Vyhláška č. 173/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-173
Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Účinnosť od 16.04.1992
Aktuálne znenie 16.04.1992

173

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 16. března 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

Český báňský úřad stanoví podle § 21 odst. 6, § 24 odst. 3, § 27 odst. 5, § 32 odst. 7, § 33 odst. 5 a § 36 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, se mění a doplňuje takto:

1. Název vyhlášky zní „o používání výbušnin“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se vypouští slova „a u výbušnin a pomůcek, u nichž prověřování jakosti vede k jejich zničení, návrh vyhodnocení statistické přejímky.1)“.

3. V § 1 odst. 2 písm. b) se odkaz 1) vypouští.

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Přezkušování výbušnin a pomůcek

(1) Český báňský úřad v povolení uvést výbušninu nebo pomůcku do oběhu podle § 4 odst. 2 může stanovit termín jejich přezkušování. Současně určí organizaci, která přezkoušení provede.

(2) Vyhodnocení provedeného přezkoušení předloží organizace, která přezkoušení provedla, Českému báňskému úřadu a žadateli.

(3) Pokud bude při přezkoušení zjištěno, že výbušnina nebo pomůcka nesplňuje podmínky podnikové normy (technických podmínek), nesmí být dále uváděna do oběhu.

(4) Vzorky výbušnin nebo pomůcek potřebných k přezkoušení, náklady na přezkoušení a vypracování vyhodnocení hradí žadatel.“.

5. V § 12 odst. 3 v první větě se nahrazuje číslo „2,1“ číslem „1,8“.

6. V § 18 odkaz 5) zní:

5) Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
Směrnice ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na pracovní prostředí č. j. HEM-340.2-30.9.77 ze dne 11. 5. 1978 (reg. v částce 21/1978 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. HEM-340-2-21.3.85 z 2. 4. 1985 (reg. v částce 16/1985 Sb.).“.

7. V § 21 odst. 3 odkaz 7) zní:

7) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.“.

8. V § 27 se doplňuje nový odstavec 10, který zní:

(10) Jednoduché druhy trhavin (např. směs dusičnanu amonného s palivem) musí být evidovány od doby jejich zhotovení.“.

9. V § 36 se slova „místnímu národnímu výboru obce“ a „okresní správě Sboru národní bezpečnosti“ nahrazují slovy „obci“ a „okresnímu policejnímu útvaru“ a slova „stanovena doba delší“ nahrazují slovy „stanoveno jinak“.

10. Název oddílu třetího zní: „Střelmistr, odpalovač ohňostrojů, technický vedoucí odstřelů a vedoucí trhacích prací“.

11. V § 40 odst. 1 v první větě se slova „mít alespoň střední vzdělání“ nahrazují slovy „úspěšně ukončit základní školu“.

12. V § 40 odst. 2 v první větě se slova „teoretickou část výuky“ nahrazují slovy „výuku v kursech“ a ve druhé větě se slova „Sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže“ nahrazují slovy „a ozbrojených bezpečnostních sborů“.

13. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu zní:

㤠40a

Odpalovač ohňostrojů

Uchazeč o oprávnění odpalovače ohňostrojů musí úspěšně ukončit základní školu a absolvovat výuku v kursu.“.

14. V § 41 odst. 1 se za slovo „vzděláním“ vkládají slova „nebo s úplným středním odborným vzděláním“.

15. V § 42 odst. 1 odkaz 9) se vypouští.

16. V § 42 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

(3) Kurs, ve kterém se provádí teoretická a praktická výuka uchazečů o oprávnění odpalovače ohňostrojů musí mít rozsah nejméně 40 vyučovacích hodin v pěti dnech; po dobu kursu nesmí být uchazeči pověřování jinými úkoly.“.

17. V § 43 odst. 1 se za slovo „střelmistra“ vkládají slova „odpalovače ohňostrojů“.

18. V § 43 odst. 4 se slova „posouzení národního výboru o občanské bezúhonnosti“ vypouští.

19. V § 43 odst. 3 odkaz 10) zní:

10) Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.“.

20. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44

Evidence průkazů a oprávnění

(1) Evidenci střelmistrovských průkazů a oprávnění a průkazů odpalovače ohňostrojů vede obvodní báňský úřad, který je vydal; evidenci oprávnění technických vedoucích odstřelů vede Český báňský úřad.

(2) Organizace vede evidenci průkazů a oprávnění střelmistrů a technických vedoucích odstřelů a průkazů odpalovače ohňostrojů, kteří jsou jejími pracovníky.

(3) Držitelé průkazů podle odstavce 1 jsou povinni ohlásit změny údajů v těchto průkazech uvedených do jednoho měsíce ode dne, kdy ke změně došlo, orgánu, který průkaz vydal.

