Nariadenie vlády č. 152/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-152
Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992
Účinnosť od 24.04.1992
Aktuálne znenie 24.04.1992

152

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 29. ledna 1992

o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

Vláda České republiky nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně se stanoví ochranná pásma 1., 2. a 3. stupně a zvláštní ochranné pásmo uvnitř ochranného pásma 1. a 2. stupně.

(2) Situování ochranných pásem je graficky vyznačeno v měřítku 1:200 000 v mapové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto nařízení. Jejich vymezení tvoří přílohu č. 2 k tomuto nařízení. Mapová dokumentace v měřítku 1:50 000 je uložena u příslušných okresních, městských a obecních úřadů,1) ministerstva zdravotnictví České republiky, Českého báňského úřadu a obvodního báňského úřadu v Sokolově.

§ 2

Ochranné pásmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně je zakázáno:

a) těžit nerostné suroviny včetně těžby rašeliny, která není prohlášena za přírodní léčivý zdroj;

b) budovat a provozovat

1. objekty pro zemědělskou výrobu a objekty průmyslové výroby, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,2)

2. skládky nebezpečných odpadů;3)

c) aplikovat

1. tekutá čpavková hnojiva, kejdu skotu a prasat,

2. průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin bez závazného posudku Českého inspektorátu lázní a zřídel (dále jen „Inspektorát“);4)

d) vypouštět, vylévat nebo odkapávat do půdy nebo povrchových vod kapaliny ze siláže nebo jiné kapaliny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu přírodních léčivých zdrojů;2)

e) čerpat podzemní vody, s výjimkou stávajících povolených odběrů;

f) provádět

1. zemní a jiné práce do hloubky větší než deset metrů,

2. vrty pod bází cyprisového souvrství, s výjimkou vrtů pro jímání minerálních vod,

3. trhací práce bez závazného posudku Inspektorátu,

4. jinou činnost, která může narušit nebo jinak negativně ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení nebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů,5)

5. odvodňovací práce a úpravy na povrchových tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim spodních vod,

6. hornickou činnost6) a činnost prováděnou hornickým způsobem;7)

g) přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje;2)

h) tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa;

i) používat chemických posypových materiálů na pozemních komunikacích, které by mohly způsobit kontaminaci přírodních léčivých zdrojů.

(2) Ve zvláštním ochranném pásmu je zakázáno:

a) provádět činnost uvedenou v odstavci 1;

b) budovat

1. sklady ropy a jejích produktů a zařízení na uskladnění látek označených jako jedy či zvlášť nebezpečné jedy,

2. zařízení s předpokládaným používáním ropy, ropných produktů, popřípadě tekutých paliv, s výjimkou lokálních naftových kamen se zásobami nafty ve skladovacích nádržích do obsahu 200 litrů;

c) používat

1. chemické přípravky na ochranu rostlin,

2. stabilní stavební a jiné stroje a vrtné soupravy, u nichž je využíváno tekutých provozních hmot, pokud nejsou vybaveny zařízením, které zabrání únikům tekutých paliv, olejů, mazadel, chladící kapaliny a jiných provozních hmot do půdy, vod, vzduchu nebo rostlin;

d) parkovat s motorovými vozidly mimo

1. vyhrazená parkoviště,

2. uzavřené garáže.

§ 3

Ochranné pásmo 2. stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně je zakázáno:

a) těžit nerostné suroviny, s výjimkou dotěžení keramických surovin v katastrálním území obce Drahov; podmínky dotěžení a způsob rekultivace budou stanoveny závazným posudkem Inspektorátu v plánu otvírky, přípravy a dobývání;

b) provádět

1. činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. f) bodech 1., 2. a 3. bez závazného posudku Inspektorátu,

2. úpravy povrchových toků bez opatření zabraňujících zvýšenému odtoku podzemních vod oproti stávajícímu stavu,

3. hornickou činnost6) a činnost prováděnou hornickým způsobem,7)

