Oznámenie č. 149/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-149
Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992 do31.07.1998
Zrušený 277/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis 09.04.1992

149

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 77 ods. 6 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, výnos zo 16. marca 1992 č. 1034/1992-D/2-H, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách.

Výnos upravuje podrobnosti o zriaďovaní a činnosti znaleckých komisií, ktoré posudzujú prípady, v ktorých vznikli pochybnosti, či sa pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti dodržal správny postup.

Týmto výnosom sa zrušujú

1. smernice Ministerstva zdravotníctva z 1. novembra 1967 č. 08-200-24.10.67 o znaleckých komisiách, registrované v čiastke 41/1967 Zb.,

2. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 1. októbra 1979 č.: Z-3541/1979-C/23-723 pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, registrovaná v čiastke 21/1980 Zb.,

3. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 9. septembra 1984 č.: Z-7697/1984-B-2-10 o očkovaní proti prenosným chorobám, registrovaná v čiastke 22/1984 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Uverejnený bude vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, nazrieť doň možno na okresných a obvodných úradoch v Slovenskej republike a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.