Zákon č. 142/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-142
Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992
Účinnosť od 01.05.1992
Aktuálne znenie 01.05.1992

142

ZÁKON

z 5. marca 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravou Federálneho ministerstva dopravy z 8. decembra 1978 č. 24 300/1978-032, reg. v čiastke 4/1979 Zb., v znení úpravy z 10. januára 1983 č. 24 665/1982-032, reg. v čiastke 32/1983 Zb. a výnosu z 12. augusta 1988 č. 14 830/1988-020, reg. v čiastke 30/1988 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. Diel 02 - Zoznam zamestnaní VODNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o nasledujúce povolanie a opis pracovnej činnosti:

Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
176 Zvárač kovov 22-0-68 321 72 01 Zváranie lodiarskych vrobkov vnútri a na povrchu lodí, &nbsp

2. Diel 03 - Zoznam zamestnaní ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa mení v nasledujúcich opisoch pracovných činností pri povolaniach:

Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
72 Traťový strojník
03-1-06
453 01 Vedenie a obsluha strojov ťažkej
strojovej mechanizácie traťového hospodárstva:
a) čističky štrkového lôžka,
b) podbíjačky podvalov,
c) odpratávacieho stroja, napr. SM 2,
d) zariadenia na zhutňovanie štrkového lôžka, napr. ZŠ 72, VDM 800, D 9 Malissa, a pod.,
e) zariadenia na úpravu štrkového lôžka so súčasným presunom štrku, napr. USP 3 000 8, PUŠL, R 79, a pod.,
f) zváracieho stroja koľajníc,
g) polievacieho vlaku (herbicídy),
73 Elektromechanik
22-0-15
331 20 02 Obsluha automatickej strojovej podbíjačky podvalov (napr. Plasser -Duomatic, Tampere elektric, Mainliener universal) pri práci a obsluha elektrocentrály zváracej súpravy PRSM a K 190 P, &nbsp
74 Zámočník koľajových vozidiel
03-5-06
392 20 02 Práce so súčasťmi dieselelektrickej lokomotívy spočívajúce v ručnom brúsení, rezaní, škrabaní, vŕtaní a zabrusovaní azbestovej izolácie, &nbsp

3. Diel 03 - Zoznam zamestnaní ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o ďalšie opisy pracovných činností pri povolaniach:

Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
76 Elektromontér
22-0-16
331 10 04 Práca na stožiaroch, vežiach a konštrukciách vo výškach nad 10m vo vynútench polohách a v závese na pásoch, &nbsp
05 Práca pri údržbe a opravách trakčného vedenia v železničnom priestore z izolovaných plodín alebo konštrukcií v blízkosti častí pod napätím, napr. výmene armatúr, prvkov, meraní, regulácie geometrickej polohy a pod. podmienených príkazom B podľa elektrotechnických predpisov ČSN 34 31 12, &nbsp
93 Strojársky robotník
22-0-65
321 01 04 Odmasťovanie v perchlóretyléne a jeho parách vo veľkch vaniach pri stálej práci, &nbsp
05 Vrhanie koľajníc oceľovými brokmi vnútri vrhacieho boxu a kremičitým pieskom s obsluhou mimo vrhacej komory, &nbsp
06 Ručné laminovanie skelných tkanín polyesterovými živicami a montáž laminovanch dielov pred ich polymerizáciou vo výrobe lepených izolovaných stykov koľajníc včítane prípravy živíc, &nbsp
94 Vodič - strojník -pracovných strojov
21 - 2 - 06
441 10 02 Vedenie dozérov s radlicou 2 m a väčšou pri zemných prácach a prácach v koľajovom lôžku, &nbsp
14 Maliar a natierač
21 - 2 - 06
422 62 03 Opieskúvanie oceľových konštrukcií kremičitým pieskom, &nbsp
04 Metalizácia oceľových konštrukcií, &nbsp

4. Diel 04 - Zoznam OSTATNÝCH ZAMESTNANÍ zaradených na čely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o tieto ďalšie povolania a opisy pracovných činností:

Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
177 Vodárenský robotník
24-1-03
272 01 Obsluha a údržba zariadenia čistiarne odpadových vôd znečistených ropnými a dechtovými látkami pri čistení cisterien a nádrží, virulentných, mikrobiálnych, toxických a splaškových vôd so zvýšeným pracovným rizikom pri čistení zakrytých železničných vozov a prepravných pomôcok (kontejnerov a pod.) s izoláciou odpadových kalov filtráciou a sedimentáciou, &nbsp
178 Úpravár vody-chemik
24-1-02
272.3 01 Obsluha a údržba mechanicko-biologickej čistiacej stanice odpadových vôd znečistených ropnými a dechtovými látkami pri čistení cisterien a nádrží, virulentných, mikrobiálnych, toxických a splaškových vôd so zvýšeným pracovným rizikom pri čistení zakrytých železničných vozov a prepravných pomôcok (kontejnerov a pod.) s dávkovaním chemikálií pri neutralizácii a úprave vodivosti vôd alkáliami alebo kyselinami dávkovaním flokulantov pre izoláciu odpadových kalov, &nbsp
179 Strojník
SP 0 - 14.3
27 01 Obsluha a údržba strojového zariadenia pri čistení železničných cisterien po ropných a dechtových substrátoch, prípadne iných chemikáliách, pri rozpúšťaní ich sedimentov rozpúšťadlami (petrolejom, lahkmi olejmi a pod.), s úpravou tepelného režimu, parenia a preplachovania vodou, sedimentáciou a nastavovanie zložitého rozvodu odpadových látok na spaľovanie a vôd na čistenie, &nbsp
180 Strojník energ. zariadenia
AG 0 - 05.3
271, 275 01 Obsluha kombinovaného fluoidného spaľovania fosílnych palív a tekutých odpadov polycyklických aromatických uhľovodíkov (dechtov) a ďalích toxických priemyselných odpadov vymedzených hygienickou službou, včítane odpadových vôd pri čistení železničných cisterien, &nbsp
181 Výškový špecialista
MH7 - 11.3
4292 01 Vykonávanie prehliadok skalných svahov a previsov za použitia závesných lán. Na zabezpečenie trate odstraňovanie uvoľnenej horniny pomocou klinov, kladív, sochorov, špiciakov, lán a pneumatických zbíjačiek. Odstraňovanie nebezpečných previsov a väčšej masy uvoľnenej horniny odstrelom, &nbsp
182 Robotník hygienickej služby 543 01 dezinsekcia prostriedkami na hubenie hmyzu plynom (kyanovodíkom, oxidom siričitým) alebo kontaktnými látkami (organofosfátmi) klasifikovanými ako jedovaté alebo zvlášť jedovaté a deratizácia priestorov každého druhu jedovatými požieravými prípravkami kladením návnad pri hubení hlodavcov, napr. prípravkami FICAM W., KUMATOX, &nbsp

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r