4. meliorační a vodohospodářské práce bez spolehlivého opatření k zabránění zvýšení množství unikajících proplyněných minerálních vod a oxidu uhličitého,

5. činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. h) a i);

c) čerpat nové zdroje podzemní vody v množství přesahujícím 60 litrů za minutu bez závazného posudku Inspektorátu;

d) budovat a provozovat

1. objekty průmyslových a velkokapacitních zemědělských staveb, jejichž provozování by negativně ovlivňovalo přírodní léčivé zdroje,5)

2. skládky nebezpečných odpadů;3)

e) aplikovat hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin bez závazného posudku Inspektorátu;

f) přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje.2)

(2) Dojde-li při provádění prací podle odstavce 1 písm. b) bod 4 k úniku proplyněných minerálních vod a oxidu uhličitého, musí jeho spolehlivé zastavení zabezpečit ten, kdo jej způsobil a v případě zjištění obsahu oxidu uhličitého v podzemních vodách nad hodnotu 250 miligramů na jeden litr musí být nová technická díla spolehlivě podle plánu likvidována.

§ 4

Ochranné pásmo 3. stupně

(1) V ochranném pásmu 3. stupně je zakázáno:

a) těžit

1. uhlí a bituminosní horniny,

2. keramické a sklářské suroviny pod bází, která je dána cyprisovým souvrstvím bez závazného posudku Inspektorátu;

b) provádět

1. vrty pod bází cyprisového souvrství bez závazného posudku Inspektorátu,

2. činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. b) bodů 2 a 3 bez závazného posudku Inspektorátu,

3. činnost uvedenou v § 2 odst. 1 písm. h) a i);

c) čerpat podzemní vody v množství přesahujícím 120 litrů za minutu mimo stávajících zdrojů podzemních vod bez závazného posudku Inspektorátu;

d) využívat, popřípadě čerpat minerální proplyněné vody s obsahem oxidu uhličitého vyšším než 1000 miligramů na jeden litr bez závazného posudku Inspektorátu;

e) budovat a provozovat velkokapacitní zemědělské stavby, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje.

(2) V dobývacím prostoru „Zelená“ lze „Ge“ jíly dotěžit za podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho vymezení.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 5

Tímto nařízením není dotčena:

a) působnost orgánů a organizací vyplývající ze zvláštních předpisů;8)

b) ochrana

1. oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les podle zvláštních předpisů,9)

2. ložisek přírodních léčivých zdrojů peloidů Starý Hrozňatov a Vackovec podle zvláštních předpisů.10)

§ 6

Do doby tří let od nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády jsou fyzické a právnické osoby povinny:

a) podřídit zemědělskou výrobu podmínkám stanoveným pro ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně;

b) vybavit parkoviště motorových vozidel v ochranném pásmu 1. stupně a ve zvláštním ochranném pásmu nepropustným povrchem jejich odstavných ploch a upravit tak, aby unikající kapaliny, zejména pohonné hmoty, oleje, chladící kapaliny, kyseliny, louhy a kapaliny do ústrojí motorových vozidel (brzdy, spojky) byly zachycovány odlučovačem nebo jiným zvláštním zařízením;

c) zabezpečit stávající evidované skládky odpadů v ochranných pásmech tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění kvality přírodních léčivých zdrojů.

§ 7

Zrušují se:

1. výnos ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884 - 15. 9. 1959, kterým byla stanovena prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně;

2. výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 40/1975 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, částka 16-17/1975, o rozšíření prozatímních ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb.

