Oznámenie č. 168/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-168
Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 ods. 1 dňom podpisu.

Pôvodný predpis 15.04.1992

168

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. decembra 1991 bola v Londýne podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 ods. 1 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc na vedomie obojstranný záujem ľudu oboch štátov lepšie sa oboznámiť s ľudskými hodnotami a kultúrou druhej krajiny,

súc rozhodnuté realizovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975, Záverečného dokumentu Viedenskej schôdzky predstaviteľov účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 15. januára 1989 a Parížskej Charty pre novú Európu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 21. novembra 1990,

v súlade s Dohodou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry z 3. apríla 1990 (ďalej len „kultúrna dohoda“),

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana môže na území druhej zmluvnej strany zriaďovať kultúrne a informačné strediská (ďalej len „kultúrne strediská“).

(2) Kultúrne strediská sa môžu zriadiť v hlavných mestách oboch štátov a so súhlasom prijímajúcej zmluvnej strany aj na ďalších miestach tohto štátu.

Článok 2

(1) Kultúrne strediská budú napomáhať pri plnení kultúrnej dohody, ako aj ďalších príslušných programov spolupráce.

(2) Cieľom činnosti kultúrnych stredísk je napomáhať rozvíjanie vzťahov medzi oboma krajinami prostredníctvom výmeny a šírenia informácií a poznatkov priamo medzi verejnosťou, najmä v oblasti kultúry a umenia, vzdelávania, vedy a techniky, tlače a audiovizuálnych programov.

Článok 3

(1) Činnosť britských kultúrnych stredísk v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike bude riadiť Britská rada, ktorá je splnomocnená vládou Jej Veličenstva na vykonávanie kultúrnej činnosti v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Činnosť česko-slovenských kultúrnych stredísk v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska bude riadiť Správa zahraničných kultúrnych zariadení Federálneho ministerstva zahraničných vecí.

(2) Britské kultúrne strediská ponesú názov „Britská rada“ a česko-slovenské kultúrne strediská ponesú názov „Kultúrne a informačné stredisko Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“. Tieto názvy sa môžu používať na vývesných tabuliach, v korešpondencii a v informačných a propagačných materiáloch.

(3) Každá zmluvná strana prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie normálnej prevádzky kultúrnych stredísk druhej zmluvnej strany.

Článok 4

(1) Zmluvné strany zabezpečia verejnosti voľný a nerušený prístup do objektov kultúrnych stredísk a na ich akcie, nech už budú prebiehať na akomkoľvek mieste. Umožnia kultúrnym strediskám propagáciu ich akcií všetkými dostupnými prostriedkami.

(2) Kultúrne strediská môžu nadväzovať a udržiavať priamy styk s príslušnými ústrednými a miestnymi orgánmi, inštitúciami a organizáciami, ako aj s jednotlivcami.

Článok 5

(1) Činnosť kultúrnych stredísk zahŕňa najmä:

a) šírenie informácií o kultúrnej, vzdelávacej, vedecko-technickej a inej činnosti svojej krajiny,

b) organizovanie návštev a akcií v oblasti kultúry, vzdelávania a školenia, vedy a techniky,

c) usporadúvanie konferencií, kolokvií a ďalších stretnutí,

d) usporadúvanie umeleckých predstavení, koncertov a výstav,

e) premietanie filmov a audiovizuálnych materiálov,

f) prijímanie vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov a predstaviteľov kultúrneho a umeleckého života za účelom ich účasti na akciách organizovaných kultúrnymi strediskami,

g) prevádzku knižníc, čitární a audio-vizuálnych stredísk, ako aj požičiavanie kníh, novín, časopisov, audio-vizuálnych a iných materiálov kultúrneho, vzdelávacieho a vedecko-technického charakteru,

h) vydávanie a rozširovanie informačných bulletinov, katalógov a iných materiálov kultúrneho, vzdelávacieho a vedecko-technického charakteru,

i) usporadúvanie jazykových kurzov, skúšok a seminárov a poskytovanie odbornej pomoci a materiálov inštitúciám a jednotlivcom zaoberajúcim sa výukou jazykov a spoluprácu pri príprave učebných materiálov,

j) usporadúvanie stretnutí a ďalších akcií pre deti a mládež.

