Vyhláška č. 16/1992 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-16
Čiastka 3/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992
Aktuálne znenie 16.01.1992

16

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 20. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom

Slovenský banský úrad podľa § 30 ods. 7, § 32 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a to v súlade so zásadami hospodárenia so zásobami výhradných ložísk2)“ a poznámka pod čiarou č. 2.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:

c) pri banskej činnosti množstvo hmôt uložených na odvaloch, výsypkách a odkaliskách (príloha č. 12).“

3. Názov tretej časti sa dopĺňa slovami „a oznamovanie ich výsledkov“.

4. § 10 ods. 2 znie:

(2) Organizácia neohlasuje

a) vrty z banských diel (podzemné vrty),

b) mapovacie, laboratórne a kamerálne geologické práce.“.

5. § 10 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom povoľovaných obvodným banským úradom sa ohlasuje iba začatie, prerušenie a ukončenie prác (§ 13 ods. 1).“.

6. V § 12 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

7. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Oznamovanie výsledkov banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

(1) Organizácia podá obvodnému banskému úradu ročne správu o vykonanej banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.13) Správu predloží do 1 mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.

(2) V správe organizácia uvedie výsledky

a) banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom pre povolenie banskej činnosti,

b) dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa jednotlivých častí plánu využívania ložiska.

13) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.“.

8. V prílohe č. 1 vyhlášky sa v bode č. 1 na konci pripájajú slová „a odvalov“.

9. V prílohe č. 4 vyhlášky sa v bode 1.4 na konci pripájajú slová „a nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom“.

10. V prílohe č. 5 vyhlášky sa v bode č. 1.4.3 na konci pripájajú slová „ako aj nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom“.

11. Za prílohou č. 11 sa dopĺňa nová príloha č. 12, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 12 vyhlášky č. 89/1988 Zb.

Náležitosti evidencie odvalov, výsypiek a odkalísk a výkazu o množstve a druhoch uložených hmôt

1. Názov organizácie.

2. Názov katastrálneho územia.

3. Parcelné čísla pozemkov a ich plocha.

4. Údaje o tom, kto a akými rozhodnutiami povolil odval, výsypku alebo odkalisko.

5. Rok začatia a plánovaný rok ukončenia prác.

6. Údaje o množstve a druhu uložených hmôt a o voľnej kapacite podľa jednotlivých rokov.

7. Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov, ktorým patrí ochrana životného prostredia, objektov a záujmov podľa osobitných predpisov, prípadne z dohôd s fyzickými a právnickými osobami.

8. Mapová dokumentácia.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Macko v. r.