Zákon č. 238/1991 Zb.Zákon o odpadoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-238

(v znení č. 255/1993 Z. z.)

Čiastka 47/1991
Platnosť od 20.06.1991 do30.06.2001
Účinnosť od 05.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.
Znenie 05.11.1993

238

ZÁKON

z 22. mája 1991

o odpadoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Pôsobnosť zákona

(1) Zákon ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi.

(2) Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon tiež na nakladanie

a) s odpadovými a zvláštnymi vodami,1)

b) s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)

c) s odpadmi drahých kovov,3)

d) s rádioaktívnymi odpadmi,4)

e) s odpadmi ukladanými v podzemných priestoroch,5)

f) s odvalmi, výsypkami a odkaliskami,6)

g) s konfiškátmi živočíšneho pôvodu.7)

§ 2

Základné pojmy

(1) Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ (§ 1 ods. 1 zákona) zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.

(2) Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä z národohospodárskych dôvodov alebo ochrany životného prostredia.

(3) Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad (odsek 2), ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

(4) Druhotnou surovinou je surovina alebo materiál získaný z odpadu, ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske alebo iné využitie; zostáva pritom odpadom až do ďalšieho spracovania.

(5) Odpadovým hospodárstvom sa rozumejú činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a na nakladanie s odpadmi.

(6) Nakladaním s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie, preprava, skladovanie a zneškodňovanie odpadov, včítane starostlivosti o miesto zneškodňovania, zber, výkup, úpravu, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie.

(7) Pôvodcom odpadov (ďalej len „pôvodca“) je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady. Pre komunálny odpad vznikajúci na území obce sa za pôvodcu považuje táto obec.

(8) Vývozcom odpadov je podľa tohto zákona právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom dopravcu vyváža alebo chce vyviezť odpady cez hranice štátu.9)

(9) Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie, spaľovanie alebo neutralizácia, pri ktorom poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí nepresiahne mieru ustanovenú osobitnými predpismi.10)

§ 3

Základné ustanovenie

(1) Právnické a fyzické osoby zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinné vznik odpadov čo najviac obmedzovať.

(2) Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie; pritom je povinný vytvárať predpoklady pre využívanie a zneškodňovanie odpadov.

(3) Právnické a fyzické osoby ukladajú alebo zneškodňujú odpady len v priestoroch, objektoch a zariadeniach (ďalej len „zariadenie“) na to určených.

(4) Dovoz odpadov na územie Slovenskej republiky za účelom ich zneškodnenia je zakázaný. Tento zákaz neplatí pri súčasnom splnení týchto podmienok:

a) dovoz odpadov sa uskutočňuje v súlade so zmluvou o poskytnutí overenej technológie pre zneškodňovanie týchto odpadov, zodpovedajúcej svetovej úrovni stavu vedy a techniky,

b) príslušná technológia bola už uvedená na území Slovenskej republiky do trvalej prevádzky,

c) budú zneškodnené všetky dovezené odpady a zároveň dôjde k podstatnému zníženiu celkového množstva alebo stupňa nebezpečnosti obdobných odpadov, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky,

d) príslušný orgán štátnej správy vysloví s dovozom, prepravou a skladovaním týchto odpadov súhlas.

(5) Dovoz odpadov na ich využitie ako druhotnej suroviny je prípustný len so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný orgán štátnej správy“); tým nie sú dotknuté osobitné predpisy.9)

(6) Je zakázané vyvážať nebezpečné odpady, pokiaľ dovážajúci alebo tranzitný štát nedá písomný súhlas na dovoz, prípadne tranzit týchto odpadov. Vývoz nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy. Pokiaľ budú vyvážané nebezpečné odpady vrátené späť, je vývozca odpadov povinný na svoje náklady zabezpečiť ich zneškodnenie.

(7) Tranzitná preprava odpadov cez územie Slovenskej republiky je prípustná len so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy.

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB VO VECIACH ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Oddiel 1

Oprávnenia a povinnosti príslušných orgánov štátnej správy

§ 4

(1) Príslušné orgány štátnej správy dávajú súhlas

a) na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

b) na nakladanie s nebezpečným odpadom,

c) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 tohto zákona,

d) na dovoz odpadov na iné účely, než je ich zneškodnenie,

e) na vývoz nebezpečných odpadov,

f) na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky.

(2) Príslušné orgány štátnej správy dávajú vyjadrenie

a) k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

b) pri výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva už v štádiu spracovania zadania stavby11) alebo jeho zmien,

c) k pripravovaným zmenám výrobného procesu alebo výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi.

d) k podnikaniu v oblasti nakladania s odpadmi.

(3) Orgány štátnej správy vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutie o umiestnení, povolení alebo užívaní stavieb, zariadení alebo činností uvedených v odseku 1 nevydajú toto rozhodnutie, pokiaľ žiadateľ nepredloží súhlas podľa odseku 1 alebo vyjadrenie podľa odseku 2.

