Zákon č. 497/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-497

(v znení č. 222/1996 Z. z.)

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do31.12.1999
Účinnosť od 24.07.1996 do31.12.1999
Zrušený 313/1999 Z. z.
Znenie 24.07.1996

497

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. novembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slová „životné prostredie“ dáva čiarka a pripájajú slová „vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy).“.

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s ústredným orgánom, do pôsobnosti ktorého patrí organizácia vykonávajúca takúto činnosť, a“.

3. Nadpis druhej časti znie:

„Oprávneniena vykonávanie geologických prác a určenie prieskumných území pre ložiská vyhradených nerastov“.

4. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Oprávnenie a odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác

(1) Geologické práce sú oprávnené vykonávať

a) právnické a fyzické osoby (ďalej len „organizácia“) v rámci svojej podnikateľskej činnosti1a) na základe a v rozsahu povolenia udeleného Slovenským geologickým úradom,

b) Geofond v Bratislave v súvislosti s registráciou, evidenciou a sprístupňovaním výsledkov geologických prác a Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave v súvislosti s projektovaním, vykonávaním a vyhodnocovaním geologického výskumu,

c) Slovenská akadémia vied, Česko-slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých alebo pedagogických úloh,

d) organizácie pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

(2) Povolenie na vykonávanie geologických prác možno udeliť, ak je organizácia spôsobilá ich riadne vykonávať, a ak má na túto činnosť odborne spôsobilých pracovníkov a nevyhnutné vecné vybavenie. V povolení sa určia podmienky a doba jeho platnosti. Povolenie možno odňať, ak organizácia už nie je spôsobilá riadne vykonávať geologické práce alebo ak neplní podmienky určené v povolení.

(3) Slovenský geologický úrad eviduje organizácie, ktorým udelil povolenie na vykonávanie geologických prác.

(4) Povolenie na vykonávanie geologických prác môže zahŕňať aj ich projektovanie a vyhodnocovanie.

(5) Vyhľadávanie a prieskum ložiska nevyhradeného nerastu3) môže okrem organizácií uvedených v odseku 1 vykonávať aj vlastník (užívateľ) pozemku, kde je toto ložisko, ale len povrchovými prácami. Na tieto geologické práce vykonávané vlastníkom (užívateľom) pozemkov sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 2, 12, 19, 20 a 22.

(6) Odbornou spôsobilosťou pracovníkov sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí o všeobecne záväzných právnych predpisoch a ostatných predpisoch, upravujúcich projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác. Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou a osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť pracovníkov overuje Slovenský geologický úrad.

(7) Podrobnosti o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a vedenie evidencie organizácií, ktorým bolo takéto povolenie udelené, ako aj o požiadavkách na odbornú spôsobilosť pracovníkov projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce, spôsob overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov a určenie ich okruhu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

5. § 4 vrátanie nadpisu znie:

㤠4

Prieskumné územie

(1) Organizácia môže vykonávať vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov3a) len na prieskumnom území určenom podľa § 4a ods. 1.

(2) Prieskumné územie sa určuje na vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov osobitne pre každý cieľ sledovaný projektom geologických prác.

(3) Ak organizácia, ktorej bolo určené prieskumné územie, nemá povolenie na vykonávanie geologických prác podľa § 3 ods. 2, môže vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov zadať organizácii, ktorej bolo udelené takéto povolenie.

(4) Iná organizácia ako tá, ktorá nemá určené prieskumné územie podľa odseku 1, môže v prieskumnom území vykonávať iné geologické práce len so súhlasom organizácie, ktorej bolo toto prieskumné územie určené. V prípade nesúhlasu rozhodne Slovenský geologický úrad.

(5) Hranice prieskumného územia na povrchu sa určia uzavretým geometrickým obrazcom bez voľných plôch, ktorý je ohraničený pod povrchom zvislými rovinami; vrcholy hraníc sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme.

(6) Hranice prieskumného územia vyznačí v územnoplánovacej dokumentácii3b) obstarávateľ.3c) Príslušný úrad životného prostredia môže v prieskumnom území vydať územné rozhodnutie len so súhlasom Slovenského geologického úradu alebo po splnení ním určených podmienok.“.

