Vyhláška č. 73/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-73
Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Účinnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.
Znenie 01.03.1991

73

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej

z 22. februára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. a) a § 75 písm. b) a c) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 2 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie, § 29 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, § 36 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, § 21 ods. 3 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy v znení zákona č. 82/1990 Zb., a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Českej republiky podľa § 35 zákona Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky a obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky), a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a Štátna banka československá podľa § 391 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, a § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „od 1. januára 1989, na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. júla 1989“ nahrádzajú slovami „od 1. marca 1991, na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe stavebného povolenia vydaného od 1. marca 1991“.

2. V § 3 sa doterajší text označuje ako odsek 1, slová „vo schválených režimoch komplexnej bytovej výstavby,6)“ sa nahrádzajú slovami „v zoznamoch stavebných objektov družstevnej bytovej výstavby schválených okresnými úradmi,“. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zoznamy stavebných objektov družstevnej bytovej výstavby na území Českej republiky, resp. na území Slovenskej republiky schvaľujú okresné úrady po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky, resp. Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.

3. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Finančnú a úverovú pomoc podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť iba v prípade, že sa družstvo zaviaže družstevnú bytovú výstavbu financovať, obstarávací náklad bytovému domu a zdroje financovania rozdeliť a výšku úhrady za užívanie bytu určiť v súlade s osobitným predpisom.6) Pri družstevných bytoch začatých pred 1. marcom 1991, na ktorých výstavbu sa poskytla finančná, úverová a iná pomoc podľa prv platných predpisov, sa musia obdobne dodržať podmienky podľa osobitných úprav6a) o financovaní družstevnej bytovej výstavby, rozdelení obstarávacích nákladov bytového domu a zdrojov ich krytia a určení výšky úhrad za užívanie bytu, za ktorých sa finančná a úverová pomoc poskytla.“.

4. Ustanovenie § 5 sa dopĺňa novým odsekom 9, ktorý znie:

(9) Osobitné príspevky podľa odsekov 2, 6 a 8 sa poskytujú iba v prípade, že zmluva na vykonanie investičnej výstavby9a) bola uzavretá pred 1. januárom 1991.“.

5. V § 6 ods. 1 sa slová „krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) alebo ním určený národný výbor10) (ďalej len „národný výbor“)“ nahrádzajú slovami „pri stavbách na území Českej republiky okresný úrad príslušný podľa miesta stavby (Magistrátny úrad hlavného mesta Českej republiky Prahy),10) pri stavbách na území Slovenskej republiky obvodný úrad v sídle okresného úradu príslušného podľa miesta stavby10a) (ďalej len „príslušný úrad“),

6. V § 6 ods. 2 sa slová „národný výbor11)“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad11)“,

7. V § 6 ods. 3 v prvej vete sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“, slová „Štátnej banky československej (ďalej len „banka“)“ sa nahrádzajú slovami „investičnej banky (ďalej len „banka“)“; v druhej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť veta za bodkočiarkou sa vypúšťa.

8. V § 6 ods. 4 a 5 sa slová „národnému výboru“ nahrádzajú slovami „príslušnému úradu“.

9. V § 6 ods. 6 v druhej a tretej vete sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“; na konci sa pripája táto veta: „Obdobne je družstvo povinné štátne príspevky vrátiť, ak sa nedodržia podmienky, prípadne osobitné úpravy,6a) za ktorých sa finančná pomoc poskytla.“.

10. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uzavretie zmluvy o poskytnutí úveru je ďalej podmienené zabezpečením úveru zmluvou medzi bankou a družstvom o zriadení záložného práva.11a)“.

11. V § 8 ods. 1 v druhej vete sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „príslušného úradu“; za slová „podľa § 6 ods. 2“ sa vkladá bodka, zostávajúca časť vety sa vypúšťa.