(4) Jestliže držitel průkazu odpalovače ohňostrojů neprováděl ohňostrojné práce po dobu delší než 5 let, musí být před opětným výkonem těchto prací přezkoušen z teoretických i praktických znalostí.10a)“.

21. V § 44 se zařazuje nový odkaz 10a), který zní:

10a) § 36 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.“.

22. § 56 odst. 1 zní:

(1) Bleskovice se smí řezat nožem na čisté dřevěné podložce nebo jinými povolenými pomůckami v souladu s návodem na jejich používání.“.

23. V § 57 odst. 2 se vypouští slova „a jsou z téže odporové skupiny“.

24. § 90 odst. 1 zní:

(1) Nálože důlně bezpečných trhavin ve vývrtech se nesmí přiblížit jiným náložím nebo k jiným neutěsněným vývrtům na menší vzdálenost než 40 cm v uhlí a 30 cm v kameni.“.

25. § 104 odst. 1 zní:

(1) Na používání důlně bezpečných trhavin při bezvýlomové trhací práci se nevztahuje ustanovení o mezné náloži (§ 88 odst. 2) a ustanovení § 115 odst. 3 písm. a), pokud jde o nepřípustnost použití důlně bezpečných protiplynových trhavin I. kategorie.“.

26. § 104 odst. 3 se vypouští.

27. V § 115 odst. 1 v druhé větě se slova „doly s nebezpečím“ nahrazují slovy „důlní díla zařazená do některého stupně nebezpečí13)“.

28. Odkaz 13) zní:

13) Výnos ČBÚ č. j. 1820/1989 ze dne 15. 6. 1989, kterým se vydává bezpečností předpis pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů.“.

29. V § 147 odkaz 15) zní:

15) ČNR 73 5530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů.“.

30. § 177 zní:

㤠177

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) ohňostrojnými pracemi práce, při kterých se energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a výbušných předmětů využívá k vyvolání světelných, popřípadě zvukových účinků,

b) odpalištěm místo, ze kterého se odpalují pyrotechnické výrobky.“.

31. V § 178 odst. 1 se slovo „ohňostroj“ nahrazuje slovy „ohňostrojné práce“ a slova „ohňostrojné prostředky“ se nahrazují slovy „pyrotechnické výrobky“.

32. § 178 odst. 2 zní:

(2) Vedoucí odpalovač ohňostrojů odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohňostrojných prací a určí opatření k zajištění bezpečnosti všech odpalovačů ohňostrojů a k ochraně osob a majetku v prostoru, který je ohrožen prováděním ohňostrojných prací, pádem pyrotechnických výrobků nebo jejich zbytků.“.

33. Nadpis § 179 zní: „Ohňostrojné práce“.

34. V § 179 odst. 2 v první větě se slovo „ohňostroji“ nahrazuje slovy „ohňostrojných pracích“.

35. V § 179 odst. 4 se slova „ohňostrojných prostředků“ nahrazují slovy „pyrotechnických výrobků“.

36. V § 179 odst. 5 v první větě se slovo „ohňostroje“ nahrazuje slovy „ohňostrojných prací“ a ve druhé větě se slova „ohňostrojných prostředků, popřípadě jiných“ vypouští.

37. V § 179 odst. 6 se slovo „ohňostroje“ nahrazuje slovy „ohňostrojných prací“ a slova „Sboru národní bezpečnosti“ nahrazují slovy „policejnímu útvaru“.

38. V § 180 odst. 2 se slovo „ohňostroje“ nahrazuje slovy „odpalování pyrotechnických výrobků“.

39. V § 180 odst. 4 se slovo „ohňostroje“ nahrazuje slovy „ohňostrojné práce“.

40. Nadpis části čtvrté zní: „Společná, přechodná a závěrečná ustanovení“.

41. Před § 181 se vkládá nový § 180a, který včetně nadpisu a odkazu16a) zní:

„180a

Společná ustanovení

Ustanovení této vyhlášky se vztahují i na pyrotechnické výrobky a výrobky obsahující výbušniny, pokud mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku [výbušné předměty16a)].

42. § 181 odst. 3 zní:

(3) Oprávnění střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů a technických vedoucích odstřelů vydaná podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti.“.

43. § 182 odst. 2 zní:

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se může organizace od ustanovení této vyhlášky odchýlit se souhlasem Českého báňského úřadu a za podmínek jim stanovených na návrh vedoucího organizace doložený potřebnými náhradními opatřeními. Návrh se předkládá prostřednictvím obvodního báňského úřadu, a to jen v mimořádných případech a za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost práce a provozu.“.

44. § 182 odst. 3 se vypouští.