6. Za § 4 sa vkladajú nové § 4a až 4c, ktoré znejú:

㤠4a

Určenie, zmeny, zrušenie prieskumného územia a jeho evidencia

(1) Prieskumné územie a jeho zmeny určí Slovenský geologický úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia na návrh organizácie, ktorá má geologické práce vykonať, alebo ich vykonanie zadať. Určenie prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.3d)

(2) Platnosť rozhodnutia o určení prieskumného územia je obmedzená, a to najviac na štyri roky; na návrh organizácie sa môže predĺžiť po dohode s okresným úradom životného prostredia najviac o ďalšie štyri roky.

(3) Rozhodnutie o určení prieskumného územia stratí platnosť, ak sa vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov nezačnú vykonávať do jedného roka odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

(4) Slovenský geologický úrad zruší rozhodnutie o prieskumnom území, ak sa vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov skončili alebo trvale zastavili pred uplynutím lehoty, určenej podľa odseku 2, alebo ak došlo k porušeniu podmienok, určených v stanovisku orgánov a organizácií, ktorým patrí ochrana záujmov chránených podľa osobitných predpisov (§ 22). Rozhodnutie o zrušení prieskumného územia oznámi Slovenský geologický úrad okresnému úradu životného prostredia.

(5) Prieskumné územie, jeho zmeny a zrušenie eviduje Slovenský geologický úrad. Slovenský geologický úrad touto evidenciou môže poveriť organizáciu, ktorá patrí do jeho pôsobnosti.

(6) Podrobnosti o postupe, náležitostiach návrhov a podmienkach na určenie prieskumných území, o zmenách a zrušovaní prieskumných území, o vedení evidencie prieskumných území, ako aj o podmienkach na vykonávanie iných geologických prác na prieskumnom území, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 4b

Konanie o určení, zmenách a zrušení prieskumného územia

(1) Konanie o určení, zmenách a zrušení prieskumného územia (ďalej len „konanie o prieskumnom území“) sa začína na návrh organizácie. Návrh sa doloží údajmi o povolení na vykonávanie geologických prác udelenom podľa § 3 ods. 1 písm. a), dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi (§ 22). Slovenský geologický úrad určí, ktoré ďalšie podklady nevyhnutné na spoľahlivé posúdenie následkov geologických prác treba k návrhu pripojiť.

(2) Ak na ten istý cieľ vyhľadávania a prieskumu ložiska vyhradených nerastov podá návrh na určenie prieskumného územia viac organizácií, Slovenský geologický úrad začne konanie o prieskumnom území na návrh organizácie, ktorá podala návrh ako prvá, a to za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1. V prípade vyhlásenia verejnej súťaže na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, Slovenský geologický úrad určí prieskumné územie organizácii, ktorej návrh bol vyhlasovateľom prijatý.

(3) Účastníkmi konania o prieskumnom území sú organizácia a obvodný úrad, v územnom obvode ktorého sa nachádza prieskumné územie.

(4) Slovenský geologický úrad oznámi začatie konania o prieskumnom území dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania najneskôr sedem dní pred ústnym pojednávaním a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnom ohliadkou. Súčasne upozorní účastníkov konania, že svoje pripomienky a návrhy môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nemusí prihliadať. Orgány, prípadne organizácie, ktoré sa k návrhu na prieskumné územie vyjadrovali podľa osobitných predpisov (§ 22), sa na konanie neprizvú.

(5) Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí Slovenský geologický úrad a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, inak sa na stanoviská orgánov štátnej správy nemusí prihliadať. Ak niektorý orgán štátnej správy potrebuje na posúdenie návrhu dlhší čas, Slovenský geologický úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

(6) Slovenský geologický úrad v rozhodnutí o určení prieskumného územia určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy organizácie na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov na tomto území, rozhodne o námietkach účastníkov konania a o podmienkach určených v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy. Prednosť organizácie, ktorej bolo určené prieskumné územie, na určenie dobývacieho priestoru upravujú osobitné predpisy.3e)

§ 4c

Úhrady za prieskumné územie

(1) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie, je povinná zaplatiť 1500 Kčs ročne za každý aj začatý km2 prieskumného územia. Pri predĺžení platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia podľa § 4a ods. 2 sa úhrada ročne zvyšuje na 6000 Kčs za každý aj začatý km2 prieskumného územia.