12. V § 8 ods. 2 v poslednej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.

13. Nadpis pod § 9 znie: „Pomoc miestnych orgánov“.

14. § 9 ods. 1 znie:

(1) Okresný (obecný) úrad11b) príslušný podľa miesta stavby na území Českej republiky (ďalej len „pri stavbách v ČR“) a obvodný úrad11c) príslušný podľa miesta stavby na území Slovenskej republiky (ďalej len „pri stavbách SR“) odovzdá družstvu bezplatne do trvalého užívania12) stavebný pozemok v stave spôsobilom na výstavbu.“.

15. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Okresný alebo obecný úrad pri stavbách v ČR a obecný úrad pri stavbách v SR

a) ako investor zabezpečí výstavbu a uhradí z účelovej štátnej subvencie náklady na vybudovanie objektov základnej technickej vybavenosti bytovej výstavby včítane pripojenia bytového domu družstva na verejnú sieť tejto vybavenosti;

b) nevyžaduje od družstva prípadnú náhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe;13)

c) pri sústredenej výstavbe nevyžaduje od družstva náhradu nákladov spojených s predprojektovou prípravou.“.

16. V § 9 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3, slová „národný výbor“ sa nahrádzajú slovami „príslušný úrad“.

17. § 10 sa vypúšťa.

18. Nadpis nad § 11 sa vypúšťa.

19. § 11 ods. 1 znie:

(1) Štátne podniky,14) štátne peňažné ústavy,15) poisťovne,16) štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy,16a) rozpočtové a iné štátne organizácie 16b) (ďalej len „organizácie“) môžu poskytnúť družstvu na úhradu nákladov vznikajúcich mu v súvislosti s výstavbou družstevných bytov a pri hospodárení s bytmi z tejto výstavby jednorazový príspevok do výšky 3000 Kčs za každý byt, o ktorom sa s družstvom dohodnú, že bude určený pre ich pracovníkov (ďalej len „stabilizačná výstavba“). Záväzok na úhradu tohto príspevku musia zahrnúť v písomnej zmluve o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov zo stabilizačnej výstavby (ďalej len „zmluva o spolupráci“)“.

20. V § 11 ods. 2 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovami „môže poskytnúť“ a slová „vo výške 1000 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „do výšky 1000 Kčs“.

21. § 11 ods. 3 znie:

(3) Jednorazové príspevky uhrádzajú štátne podniky, štátne peňažné ústavy, poisťovne a štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy z ostatného použitia zisku,18) rozpočtové organizácie v rámci schváleného rozpočtu,19) príspevkové organizácie z príspevku na prevádzku poskytnutého im z príslušného rozpočtu.“.

22. V poznámke pod čiarou číslo 19 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „obecnými, obvodnými alebo okresnými úradmi“.

23. § 12 ods. 1 až 5 znie:

(1) Na zloženie členského podielu do družstva na družstevný byt môžu organizácie poskytovať svojim pracovníkom stabilizačné príspevky. Základňou pre výpočet stabilizačného príspevku je minimálny členský podiel, ktorý zodpovedá 26 % základného príspevku priznaného družstvu podľa § 4.

(2) Do plnej výšky minimálneho členského podielu sa môžu stabilizačné príspevky poskytovať pracovníkom štátnych podnikov, štátnych peňažných ústavov, poisťovní a štátnej organizácie Československé štátne dráhy.

(3) Do výšky 50 % minimálneho členského podielu sa môžu stabilizačné príspevky poskytovať pracovníkom rozpočtových a iných štátnych organizácií.

(4) Na zloženie členského podielu na uvoľnený družstevný byt sa môže stabilizačný príspevok poskytnúť obdobne podľa odsekov 2 a 3. V tomto prípade je základňou pre výpočet stabilizačného príspevku zostatková hodnota minimálneho členského podielu.

(5) Na zloženie členského podielu do družstva na družstevný byt, ktorého výstavba sa začala pred 1. marcom 1991, môže organizácia poskytnúť stabilizačný príspevok obdobne podľa odsekov 2 až 4. V tomto prípade je základňou pre výpočet stabilizačného príspevku minimálny členský podiel, resp. jeho zostatková hodnota, vypočítaný podľa predpisov platných v dobe začatia výstavby25)“.

