 Zb. o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúciách Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

20) § 48 zákona č. 44/1974 Zb.

20a) Siedma až deviata hlava zákona č. 44/1974 Zb.

21) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 66/1991 Zb.

22) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 76/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.

22a) § 4 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

23) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.