(2) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie, je povinná zaplatiť úhradu podľa odseku 1 do troch mesiacov po uplynutí každého roka počítaného odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia. Úhrada je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak úhrada nebola zaplatená v určenej lehote, postupuje sa podľa osobitných predpisov.3f)

(3) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, ktoré sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je od povinnosti úhrady oslobodená.“.

7. Nad § 5 sa vkladá označenie novej tretej časti a jej nadpis, ktoré znejú:

„TRETIA ČASŤ

PROJEKTOVANIE, VYKONÁVANIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC“.

8. V § 6 ods. 1 veta za bodkočiarkou znie: „súčasťou projektu geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie.“.

9. V § 6 ods. 3 sa v závere druhej vety vypúšťajú slová „ak si toto schválenie nevyhradí orgán, do pôsobnosti ktorého patrí zadávateľ geologických prác.“.

10. V § 7 ods. 1 znie:

(1) Na zabezpečenie evidencie geologických prác a na využitie už získaných poznatkov sa geologické práce pred vykonávaním registrujú. Žiadosť o registráciu podáva organizácia vykonávajúca geologické práce. Registráciu vykonáva organizácia poverená Slovenským geologickým úradom, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu.“.

11. V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

12. V § 7 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 2, ktorý znie:

(2) Registrácii nepodliehajú geologické práce pri vyhľadávaní a prieskume ložísk vyhradených nerastov, geologické práce pri prieskume ložísk vyhradených nerastov v ich dobývacom priestore2) a geologické práce menšieho rozsahu.“.

Doterajšie odseky 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

13. § 8 sa vypúšťa.

14. V § 11 sa vypúšťa odsek 1; zároveň sa vypúšťa číslovanie odseku 2.

15. V § 12 ods. 1 a 2 sa nahrádzajú odsekmi 1 až 4, ktoré znejú:

(1) Organizácia, na náklady ktorej sa vykonávali geologické práce, je povinná bezodplatne odovzdať ich výsledky v určenom rozsahu a úprave Slovenskému geologickému úradu na trvalé uchovanie a ďalšie využitie do dvoch mesiacov po ich schválení.

(2) Slovenský geologický úrad sprístupňuje výsledky geologických prác a poskytne z nich informácie oprávneným záujemcom4a) za podmienok dohodnutých s organizáciou pri odovzdaní týchto výsledkov. Tieto podmienky sa môžu uplatňovať najdlhšie počas piatich rokov; po uplynutí tohto času sú výsledky geologických prác sprístupňované oprávneným záujemcom bez obmedzenia.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na ústredné orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Slovenskej republiky, ktorým Slovenský geologický úrad na ich požiadanie bezodkladne sprístupní výsledky geologických prác a poskytne z nich informácie z dôvodov verejného záujmu a na plnenie svojich úloh.

(4) Pri sprístupňovaní výsledkov geologických prác oprávneným záujemcom a poskytovaní informácií z nich sa musí zachovať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo.5)“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

16. V § 13 ods. 1 sa slová „Národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obce, okresné úrady a obvodné úrady“ a druhá veta sa vypúšťa.

17. V § 13 ods. 4 sa slová „orgány územného plánovania“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady životného prostredia“.

18. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú v zátvorkách slová „správcu“ a za prvú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Za takéto používanie nehnuteľností patrí vlastníkovi (užívateľovi) primeraná náhrada.“.

19. § 14 ods. 2 znie:

(2) Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom, časom výkonu oprávnenia alebo s výškou náhrady podľa odseku 1, rozhodne o tom obvodný úrad, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť alebo jej väčšia časť.“.

20. V 15 sa vypúšťa v zátvorke slovo „správca“ a slová „s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy“ sa nahrádzajú slovami „so Slovenskou komisiou pre životné prostredie“.

21. § 16 ods. 2 znie:

(2) Orgány a organizácie po skončení činností podľa § 14 ods. 1 a § 15 sú povinné v lehote, určenej vlastníkom (užívateľom), uviesť použité nehnuteľnosti do predošlého stavu, prípadne pozemky rekultivovať. Ak orgány a organizácie nesúhlasia s určenou lehotou, rozhodne o nej obvodný úrad, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť alebo jej väčšia časť.“.

22. V § 16 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú v zátvorkách slová „správca“.

23. V § 16 ods. 5 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

24. „TRETIA ČASŤ“ sa označuje ako „ŠTVRTÁ ČASŤ“.