24. V § 12 ods. 6 v prvej vete sa slová „so závodným výborom ROH“ nahrádzajú slovami „s príslušným orgánom odborovej organizácie“.

25. V § 12 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.

26. § 12 ods. 10 znie:

(10) V prípade, že pracovník nesplní prevzatý stabilizačný záväzok v dôsledku organizačných zmien, môže organizácia od vymáhania vrátenia stabilizačného príspevku upustiť. Ostatné podmienky uvedené v odseku 7 sa musia plniť a ich plnenie sledovať do uplynutia pôvodne dohodnutej doby stabilizačného záväzku.“.

27. V § 12 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Organizácia môže po dohode s príslušným orgánom odborovej organizácie upustiť od vymáhania vrátenia stabilizačného príspevku, prípadne jeho časti aj v prípade, ak dôjde k porušeniu stabilizačného záväzku z iných dôvodov. Posledná veta odseku 10 platí obdobne.“.

28. V § 12 sa doterajší odsek 11 označuje ako odsek 12.

29. § 13 ods. 1 a 2 znie:

(1) Pri stabilizačnej výstavbe bytov, ktoré neboli pridelené26) pracovníkom, môže organizácia, pre ktorej pracovníkov sú tieto byty určené, zložiť členské podiely do družstva ako preddavok. Organizácia zloží preddavok na členské podiely po tom, čo dostala výzvu družstva, najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím výstavby v prípade, že preddavkovanie členských podielov bolo dohodnuté v zmluve o spolupráci.

(2) Ak organizácia pri uvoľnení stabilizačného bytu, ktorého sa týka zmluva o spolupráci, nenavrhne družstvu pracovníka na ďalšie pridelenie bytu do lehoty, v ktorej je družstvo povinné vyplatiť členský podiel skoršiemu užívateľovi, zloží organizácia členský podiel, prípadne jeho zostatkovú hodnotu ako preddavok obdobne podľa odseku 1.“.

30. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a), c) a f). Doterajšie písmená b), d) a e) sa označujú ako písmená a), b) a c).

31. V § 17 ods. 2 písm. a) sa suma „15 000 Kčs“ nahrádza sumou „10 000 Kčs“.

32. V § 17 ods. 2 v poslednej vete sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.

33. V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „okresného národného výboru príslušného podľa miesta stavby (ďalej len „okresný národný výbor“) nahrádzajú slovami „príslušného úradu32ea)“.

34. V § 17 ods. 4, 5 a 6 sa slová „okresným národným výborom“ nahrádzajú slovami „príslušným úradom“, slová „okresného národného výboru“ sa nahrádzajú slovami „príslušného úradu“.

35. V § 18 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“, slová „okresnému národnému výboru“ sa nahrádzajú slovami „príslušnému úradu“; na konci písmena d) sa bodka nahrádza čiarkou a za písmeno d) sa pripája nové písmeno e), ktoré znie:

e) prostriedky štátneho príspevku prevedené na príslušný účet družstva v banke, použiť iba na úhradu nákladov výstavby.“.

36. V § 18 ods. 2 a 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“.

37. V § 18 ods. 5 sa slová „okresným národným výborom“ nahrádzajú slovami „príslušným úradom“.

38. V § 19 ods. 2 sa číslovanie odkazu v texte mení z číslovky „24“ na číslovku „32g“. K § 19 ods. 2 sa vkladá nová poznámka pod čiarou číslo 32g, ktorá znie:

32g) Zaradenie organizácií sa riadi jednotnou klasifikáciou odvetví národného hospodárstva upravenou úpravou Federálneho štatistického úradu pod č. 5 Spravodajcu ústredných štatistických orgánov, čiastka 8 z roka 1985, reg. v čiastke 33/1985 Zb.“.

39. V § 20 ods. 1 sa slová „so závodným výborom ROH“ nahrádzajú slovami „s príslušným orgánom odborovej organizácie“.

40. V § 20 ods. 4 sa slová „§ 12 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 10 a 11“.

41. V § 22 ods. 2 sa číslovanie odkazu v texte mení z číslovky „31“ na číslovku „32h“. K § 22 ods. 2 sa vkladá nová poznámka pod čiarou číslo 32h, ktorá znie:

32h) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva.“.

