Zákon č. 557/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-557
Čiastka 105/1991
Platnosť od 30.12.1991 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.
Znenie 01.01.1992

557

ZÁKON

z 11. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákonov č. 120/1962 Zb., č. 53/1963 Zb., č. 56/1965 Zb., č. 81/1966 Zb., č. 148/1969 Zb., č. 45/1973 Zb., č. 43/1980 Zb., č. 159/1989 Zb., č. 47/1990 Zb., č. 175/1990 Zb., č. 457/1990 Zb., č. 545/1990 Zb. a č. 490/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 sa vypúšťa odsek 2 a zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

2. V § 39 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

Odsek 4 sa vypúšťa.

3. V § 39a sa vypúšťa odsek 4.

4. V § 54 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak páchateľ po výkone peňažného trestu nebol po dobu jedného roka znova odsúdený, hľadí sa na neho, akoby nebol odsúdený.“.

5. V § 55 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak páchateľ po dobu jedného roka od právoplatnosti rozsudku, ktorým mu bol uložený trest prepadnutia veci, znova odsúdený, hľadí sa na neho akoby nebol odsúdený.“.

6. V § 62 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 109 ods. 3“; za slová „vojnovej zrady (§ 114)“ sa vkladajú slová „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171b ods. 3“.

7. § 64a včítane nadpisu sa vypúšťa.

8. V § 69 ods. 1 písm. c) na konci sa čiarka nahrádza bodkou a ustanovenie písmena d) sa vypúšťa.

9. § 72 ods. 2 písm. b) znie:

b) páchateľ, ktorý sa oddáva zneužívaniu návykovej látky, spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej zneužívaním; ochranné liečenie však neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho účel nemožno dosiahnuť.“.

V odseku 5 sa za prvou vetou vkladá táto nová veta: „Trvanie ochranného liečenia uloženého podľa odseku 2 písm. b) však môže byť ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť.“.

10. V § 89 ods. 7 písm. g) znie:

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,“.

V odsekoch 9 a 12 sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy a samosprávy“.

Za odsek 14 sa vkladajú nové odseky 15, 16 a 17, ktoré znejú:

(15) Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak takto výšku škody nemožno zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo uvedenie veci do predošlého stavu.

(16) Vecou sa rozumie aj ovládateľná prírodná sila.

(17) Vlámaním sa rozumie vniknutie do uzavretého priestoru ľsťou, nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily.“.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 18 a 19.

11. V § 102 sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „alebo Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Ústavný súd Českej republiky alebo Ústavný súd Slovenskej republiky“.

12. § 109 včítane nadpisu sa vypúšťa.

13. § 111 včítane nadpisu sa vypúšťa.

14. § 121 ods. 1 znie:

(1) Kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie nepatrnú tým, že poškodzuje spotrebiteľov najmä tak, že ich klame na akosti, množstve alebo hmotnosti tovaru, alebo

kto uvedie vo väčšom rozsahu na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady,

potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“.

15. Nadpis pod ustanovením § 125 znie:

„Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie“.

Odsek 1 znie:

(1) Kto v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody uvedie o závažných skutočnostiach vo výkaze, hlásení, vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu hospodárenia nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, alebo

kto uvedie nepravdivé údaje v podkladoch pre zápis do obchodného registra,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“.

16. V § 127 ods. 1 sa slová „podniku alebo organizácii alebo ich zložke“ nahrádzajú slovami „sebe alebo inému“.

V odseku 2 sa slová „podniku alebo organizácie“ vypúšťajú.

17. § 128 včítane nadpisu znie:

㤠128

Zneužívanie informácií v obchodnom styku

(1) Kto v úmysle zadovážiť sebe alebo inému výhodu alebo prospech neoprávnene použije informáciu dosiaľ nie verejne prístupnú, ktorú získal z dôvodu svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto ako pracovník, člen orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo organizácií s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá popud na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.“.

18. Za § 128 sa vkladajú nové § 128a, 128b a 128c, ktoré včítane spoločného nadpisu znejú:

„Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe

§ 128a

(1) Kto v súvislosti s verejnou súťažou alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa potresce páchateľ, ak

a) spácha čin uvedený v odseku 1 ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor alebo ako člen organizovanej skupiny,

b) spôsobí takým činom značnú škodu alebo pre iného získa značný prospech.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potresce, kto za okolností uvedených v odseku 1 žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.

§ 128b

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou súťažou tým, že

a) ľsťou alebo hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy prinúti iného, aby sa zdržal účasti na súťaži,

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na súťaži, alebo

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na súťaži,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 128c

Kto sa dopustí machinácií pri verejnej dražbe veci tým, že

a) ľsťou alebo hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri dražbe, alebo

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri dražbe,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.

