Vyhláška č. 110/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-110
Čiastka 27/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992
Aktuálne znenie 24.03.1992

110

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 21. února 1992,

kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:


Čl. I

§ 25 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Cena zjíštěná podle odstavců 1 až 3 je maximální vyvolávací cena pro veřejnou dražbu. Tato vyvolávací cena může být před zanájením veřejné dražby snížena v souladu s tržními principy a v závislosti na místních podmínkách.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr.

Ing. Špaček v. r.