Zákon č. 167/1992 Zb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-167
Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 01.06.1992
Aktuálne znenie 01.06.1992

167

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992

o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zřizuje se ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákona České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se zařazuje bod 4 tohoto znění:

4. ministerstvo mezinárodních vztahů“.

2. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova „a zahraniční pomoci“.

3. Na místo zrušeného § 6 se zařazuje nový § 6 tohoto znění:

㤠6

(1) Ministerstvo mezinárodních vztahů je ústředním orgánem státní správy pro oblast mezinárodních vztahů České republiky.

(2) Ministerstvo mezinárodních vztahů:

a) koordinuje přípravu a projednání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států v oblastech svěřených do působnosti České republiky,

b) koordinuje přípravu a projednání mezinárodních dohod, které v oblasti zákonodárné působnosti České republiky mohou být uzavřeny na základe pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou,

c) zastupuje Českou republiku a přejímá zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmena a),

d) připravuje koncepci mezinárodních vztahů České republiky v koordinaci se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a s činnostmi Slovenské republiky v oblasti mezinárodních vztahů,

e) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti mezinárodních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy; působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, z dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států, jakož i z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích,

f) koordinuje zahraniční regionální spolupráci,

g) zabezpečuje styk s krajanskými komunitami,

h) zabezpečuje další působnost České republiky v oblasti mezinárodních vztahů.“.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.