19. V § 148 ods. 1 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.

Pripája sa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

20. § 151 včítane nadpisu znie:

㤠151

Porušovanie priemyselných práv

Kto neoprávnene zasiahne do práv k chránenému vynálezu, priemyselnému vzoru, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičového výrobku, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.

21. V § 153 ods. 1 sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy a samosprávy“.

22. V § 167 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 109 ods. 2, 3“; za slová „falšovania a pozmeňovania peňazí (§ 140)“ sa vkladajú slová „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171b ods. 2, 3“.

23. Za § 169a sa vkladá nový § 169b, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠169b

Pohŕdanie súdom

Kto opakovane závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu, alebo

kto sa opakovane na takom pojednávaní k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.

24. V § 171 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie.

b) zdržiava sa na území republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú písmenami c) až e).

25. Za § 171 sa vkladajú nové § 171a, 171b a 171c, ktoré včítane spoločného nadpisu znejú:

„Nedovolené prekročenie štátnej hranice

§ 171a

(1) Kto pre iného organizuje prekročenie štátnej hranice mimo vyznačeného hraničného priechodu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, alebo

b) ak spácha taký čin za odplatu.

§ 171b

(1) Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo prepadnutím majetku.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potresce, ak

a) čin uvedený v odseku 1 zorganizuje,

b) spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami,

c) spácha taký čin v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d) spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

e) spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť, alebo ak spácha taký čin ako vojak za brannej pohotovosti štátu.

§ 171c

Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na územie republiky, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

26. § 175 ods. 1 znie:

(1) Kto ako svedok, znalec alebo tlmočník pred súdom, prokurátorom alebo pred vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom, pokiaľ vykonávajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo pred štátnym notárom alebo orgánom hospodárskej arbitráže, pokiaľ vykonávajú rozhodovaciu činnosť, alebo pred vyšetrovacou komisiou zákonodarného zboru,

a) uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo pre zistenie vyšetrovacej komisie zákonodarného zboru, alebo

b) takú okolnosť zamlčí,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky.“.

27. § 176 ods. 2 znie:

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo

b) ak takým činom spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

28. § 185 ods. 3 znie:

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak taký čin spácha vo väčšom rozsahu, alebo

c) ak taký čin spácha za brannej pohotovosti štátu.“.

29. V § 196 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potresce, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie takého činu.“.

30. V § 198 sa slová „a pohoršujúcim spôsobom“ vypúšťajú.

31. Za § 198 sa vkladá nový § 198a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠198a

Podnecovanie k národnostnej a rasovej nenávisti

(1) Kto verejne podnecuje k nenávisti k niektorému národu alebo rase alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako sa potresce, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.“.

32. Za § 201 sa vkladá nový § 201a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠201a

Opilstvo

(1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky alebo inak privedie, hoci aj z nedbanlivosti, do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potresce sa oným miernejším trestom.

(2) Ustanovenie odseku 1, ako aj § 12 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.“.

33. § 202 včítane nadpisu znie:

㤠202

Výtržníctvo

(1) Kto sa dopustí verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrob alebo iné pietne miesto alebo hrubým spôsobom ruší zhromaždenie alebo obrad občanov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.

34. § 203 včítane nadpisu znie:

㤠203

Týranie zvierat

(1) Kto týra zviera, hoci bol za obdobný priestupok v poslednom roku postihnutý alebo za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Kto utýra zviera, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(3) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom.“.

35. § 205 včítane nadpisu znie:

㤠205

Ohrozovanie mravnosti

(1) Kto uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými, vyrába alebo dováža písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk s dieťaťom, so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok, peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Kto písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia

a) ponúka, prenecháva alebo sprístupňuje osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo

b) ich na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok, peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.

36. § 216 včítane nadpisu znie:

㤠216

Únos

(1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech, alebo

b) ak takým činom ohrozí mravný vývoj unesenej osoby.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

37. Za § 216 sa vkladajú nové § 216a a 216b, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠216a

Obchodovanie s deťmi

(1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného za účelom adopcie, využívania detskej práce alebo na iný účel, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo

b) ak takým činom získa značný prospech.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.

§ 216b

Spoločné ustanovenie

Dieťaťom podľa § 216 a 216a sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ nedosiahla plnoletosť už skôr.“.

38. § 231 ods. 3 znie:

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.