42. V § 22 ods. 5 sa číslovanie odkazu v texte mení z číslovky „31“ na číslovku „32h“.

43. V § 23 ods. 1 v prvej vete sa číslovanie odkazu v texte mení z číslovky „31“ na číslovku „32h“; slová „príslušný národný výbor33)“ sa nahrádzajú slovami „miestne príslušný úrad33)“. V druhej a tretej vete sa slová „príslušný národný výbor“ nahrádzajú slovami „miestne príslušný úrad“.

44. V § 23 ods. 2 sa slová „príslušný národný výbor“ nahrádzajú slovami „miestne príslušný úrad“.

45. V § 23 sa vypúšťa odsek 3, doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

46. V § 23 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

47. V § 23 ods. 4 sa slová „národný výbor z účelovej štátnej subvencie“ nahrádzajú slovami „obecný úrad (pri stavbách v ČR aj okresný úrad) z účelovej dotácie, prípadne zo svojich príjmov34a)“.

48. § 25 sa vypúšťa.

49. V § 26 ods. 1 sa slovo „Organizácie“ nahrádza slovami „Právnické osoby34b)“.

50. V § 26 ods. 3 písm. c) v časti vety pred bodkočiarkou a v časti vety za bodkočiarkou sa slová „v organizácii“ nahrádzajú slovami „u právnickej osoby“.

51. V § 27 ods. 1 sa slovo „organizácia“ nahrádza slovami „právnická osoba“, slová „so závodným výborom ROH a okresným národným výborom“ sa nahrádzajú slovami „s príslušným orgánom odborovej organizácie a príslušným úradom34c)“.

52. V § 27 ods. 2 sa slová „organizácia predloží okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „právnická osoba predloží príslušnému úradu“, slová „okresný národný výbor“ sa nahrádzajú slovami „príslušný úrad;“ v časti vety pred bodkočiarkou a v časti vety za bodkočiarkou sa slová „organizácii“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe.“.

53. V § 27 ods. 3 v prvej vete sa slovo „Organizácia“ nahrádza slovami „Právnická osoba“, v druhej vete sa slovo „organizácia“ nahrádza slovami „právnická osoba“.

54. V § 27 ods. 5 sa slová „§ 12 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 10 a 11“.

55. § 30 sa vypúšťa.

56. V § 33 ods. 1 v prvej a druhej vete sa slová „krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy)“ nahrádzajú slovami „okresného úradu (Magistrátneho úradu hlavného mesta Českej republiky Prahy)“; v tretej vete sa slová „Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky“. Štvrtá veta znie: „Výnimky z týchto ustanovení povoľuje pre právnické osoby riadené orgánmi federácie Federálne ministerstvo financií, pre právnické osoby riadené orgánmi republík a okresnými, obvodnými alebo obecnými úradmi povoľuje výnimky ministerstvo financií príslušnej republiky.“. Posledná veta sa vypúšťa.

57. Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie:

㤠33a

Uzavieranie zmlúv o príspevkoch

Zmluvu o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu podľa § 18 tejto vyhlášky a zmluvu o poskytnutí príspevku na modernizáciu podľa § 27 tejto vyhlášky možno uzavrieť najneskôr 15. marca 1991. To isté platí pre zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu a príspevku na modernizáciu uzavierané podľa § 34 tejto vyhlášky.“.

58. § 34 ods. 1 znie:

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. marcom 1991, pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. marcom 1991 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 2, 3, 4, 6, 10 a 11 a pri individuálnej bytovej výstavbe s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 5, 7, 8, 9, 10 a 11. Pre modernizáciu povolenú pred 1. januárom 1986 sa použijú predpisy platné v čase vydania stavebného povolenia s prihliadnutím na osobitnú úpravu uvedenú v odsekoch 10 a 11.“.

