Vyhláška č. 183/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-183
Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 30.04.1992 do31.12.1996
Zrušený 206/1996 Z. z.
Znenie 30.04.1992

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 2. apríla 1992,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 239b Zákonníka práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa dopĺňa takto:

Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Všetky rezortné predpisy, ktoré upravujú odmeňovanie prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, strácajú platnosť.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.