Zákon č. 544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-544
Čiastka 103/1991
Platnosť od 20.12.1991
Najbližšie účinné znenie 20.12.1991
Pôvodný predpis 20.12.1991

544

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 17 se za odstavec 3 připojuje odstavec 4, který zní:

(4) Kupní cena nebo náhrada podle odstavce 1 je příjmem státního rozpočtu České republiky.“.

2. § 18 zní:

㤠18

(1) Právo České republiky na vydání věci19) uplatňuje proti povinné osobě okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází.

(2) Působnost okresních úřadů podle tohoto zákona vykonávají v hlavním městě Praze obvodní úřady.20) Obvody obvodních úřadů v hlavním městě Praze se pro účely tohoto zákona shodují s obvody obvodních národních výborů ke dni nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

(3) Pro účely tohoto zákona se povinnými osobami rozumějí fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona.“.

3. Za § 18 se vkládají § 18a až 18c, které znějí:

㤠18a

S věcí vydanou České republice se naloží podle zvláštních předpisů.21)

§ 18b

Výtěžek z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví (§ 18), je příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 18c

Vypořádal-li stát za vydávanou věc pohledávku peněžního ústavu,22) postupuje se podle § 17 tohoto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

19) Článek 4 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 zákona č. 87/1991 Sb.

20) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.
§ 22 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

21) Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 10 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.