45. V § 183 se doplňují nové body 15 až 34, které zní:

15. výnos Ústředního báňského úřadu č. j. 1400/67 ze dne 20. února 1967, kterým se vydává zkušební řád pro zkoušky střelmistrů a technických vedoucích odstřelů (reg. v částce 44/1968 Sb.), ve znění výnosu ČBÚ ze dne 18. srpna 1975 (reg. v částce 25/1975 Sb.);

16. výnos Českého báňského úřadu č. j. 5421/15/1970 ze dne 30. 11. 1970, kterým se povoluje v ČSR používat k trhacím pracím pomůcku pro používání výbušnin označenou větruvzdorný zapalovač (reg. v částce 7/1971 Sb.);

17. výnos Českého báňského úřadu č. j. 399/1/71 ze dne 8. 3. 1971, kterým se povoluje používat trhavinová tělíska TNT a trhavinová tělíska NP 10 (reg. v částce 27/1971 Sb.);

18. výnos Českého báňského úřadu č. j. 5832/21/1974 ze dne 10. 11. 1974, kterým se povoluje používat k trhacím pracím kondenzátorovou roznětnici KRAB 1200 (reg. v částce 3/1975 Sb.), ve znění výnosu ČBÚ č. j. 2113/16/1981 ze dne 1. 4. 1981 (reg. v částce 34/1981 Sb.);

19. směrnice Českého báňského úřadu ze dne 15. července 1975 o povolování odběru výbušnin národními výbory (reg. v částce 20/1975 Sb.);

20. výnos Českého báňského úřadu č. j. 4389/15/1976, kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiprachovou trhavinu CARBODANUBIT (reg. v částce 25/1976 Sb.);

21. výnos Českého báňského úřadu č. j. 4391/17/1976, kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu I. kategorie SLAVIT V (reg. v částce 25/1976 Sb.);

22. výnos Českého báňského úřadu č. j. 221/1977, kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu PERUNIT 20 (reg. v částce 28/1978 Sb.);

23. výnos Českého báňského úřadu č. j. 35/14/1977, kterým se povoluje používat důlně bezpečnou protiprachovou trhavinu SYNTHESIT V 18 (reg. v částce 28/1978 Sb.);

24. výnos Českého báňského úřadu č. j. 509/18/1977, kterým se povoluje používat trhavinu Zápalnice č. 1 (reg. v částce 32/1978 Sb.);

25. výnos Českého báňského úřadu č. j. 519/28/1977, kterým se povoluje používat zážehové rozbušky č. 8 Cu - typ II (reg. v částce 32/1978 Sb.);

26. výnos Českého báňského úřadu č. j. 520/29/1977, kterým se povoluje používat zážehové rozbušky č. 8 Al - typ II (reg. v částce 32/1978 Sb.);

27. výnos Českého báňského úřadu č. j. 93/21/1980 ze dne 25. listopadu 1980 o povolení používat trhavinu OSTRAVIT C (reg. v částce 13/1981 Sb.);

28. výnos Českého báňského úřadu č. j. 3738/20/1980 ze dne 27. listopadu 1980 o povolení používat tritolové válcové nálože VN 4, VN 5 a VN 10 (reg. v částce 13/1981 Sb.);

29. výnos Českého báňského úřadu ze dne 18. října 1982 č. 23/1982 č. j. 1444/1982 o povolení používat trhavinu HARMONIT AD (reg. v částce 15/1984 Sb.);

30. výnos Českého báňského úřadu č. j. 2474/19/1983 ze dne 28. října 1983 o používání pyrotechnického prostředku KULOVÁ PUMA II při provádění ohňostrojů (reg. v částce 22/1984 Sb.);

31. výnos Českého báňského úřadu č. j. 2474/20/1983 ze dne 28. října 1983 o používání pyrotechnického prostředku ITALSKÁ PUMA při provádění ohňostrojů (reg. v částce 22/1984 Sb.);

32. výnos Českého báňského úřadu č. j. 2474/21/1983 ze dne 28. října 1983 o používání pyrotechnického prostředku LÉTAVICE II při provádění ohňostrojů (reg. v částce 22/1984 Sb.);

33. výnos Českého báňského úřadu č. j. 5220/22/1983 ze dne 28. října 1983 o používání pyrotechnického prostředku DĚLOVÁ RÁNA OHŇOSTROJNÁ II (reg. v částce 22/1984 Sb.);

34. výnos Českého báňského úřadu ze dne 20. listopadu 1984 č. 9/1984 č. j. 888/1984, kterým se stanoví bližší podmínky pro dělení a nařezávání náložek průmyslových trhavin v organizacích, které tyto trhaviny používají při trhacích pracích (reg. v částce 10/1985 Sb.).“.

46. V příloze č. 2 odkaz 17) se vypouští.

47. V příloze č. 2 bod I se na konci slova „a okruh použití“ nahrazují slovy „okruh použití a způsob značkování plastických trhavin pro účely detekce“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Bartoš v. r.

Poznámky pod čiarou

16a) § 21 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.