Obrázek 01

Příloha č. 2

Vymezení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Františkovy Lázně

Ochranné pásmo 1. stupně

Hranice ochranného pásma 1. stupně vede od místní části Františkových Lázní - Slatiny na západ k rybníku Amerika a odtud k Otevřenému rybníku. Dále sleduje silnici a lesní cestu do místní části Františkových Lázní - Horních Loman. Překračuje železnici Františkovy Lázně - Aš, dále vede po státní silnici tvořící obchvat Františkových Lázní opět k železnici Františkovy Lázně - Tršnice a po této železnici na levý břeh řeky Ohře v Třebeni. Z Třebeně vede na jih proti toku řeky Ohře až k Ústí Střížkovského potoka. Po Střížkovském potoce vede na západ k silnici Cheb - Františkovy Lázně a po této silnici do místní části Františkových Lázní - Slatiny.

Zvláštní ochranné pásmo

Hranice zvláštního ochranného pásma vede od severní strany závodu Západočeských zřídel na západ Jezerní ulicí k vycházkové cestě Dvořákovými sady, potok Slatinku překračuje na severním okraji Labutího jezírka. Odtud vede Dlouhou ulicí až po její spojnici s Máchovou ulicí. Po Máchově ulici vede na Ruskou třídu až ke spojnici s ulicí 5. května. Po ulici 5. května vede okolo Lázní II po ulici Pod Lipami k přírodnímu léčivému zdroji Natalie. Od Natalie vede k potoku Slatinka, který překračuje k jihu až na okraj ložiska přírodního léčivého zdroje - františkolázeňského peloidu. Jeho okraj sleduje až k závodu Západočeských zřídel.

Ochranné pásmo 2. stupně

Hranice ochranného pásma 2. stupně veden od severního okraje města Chebu k západu po silnici až do obce Luzná a odtud přes kótu 508 m n.m. do obce Ostruh a pak k silnici Františkovy Lázně - obec Hazlov. Po této silnici se vrací k východu, překročí silnici Františkovy Lázně - obec Vojtanov, je vedena dále k východu až k železniční trati Tršnice - Luby, pak přes potoky Sázek a Lužní na západní okraj obce Milhostov. Odtud vede po silnici až k železniční trati Cheb - Sokolov, po této železnici překročí řeku Ohři a po levém břehu řeky Ohře vede do obce Dolnice. Za obcí Dolnice překročí trať Cheb - Františkovy Lázně a vede k západu na severní okraj města Chebu.

Ochranné pásmo 3. stupně

Hranice ochranného pásma 3. stupně vede od chebského hradu v městě Chebu na západ k obci Pomezí. Od obce Pomezí sleduje státní hranici k severu až k překročení potoka Slatinky a vede dále k severu na východní okraj města Aše. Mimo intravilán města Aše vede přes obce Podhradí a Kopaniny ke státní hranici, kterou sleduje až do území na sever od obce Plesná. Dále vede na východ do území na sever od obce Nový Kostel. Po východním okraji Chebské pánve vede nad obcemi Nový Kostel, Kacéřov, Tuřany k obci Milíkov. Od obce Milíkov vede k západu, překročí silnici Mariánské Lázně - Cheb, dále vede k jihu a překročí železniční trať Mariánské Lázně - Cheb, až k obci Palič. Dále vede k západu přes obec Kozly do obce Hrozňatov a odtud do obce Šlapany. Z obce Šlapany vede k severu, dále po železniční trati Mariánské Lázně - Cheb a od železniční stanice v městě Chebu k chebskému hradu.

Poznámky pod čiarou

1) Okresní úřad v Chebu a Sokolově, městské úřady v Chebu, Plesné, Františkových Lázních, Lubech a Skalné, obecní úřad v Azlově, Nebanicích, Lipové, Dolním Žandově, Křižovatce, Krásné a Novém Kostelu.

2) § 1 vyhlášky č. 6/1978 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

3) § 2 odst. 3 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

4) § 72 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

5) § 23 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

6) § 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

7) § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.

8) Např. zákon č. 196/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracech a o Českém geologickém úřadu.

9) Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

10) Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1977 Věst. MZ ČSR o prohlášení přírodních léčivých zdrojů peloidů a minerálních vod za přírodní léčivé zdroje pro lázeňské místo Františkovy Lázně.