Pripája sa nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

39. V § 234 ods. 1 sa slová „na tri roky“ nahrádzajú slovami „na dva roky“.

40. § 235 ods. 2 znie:

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak spácha taký čin so zbraňou alebo pre zárobok, alebo

c) ak takým činom spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

41. V § 241 ods. 1 sa slová „na tri roky“ nahrádzajú slovami „na dva roky“.

42. § 247 včítane nadpisu znie:

㤠247

Krádež

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a

a) spôsobí tak škodu nie nepatrnú,

b) čin spácha vlámaním,

c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, alebo

e) bol za taký čin v posledných dvoch rokoch potrestaný,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu nie malú.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak spácha taký čin pre zárobok, alebo

c) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

43. V § 248 ods. 1 sa slovo „privlastní“ nahrádza slovom „prisvojí“; slová „až na jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

V odseku 3 sa za písmeno a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:

b) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú písmenami c) a d).

44. § 249 ods. 1 znie:

(1) Kto sa zmocní cudzej veci nie malej hodnoty alebo motorového vozidla v úmysle ich prechodne užívať, alebo

kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie malú tým, že neoprávnene také veci, ktoré mu boli zverené, prechodne užíva,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.

45. V § 250 ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

Odsek 3 znie:

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo pre zárobok, alebo

b) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

46. Za § 250 sa vkladá nový § 250a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠250a

Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok

(1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech.“.

47. Za § 251 sa vkladá nový § 251a, ktorý znie:

㤠251a

(1) Kto inému umožní zastrieť pôvod alebo zistenie pôvodu veci získanej trestnou činnosťou, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 pre zárobok alebo ako člen organizovanej skupiny, alebo

b) ak získa takým činom značný prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými alebo psychotropnými látkami alebo z iného obzvlášť závažného trestného činu.“.

48. V § 254 ods. 1 sa slovo „privlastní“ nahrádza slovom „prisvojí“.

49. Za § 256 sa vkladajú nové § 256a a 256b, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠256a

Zvýhodňovanie veriteľa

(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

§ 256b

Machinácie pri konkurznom a vyrovnacom konaní

(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.“.

50. Za § 257 sa vkladá nový § 257a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠257a

Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo získať sebe alebo inému neoprávnený prospech získa prístup k nosiču informácií a

a) také informácie neoprávnene použije,

b) informácie zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnými, alebo

c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo

b) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo ak získa sebe alebo inému značný prospech.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak získa sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.“.

51. Nadpis nad § 260 a 261 znie:

„Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov“.

52. § 260 ods. 1 znie:

(1) Kto podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť (ako napríklad fašizmus alebo komunizmus), potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“.

53. § 294 včítane nadpisu znie:

㤠294

Osobitné ustanovenia o trestnej zodpovednosti osôb podliehajúcich právomoci vojenských súdov

(1) Čin, ktorý vykazuje znaky trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 270, neuposlúchnutia rozkazu podľa § 273 ods. 1 a § 274 ods. 1, sprotivenia a donútenia k porušeniu vojenskej povinnosti podľa § 275 ods. 1, urážky medzi vojakmi podľa § 276, § 277 ods. 1 a § 278 ods. 1, porušovania práv a chránených záujmov vojakov podľa § 279a ods. 1, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 1, svojmocného odlúčenia podľa § 284 ods. 1, porušovania povinností dozornej služby podľa § 286 ods. 1, porušovania povinností služby pri obrane vzdušného priestoru podľa § 287 ods. 1, ohrozovania morálneho stavu jednotky podľa § 288 ods. 1 a porušovania služobných povinností podľa § 288a ods. 1, nie je trestným činom, ak stupeň jeho nebezpečnosti pre spoločnosť je malý.

(2) Súd môže upustiť od potrestania páchateľa, ktorý ako osoba podliehajúca právomoci vojenských súdov spáchal trestný čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je malý, tiež vtedy, ak veliteľ alebo náčelník ponúkol výchovné pôsobenie na páchateľa a súd sa domnieva, že vzhľadom na to, na povahu spáchaného činu a na osobu páchateľa sa uloženie trestu nejaví potrebným.“.

54. Pod označenie § 295 sa vkladá nadpis

„Svojmocné vzdialenie“.


Článok II

Prechodné ustanovenia

1. Odsúdených, ktorí ku dňu účinnosti zákona vykonávajú trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare, súd zaradí na výkon zvyšku trestu do prvej nápravnovýchovnej skupiny.

2. U odsúdených, u ktorých súd rozhodol, že vykonajú trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare, a výkon trestu dosiaľ nenastúpili, súd rozhodne, že trest vykonajú v prvej nápravnovýchovnej skupine.

Článok III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Trestného zákona, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov.

Článok IV

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.