59. § 34 ods. 3 znie:

(3) Ak pri družstevnej bytovej výstavbe začatej podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1989 do 30. júna 1989 príslušný úrad rozhodol do 1. júla 1989 o poskytnutí štátnych príspevkov podľa predpisov platných do 30. júna 1989, rozhodne príslušný úrad na základe žiadosti družstva o priznanie, prípadne vrátenie rozdielu medzi štátnymi príspevkami poskytnutými podľa predpisov platných do 30. júna 1989 a štátnymi príspevkami podľa doterajších predpisov. Spravuje sa pritom ustanoveniami § 6 ods. 2 a 3. Ustanovenia § 6 ods. 4, 5 a 6 platia obdobne.“.

60. V § 34 ods. 4 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“.

61. V § 34 ods. 5 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný úrad“.

62. § 34 sa dopĺňa odsekmi 6, 7, 8, 9, 10 a 11, ktoré znejú:

(6) Pri družstevnej bytovej výstavbe začatej od 1. januára 1991 do 1. marca 1991 sa finančná, úverová a iná pomoc podľa doterajších predpisov poskytuje len v prípade, že stavba (stavebný projekt) bola zaradená aspoň do prvej fázy režimov komplexnej bytovej výstavby,36) schválených v roku 1990. Ustanovenie § 5 ods. 9 platí obdobne.

(7) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 20. novembra 1964 do 31. decembra 1985, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, možno v prípade, že sú splnené ostatné podmienky ustanovené touto vyhláškou, poskytnúť občanovi, ktorý sa stal stavebníkom37) po 1. januári 1982, štátny príspevok podľa ustanovení § 17 ods. 1 tejto vyhlášky, a to do výšky 40 000 Kčs. Ustanovenie § 17 ods. 2 tejto vyhlášky nemožno použiť. Ustanovenia prv platných predpisov38) o poskytovaní stabilizačných príspevkov, bezúročných pôžičiek, prípadne príspevkov k cenovému vyrovnaniu, sa po účinnosti tejto vyhlášky nepoužijú.

(8) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 20. apríla 1989 do 30. júna 1989,

a) na ktorú nebol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku spravuje touto vyhláškou;

b) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok, prípadne stabilizačný príspevok podľa čl. II bodov 2, 3, 4 a 5 doterajšieho predpisu, nemožno po účinnosti tejto vyhlášky štátny príspevok zvýšiť podľa ustanovení § 17 ods. 2 písm. a), c) a f) doterajšieho predpisu;

c) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok, prípadne stabilizačný príspevok podľa písmena a) alebo b), platí pre poskytovanie príspevku za urýchlené dokončenie stavby ustanovenie § 25 doterajšieho predpisu; ustanovenie odseku 5 sa nepoužije.

(9) Pri individuálnej bytovej výstavbe začatej na základe stavebného povolenia vydaného od 1. júla 1989 do 1. marca 1991,

a) na ktorú nebol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, sa poskytovanie štátneho príspevku a stabilizačného príspevku spravuje touto vyhláškou;

b) na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok podľa doterajšieho predpisu, nemožno po účinnosti tejto vyhlášky štátny príspevok podľa ustanovení § 17 ods. 2 písm. a), c) a f) doterajšieho predpisu.

(10) Právnické osoby, ktoré uzavreli so svojimi pracovníkmi

a) zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku, alebo stabilizačnej pôžičky, prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt, alebo

b) zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku, prípadne bezúročnej pôžičky na individuálnu bytovú výstavbu, alebo

