Vyhláška č. 31/1991 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-31
Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991 do30.06.2006
Účinnosť od 01.02.1991 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.
Znenie 01.02.1991

31

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

zo 7. januára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „a dovoze“ vkladajú slová „vyhradených technických“.

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3. § 2 ods. 1 včítane odkazov 2) až 5) znie:

(1) Stavebník je povinný predložiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce (ďalej len „orgán dozoru“)2)

a) návrh zadania stavby,3) 30 dní pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

b) projekt stavby,4) 30 dní pred podaním žiadosti o stavebné povolenie,

c) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,4a) vyžiadanú orgánom dozoru,

d) predprevádzkovú bezpečnostnú správu5) a program uvádzania zariadení do prevádzky, 3 mesiace pred prvým zavážaním paliva do reaktora,

e) doklady o vykonanej evidencii zariadení podľa § 12, 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.5)

2) Zákon č. 174/1968 Zb.
Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou sa vyhradzuje výkon štátneho odborného dozoru nad jadrovoenergetickými zariadeniami, registrovaná v čiastke 38/1980 Zbierky zákonov.

3) § 3 ods. 4. vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

4) § 4 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

4a) § 7 vyhlášky č. 43/1990 Zb.

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

4. § 3 písm. f) sa vypúšťa. Doterajšie písmená g), h) a i) sa označujú ako písmená f), g) a h).

5. V § 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „a vyhotovenie stavebnej elektroinštalácie“.

6. V § 4 ods. 1 sa slová „úvodného projektu“ nahrádzajú slovami „projektu stavby4)“.

7. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v nadväznosti na spracovanie ďalšieho postupu projektovej dokumentácie.“.

8. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „montovať, rekonštruovať a opravovať zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. d),“.

9. V § 6 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

b) výsledky výpočtov (pevnostné) a dôležité technické údaje vypracované podľa príslušných technických noriem, technických podmienok, prípadne nových poznatkov vedy a techniky, ak sa zainteresované organizácie nedohodnú s orgánom dozoru inak,

c) výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení (druh, veľkosť, priepustnosť, umiestnenie a pod.),“.

10. § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa.

11. § 8 ods. 3 písm. a) bod 8 a ods. 4 sa vypúšťa.

12. § 10 ods. 1 úvodná časť znie:

(1) Vykonávať skúšky zariadení podľa § 7, potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 7, 8 a 14, vykonávať skúšky a revízie prevádzkových zariadení podľa § 14 a 15 môžu len pracovníci, ktorých na túto činnosť organizácia určila a ktorí majú“.

13. § 10 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa.

14. § 14 ods. 1 písm. a), b) a c) sa nahrádza novým odsekom, ktorý znie:

(1) Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia predkladá orgánu dozoru rozbor vzniknutých porúch za uplynulý mesiac s uvedením vykonaných opatrení, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.“.

15. § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa.

16. § 15 ods. 3 sa vypúšťa.

17. V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „úspešného“.

18. § 19 ods. 1 znie:

(1) Oprávnenia k činnostiam podľa § 5 a osvedčenia k činnostiam podľa § 10 vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Smorádek v. r.