(2) Kultúrne strediská sa takisto môžu zúčastňovať na iných formách činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi tejto Dohody, alebo takú činnosť prevádzkovať.

Článok 6

(1) Kultúrne strediská budú vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonmi a právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

(2) Kultúrne strediská majú spôsobilosť na právne úkony podľa zákonov a právnych predpisov prijímajúceho štátu.

Článok 7

Kultúrne strediská môžu vykonávať svoju činnosť mimo svojich objektov.

Článok 8

(1) Kultúrne strediská môžu:

a) vyberať vstupné na nimi usporadúvané predstavenia alebo výstavy,

b) vyberať poplatky za účasť na jazykových kurzoch alebo iných podobných činnostiach,

c) vyberať poplatky za knihovnícke služby.

(2) Exponáty z výstav usporadúvaných kultúrnymi strediskami možno ponúknuť na predaj bez toho, že by boli oslobodené orgánmi od daní alebo colných poplatkov.

(3) Konkrétne otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním týchto činností, sa budú riešiť priamo s príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu.

Článok 9

Zmluvné strany si navzájom pomôžu pri vyhľadávaní vhodných objektov alebo miest pre kultúrne strediská.

Článok 10

Zdaňovanie príjmov kultúrnych stredísk a vyslaných pracovníkov sa bude spravovať daňovými zákonmi prijímajúceho štátu v súlade s ustanoveniami Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia o odbore daní z príjmov a ziskov z majetku podpísanej 5. novembra 1990.

Článok 11

Každá zmluvná strana v súlade so zákonmi a colnými predpismi platnými na jej území všemožne uľahčí druhej zmluvnej strane dovoz materiálu potrebného na zriadenie a vybavenie kultúrnych stredísk a uskutočňovanie ich činnosti podľa ustanovení tejto Dohody.

Článok 12

(1) Každá zmluvná strana vymenuje pracovníkov svojich kultúrnych stredísk. V prípade, že pracovníci sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu alebo v ňom majú trvalý pobyt, budú zamestnávaní v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v prijímajúcom štáte.

(2) Riaditelia kultúrnych stredísk a ich vyslaní zástupcovia budú členmi diplomatickej misie vysielajúceho štátu. Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami môžu byť ďalší vyslaní pracovníci členmi diplomatickej misie vysielajúceho štátu.

(3) Vyslaní pracovníci kultúrnych stredísk nemajúci diplomatický štatút a členovia ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti majú nárok na oslobodenie od cla a daní pri dovoze ich sťahovaných zvrškov, včítane jedného motorového vozidla na osobu, pri prvom príchode za podmienky, že tieto sťahované zvršky sa neskôr nepredajú.

(4) Každá zmluvná strana bude informovať druhú zmluvnú stranu o počte pracovníkov svojich kultúrnych stredísk, ktorí nebudú mať trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte; bude takisto informovať o nástupe a ukončení pridelenia vyslaných pracovníkov kultúrneho strediska.

Článok 13

Pracovníci kultúrnych stredísk a členovia ich rodín žijúci s nimi v spoločnej domácnosti, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu a nemajú v ňom trvalý pobyt, nebudú podliehať zákonom prijímajúceho štátu o zamestnávaní, takisto sa na nich nebude vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia prijímajúceho štátu.

Článok 14

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že urýchlene posúdi žiadosti o povolenie vstupu a pobytu pre pracovníkov kultúrnych stredísk druhej zmluvnej strany, ako aj členov ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

Článok 15

Otázky týkajúce sa plnenia, výkladu a vykonávania tejto Dohody sa budú v prípade potreby riešiť diplomatickou cestou, ak nie je v tejto Dohode ustanovené inak.

Článok 16

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

(2) Táto Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov a potom zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie druhej zmluvnej strane písomne diplomatickou cestou v šesťmesačnej lehote.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané vo dvoch vyhotoveniach v Londýne 12. decembra 1991 v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej

Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej

Británie a Severného Írska:

Douglas Hurd v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.