Oznámenie č. 567/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-567
Čiastka 107/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 67/1993 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 1993. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 228/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 27. augusta 1994.

Pôvodný predpis 31.12.1991

567

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 4 ods. 2, § 5 ods. 6, § 11 ods. 3, 14 ods. 3, 14 ods. 3, § 22 ods. 3, § 28, § 47 ods. 2, § 49 ods. 3, 50 ods. 3, § 56 ods. 3, § 57 ods. 3, § 69 ods. 5, § 71 ods. 2,

§ 74 ods. 3, § 80 ods. 2, § 82 ods. 4, § 100 ods. 2, § 124, § 140 a § 152 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike výnos zo 16. decembra 1991 č. p. RL-714/2-91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a upravujú sa ním podrobnosti vo veciach vzniku, zmeny a skončenia služobného pomeru, času služby a času odpočinku, náhrady škody, ako i konania vo veciach služobného pomeru.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Výnos bude publikovaný vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doňho nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru Slovenskej republiky.