Opatrenie č. 320/1991 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-320
Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 13.08.1991
Aktuálne znenie 13.08.1991

320

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. júla 1991,

ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podliehajú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.