Oznámenie č. 204/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-204
Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje se na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 13.05.1992

204

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos č. 5600/1992 zo dňa 9. apríla 1992, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 4 zo dňa 30. novembra 1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 4 zo dňa 26. marca 1979 a č. 6 zo dňa 24. februára 1981 a výnosu č. 1 zo dňa 16. novembra 1987 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 5915/1990 zo dňa 27. decembra 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.