25. § 17 sa vypúšťa.

26. V § 18 ods. 1 úvodná veta znie: „Slovenský geologický úrad ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre geologický výskum a prieskum“.

Odsek 2 sa vypúšťa; zároveň sa vypúšťa číslovanie odseku 1.

27. V § 18 písm. a) sa slová „krajskými národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „okresnými úradmi“ a vypúšťajú sa slová „plánov základného výskumu11) a“ vrátane odkazu 11 pod čiarou.

28. V § 18 písm. c) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „ako aj zadávanie štátnych objednávok v oblasti výskumu a vývoja v geologických prácach.“

Odkaz pod čiarou12) sa dopĺňa textom: „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1991 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.“.

29. V § 18 písm. g) sa slová „zabezpečuje správu výhradných ložísk v období vyhľadávania a prieskumu a správu výhradných ložísk neodovzdaných na využitie“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje právo hospodárenia s ložiskami vyhradených nerastov v období vyhľadávania a prieskumu financované z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a právo hospodárenia s ložiskami neodovzdanými na dobývanie,“.

Odkaz pod čiarou14) k písmenu g) sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

14) § 8, 10, 14a a § 29 zákona č. 44/1988 Zb.“.

30. V § 18 za písmeno i) sa vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

j) overuje odbornú spôsobilosť vybraných pracovníkov projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce a vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti,

k) vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení prieskumných území,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).

31. „ŠTVRTÁ ČASŤ“ sa označuje ako „PIATA ČASŤ“.

32. V § 19 ods. 3 sa text za slovami „Slovenským banským úradom“ vypúšťa.

33. V § 20 ods. 1 písm. a) znie:

a) vykonáva geologické práce bez povolenia,“.

34. V § 20 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

b) vykonáva vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov bez určenia prieskumného územia,

c) vykonáva geologické práce na prieskumnom území určenom inej organizácii bez jej súhlasu, prípadne bez rozhodnutia Slovenského geologického úradu podľa § 4 ods. 4,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).

35. § 21 znie:

㤠21

Slovenský geologický úrad môže odňať povolenie na vykonávanie geologických prác, ak organizácia opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.“.

36. „PIATA ČASŤ“ sa označuje ako „ŠIESTA ČASŤ“.

37. V § 23 ods. 3 sa slová „pre dokumentáciu stavieb17)“ nahrádzajú slovami „pre projektovú prípravu stavieb;17)“.

Odkaz pod čiarou17) znie:

17) Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.“.

38. V § 23 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

39. V § 26 ods. 1 znie:

(1) Slovenský geologický úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 3 ods. 7, § 4a ods. 6, § 5 ods. 2, § 7 ods. 5, § 9 ods. 6 a 12 ods. 6.“.

40. V § 26 ods. 2 sa na konci textu pripájajú slová „a Slovenským banským úradom.“.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Oprávnenia na vykonávanie geologických prác, získané podľa § 3 a 24 doteraz platného zákona sa považujú za oprávnenia na vykonávanie geologických prác podľa tohto zákona.

(2) Organizácia je povinná bezodkladne ohlásiť Slovenskému geologickému úradu územie, na ktorom vykonáva vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, a podať najneskôr do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona návrh na určenie prieskumného územia. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia sa ohlásené územie považuje za prieskumné územie podľa § 4 ods. 2 tohto zákona.

(3) Výsledky geologických prác odovzdané na trvalé uchovanie a ďalšie využitie po 31. decembri 1986 sprístupní Slovenský geologický úrad podľa § 12 tohto zákona. Za tým účelom organizácia, ktorá takéto výsledky odovzdala, môže oznámiť Slovenskému geologickému úradu podmienky podľa § 12 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Po tomto čase bude Slovenský geologický úrad sprístupňovať výsledky len podľa § 12 ods. 3 tohto zákona.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) Napríklad Obchodný zákonník.

2) § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

3) § 7 zákona č. 44/1988 Zb.

3a) § 3 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb.

3b) § 8 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, príloha B položka 1 až 8.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, príloha A položka č. 28 až 33, príloha B položka č. 13 až 15, príloha C položka č. 69 až 90 a príloha D položka č. 5 až 25.

3d) § 32 zákona č. 50/1976 Zb.

3e) § 24 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb.

3f) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

4a) Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra.

5) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 420/1990 Zb.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.