Zákon č. 165/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-165
Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 15.04.1992
Aktuálne znenie 15.04.1992

165

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. března 1992,

kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Česká národní rada je usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zrušují se:

1. ustanovení § 1, 3, 4, § 5 odst. 2, 5, 6, § 6 až 15, § 17 až 33, § 34 odst. 2, § 35 až 38 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

2. vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona, ve znění vyhlášky č. 198/1989 Sb., a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.,

3. výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. února 1979 č.j. 10.890/79-Ia/1, kterým se stanoví síť divadel (registrován v částce 10/1979 Sb.),

4. směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. 7. 1971 č. j. 11 822/1971-III., vydaná v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky, pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol (registrována v částce 22/1971 Sb.), ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 10.6.1988 č.j. 9 822/1988-VII, vydaného v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky (registrován v částce 27/1988 Sb.).

Čl. II

S platností pro území České republiky se zrušují:

1. zákon č. 54/1919 Sb. z. a n., o vybudování a udržování „Akademického domu v Praze“,

2. zákon č. 226/1920 Sb. z. a n., o zřízení fondu Denisova,

3. zákon č. 245/1920 Sb. z. a n., o připočítání válečných let kněžím z duchovní správy v minulé válce k vojenské službě povolaným,

4. zákon č. 96/1925 Sb. z. a n. , o vzájemných poměrech náboženských vyznání,

5. ustanovení § 10 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem,

6. zákon č. 56/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě,

7. ustanovení § 1 až 3, § 4 odst. 1, § 5, 9, 10, 12, 13 a 16 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

8. ustanovení § 1 až 6, § 9, 11, 12 a 15 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

9. zákon č. 52/1959 Sb., o osvětové činnosti (osvětový zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

10. vládní nařízení č. 101/1950 Sb., o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory,

11. vládní nařízení č. 121/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství, ve znění zákona č. 54/1956 Sb.,

12. vládní nařízení č. 46/1951 Sb., o zrušení knihovních rad,

13. vyhláška ministerstva školství, věd a umění a ministerstva kultury a osvěty č. 153/1950 Ú. l., o úkolech a působnosti krajských národních výborů v oboru školního a osvětového filmu a diapozitivů,

14. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradním oprávnění ochranných organizací autorských, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 33/1978 Sb., vyhlášky č. 117/1991 Sb. a vyhlášky č. 241/1991 Sb.,

15. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, ve znění vyhlášky č. 39/1966 Sb. a zákona č. 146/1971 Sb.,

16. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku, ve znění vyhlášky č. 105/1967 Sb.,

17. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 23/1965 Sb., o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění,

18. zásady Ústřední rady odborů k činnosti a hospodaření kulturních zařízení ROH, schválené usnesením Ústřední rady odborů ze dne 8.6.1983 (registrovány v částce 5/1984 Sb.).


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.