Ústavný zákon č. 188/1992 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-188
Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Účinnosť od 05.06.1992
Redakčná poznámka

Ustanovenie čl. 1 nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady.

Aktuálne znenie 05.06.1992

188

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. marca 1992

o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Volebné obdobie Slovenskej národnej rady trvá 4 roky.

Čl. 2

(1) Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje

a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do Slovenskej národnej rady alebo orgánov miestnej samosprávy,

b) o sťažnostiach proti výsledku volieb do Slovenskej národnej rady alebo do orgánov miestnej samosprávy.1)

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky len do zriadenia Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Čl. 3

Ustanovenie čl. 1 nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady.

Ustanovenie čl. 2 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 3 písm c) a d) ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1991 Zb. o Ústavnom súde Slovenskej republiky.