Zákon č. 255/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-255
Čiastka 49/1991
Platnosť od 28.06.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 09.11.1998 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.
Znenie 09.11.1998

255

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1991

o Slovenskom rozhlase

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKÉHO ROZHLASU

§ 1

(1) Zriaďuje sa Slovenský rozhlas so sídlom v Bratislave.

(2) V rámci Slovenského rozhlasu pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.

§ 2

(1) Slovenský rozhlas je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.

(2) Slovenský rozhlas je právnická osoba.

(3) Slovenský rozhlas je obdobne ako príspevková organizácia priamo zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet Slovenskej republiky, v ktorom má samostatnú rozpočtovú kapitolu.

(4) Slovenský rozhlas sa zapisuje do podnikového registra.

§ 3

(1) Poslaním Slovenského rozhlasu je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

(2) Spravodajské a publicistické programy Slovenského rozhlasu zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti a utvárajú priestor pre dialóg; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na rozvoj a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.

(3) Slovenský rozhlas, okrem tvorby a šírenia vlastných programov, plní svoje úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami.

§ 4

Slovenský rozhlas je oprávnený

a) vysielať na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch pridelených mu ku dňu účinnosti tohto zákona, prípadne na ďalších okruhoch,

b) vykonávať podnikateľskú činnosť.

c) šíriť vysielanie na krátkych vlnách do zahraničia. Náklady s týmto spojené sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Slovenský rozhlas sa podieľa na zabezpečovaní dôležitých záujmov Slovenskej republiky v rozhlasovom vysielaní na celoštátnej úrovni, na zabezpečovaní domáceho spravodajstva celoštátneho významu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva, ako aj federálneho programového okruhu v rozsahu dohodnutom s inými rozhlasovými organizáciami na území Slovenskej republiky.

(2) Slovenský rozhlas zabezpečuje prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reči uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

(3) Slovenský rozhlas šíri svoje programy cudzími, prípadne vlastnými technickými zariadeniami.

(4) Slovenský rozhlas je povinný dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti.

§ 6

Slovenský rozhlas plní najmä tieto úlohy:

a) utvára vlastný rozhlasový program,

b) uskutočňuje prenosy a verejné nahrávky zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a pod.,

c) spolupracuje so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,

d) prispieva rozhlasovým vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov,

e) utvára, spracúva, rozmnožuje a vysiela vlastné zvukové záznamy vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania,

f) uskutočňuje výmenu, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rozsahu vydaných oprávnení i povolení,

g) zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzaviera dohody so zahraničnými inštitúciami,

h) utvára komplexné banky údajov pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť,

i) stará sa o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby,

j) zriaďuje a riadi regionálne rozhlasové štúdia,

k) utvára sieť vlastných stálych i osobitných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí a riadi ich činnosť,

l) zriaďuje a riadi umelecké telesá a súbory, usporadúva ich verejné produkcie,

m) uskutočňuje rozhlasový výskum, predovšetkým výskum názorov poslucháčov na rozhlasový program.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU

§ 7

(1) Orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý zabezpečuje jeho programovú objektívnosť a nezávislosť, je Rozhlasová rada (ďalej len „rada“). Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány a vysielaciu štruktúru, navrhuje koncepciu činnosti Slovenského rozhlasu v hospodárskej a technickej oblasti, schvaľuje návrh rozpočtu a ročnú uzávierku a výsledky hospodárenia Slovenského rozhlasu, určuje odmeny ústredného riaditeľa. Ústrednému riaditeľovi patrí mesačný plat vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy na členov rady môže predkladať príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rada, profesijné alebo občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače. Člena rady možno odvolať, ak

a) sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady,

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

d) vzniknú dôvody podľa odseku 6.

(3) Funkčné obdobie rady je štvorročné a začína sa zvolením členov rady (odsek 2). Prvé zasadnutie rady zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia členov rady. Na prvom zasadnutí rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.

(4) Ak sa člen v priebehu funkčného obdobia vzdá svojho členstva v rade alebo ak je odvolaný (odsek 1), Národná rada Slovenskej republiky zvolí do 60 dní nového člena rady na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.

(5) Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov.1) Výšku odmeny určuje štatút rady. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.

(6) Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo v obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy, a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

(7) Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány a schvaľuje ich štatúty a rokovacie poriadky.

§ 8

(1) Ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Funkčné obdobie ústredného riaditeľa je štvorročné, pričom tá istá osoba môže byť zvolená najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.

(3) Štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu je ústredný riaditeľ; zastupuje Slovenský rozhlas navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

(4) Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Slovenský rozhlas chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých rozhlasových tvorcov pri plnení zverených úloh.

§ 11

(1) Štatút Slovenského rozhlasu upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenského rozhlasu, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku; štatút schvaľuje rada.

(2) Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého riadneho zasadnutia (§ 7 ods. 3) predložiť na schválenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh štatútu rady.

§ 11a

Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa skončí nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 12

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku na Slovenský rozhlas.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas sa vykoná podľa osobitných predpisov3) do troch mesiacov po zriadení Slovenského rozhlasu.


§ 14

Zrušujú sa:

1. § 6 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase,

2. § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

1) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení neskorších predpisov.

3) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.