c) zmluvy o poskytnutí príspevku na modernizáciu podľa prv platných predpisov,39) môžu pri vymáhaní splnenia povinnosti vrátiť stabilizačný príspevok alebo stabilizačnú pôžičku, prípadne bezúročnú pôžičku na zloženie členského podielu na družstevný byt alebo stabilizačný príspevok, prípadne bezúročnú pôžičku na individuálnu bytovú výstavbu alebo príspevok na modernizáciu, vzniknutej v dôsledku nedodržania stabilizačného záväzku, postupovať podľa § 12 ods. 9, 10 a 11 tejto vyhlášky. Podmienka, že občan rodinný domček (obytnú časť poľnohospodárskej usadlosti, byt v osobnom vlastníctve) neprevedie na iného a bude ho užívať na trvalé bývanie, sa však musí plniť a jej plnenie sledovať do uplynutia pôvodne dohodnutej doby stabilizačného záväzku. Pre zmluvy o poskytnutí stabilizačného príspevku alebo stabilizačnej pôžičky; prípadne bezúročnej pôžičky na zloženie členského podielu na družstevný byt platí plnenie podmienky členstva v družstve a užívania družstevného bytu obdobne.

(11) Ustanovenia odseku 10, § 12 a 13 sa vzťahujú aj na právne pomery vzniknuté od 1. januára 1990.“.


Čl. II

1. Zrušuje sa ustanovenie čl. II vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky česko-slovenskej č. 74/1989 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

2. Opatrenie ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ministra financií Českej republiky a ministra financií Slovenskej republiky, ktorým sa 19. októbra 1990 pozastavilo uzavieranie zmlúv o poskytovaní štátnych príspevkov a stabilizačných príspevkov na individuálnu bytovú výstavbu a príspevkov na modernizáciu rodinných domčekov,40) stráca platnosť dňom 14. marca 1991.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister financií ČSFR:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií ČR:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií SR:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

6) Výnos Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu, uverejnený pod č. 3 vo Finančnom spravodajcovi č. 2 – 3/1991, reg. v čiastke 16/1991 Zb.

6a) Vyhláška ministra financií č. 94/1959 Ú. l. o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby.
Záväzné smernice vydané zväzmi družstiev a Ústrednou radou družstiev podľa § 87 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.
Smernice zväzov družstiev vydané podľa § 69 ods. 8 zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

9a) § 269 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) Položka 9 Prílohy I zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich.
Zákon Českej národnej rady č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe.

10a) § 5 ods. 1 a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

11a) § 129c až § 129i Hospodárskeho zákonníka.

11b) § 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
§ 60 písm. a) zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).

11c) Položka 88 Prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

12) § 70 Hospodárskeho zákonníka.

14) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

15) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

16) Zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.

16a) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy v znení zákona č. 82/1990 Zb.

16b) Zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.
Zákon Českej národnej rady č. 576/1990 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej republiky o obcí v Českej republike (rozpočtové pravidlá republiky).
Zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

18) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

25) Najmä vyhláška č. 94/1959 Ú. l., Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov, vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb., vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 99/1970 Zb. o finančnej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v pohraničí, vyhláška č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

32ea) § 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
Položka 100 Prílohy D a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

33) § 205 Občianskeho zákonníka
§ 5 písm. b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
§ 60 písm. a) zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
Položka 95 Prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

34a) § 19 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

34b) § 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

34c) § 5 písmeno b) zákona Českej národnej rady č. 425/1990 Zb.
Položka 102 Prílohy D a § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb.

36) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 254/1990 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja.

37) § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 70 zákona č. 50/1976 Zb.

38) § 14 a 15 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
§ 11, 12 a 16 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb.
§ 3 vyhlášky č. 99/1970 Zb.
§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 160/1976 Zb.
§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 1/1982 Zb.

39) § 12, 14 a 15 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Zb.
§ 11 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky č. 26/1969 Zb.
Predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva, vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb.
§ 12, 17 a 18 vyhlášky č. 160/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 172/1980 Zb.
§ 12, 17, 18 a 24 vyhlášky č. 1/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 159/1983 Zb.
§ 12, 19, 20, 26 a 27 vyhlášky č. 136/1985 Zb. v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.

40) Opatrenie o pozastavení uzavieraní zmlúv a príspevkoch na individuálnu bytovú výstavbu a modernizáciu rodinných domčekov z 9. októbra 1990, uverejnené pod č. 25 vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1990 v znení redakčného oznámenia uverejneného pod č. 52 vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1990.