Oznámenie č. 366/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-366
Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991 do16.04.1996
Zrušený 186/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 ods. 1 dňom podpisu.

Pôvodný predpis 13.09.1991

366

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 23. apríla 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní československých pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 ods. 1 dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo z 25. mája 1990, oznámená č. 285/1990 Zb.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.