(4) Príslušný orgán štátnej správy je oprávnený

a) schvaľovať programy odpadového hospodárstva,

b) uložiť prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov, aby v odôvodnených prípadoch za úhradu zneškodnil určený odpad [§ 8 ods. 2 písm. e)],

c) uložiť tomu, kto poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo na jeho základe, opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu; zodpovednosť za škodu alebo trestná zodpovednosť tým nie je dotknutá,

d) zastaviť činnosť organizácie podľa § 9 tohto zákona.

(5) Príslušný orgán štátnej správy je povinný na požiadanie pôvodcu poskytnúť informácie o existencii a sídlach zariadení vhodných na zneškodnenie ním vyprodukovaného odpadu.

(6) Na vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy podľa odseku 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)

Oddiel II

Povinnosti právnických a fyzických osôb

§ 5

Povinnosti pôvodcov

(1) Pôvodca je povinný

a) spracovať v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom program odpadového hospodárstva a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy na schválenie,

b) vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

c) oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s osobitnými predpismi,13)

d) ohlasovať vznik, množstvo, charakter a spôsob využitia, prípadne zneškodnenia zvláštneho odpadu orgánu štátnej správy príslušnému podľa sídla pôvodcu; rozsah a náležitosti ustanoví vykonávací predpis,

e) využívať vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie, predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti; odpady takto nevyužité ponúknuť inému,

f) zabezpečiť zneškodnenie odpadov v prípade, že ich využitie nie je možné,

g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, ich uskladnení a využití alebo zneškodnení; rozsah a náležitosti evidencie ustanoví vykonávací predpis,

h) umožniť kontrolným orgánom prístup do objektov, priestorov a zariadení a na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

(2) Výrobca je povinný uvádzať v sprievodnej dokumentácii výrobku alebo na obale alebo v návode na použitie, prípadne dodacom liste údaje o spôsobe využitia nespotrebovaných častí výrobkov alebo obalov ako zdrojov druhotných surovín alebo energie, prípadne o odporúčanom spôsobe ich zneškodňovania.

§ 6

Povinnosti prepravcov a dopravcov pri preprave odpadov

(1) Prepravci a dopravci sú povinní

a) zabezpečiť prepravu odpadov v súlade s požiadavkami ustanovenými v osobitných predpisoch,14)

b) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch; rozsah a náležitosti evidencie ustanoví vykonávací predpis,

c) ohlasovať množstvo a druh nebezpečného odpadu a spôsob jeho prepravy orgánu štátnej správy príslušnému podľa sídla dopravcu; rozsah a náležitosti ustanoví vykonávací predpis,

d) umožniť kontrolným orgánom kontrolu nakladania s odpadom v priebehu jeho prepravy; na vyžiadanie kontrolných orgánov predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

(2) Na prepravu nebezpečných odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) tohto zákona.

§ 7

Zber, výkup a úprava odpadov

(1) Na zber, výkup alebo úpravu odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) a d) tohto zákona.

(2) Právnická alebo fyzická osoba oprávnená podľa odseku 1 je povinná

a) určovať a zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu a výkupu,

b) odoberať alebo vykupovať zverejnené druhy zbieraných odpadov,

c) plniť povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1 písm. b) až h) tohto zákona.

§ 8

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov

(1) Na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

(2) Prevádzkovateľ je pri prevádzkovaní zariadenia podľa odseku 1 povinný

a) zneškodňovať odpady podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

b) zverejňovať zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený,

c) viesť evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe naloženia s nimi a o umiestnení odpadov na skládkach; rozsah a náležitosti ustanoví vykonávací predpis,

d) ohlasovať množstvo, charakter a spôsob zneškodnenia nebezpečného odpadu orgánu štátnej správy príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov; rozsah a náležitosti ustanoví vykonávací predpis,

e) na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli týmto rozhodnutím, uhrádza pôvodca, a pokiaľ nie je známy, tak orgán štátnej správy, ktorý rozhodnutie vydal,

f) umožniť činnosť kontrolných orgánov podľa § 5 ods. 1 písm. h).

§ 9

Zastavenie činnosti pôvodcu a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov

(1) Ak pôvodca nemá zabezpečené využitie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s § 5 ods. 1 písm. e) alebo f) a ak by mohlo v dôsledku toho dôjsť k závažnej ekologickej ujme, príslušný orgán štátnej správy zakáže činnosť pôvodcu, ktorá spôsobuje vznik odpadov.

(2) Ak prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov nespĺňa povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonávacím predpisom a ak by mohlo v dôsledku toho dôjsť k závažnej ekologickej ujme, príslušný orgán štátnej správy zakáže prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

TRETIA ČASŤ

POPLATKY A POKUTY

§ 10

Poplatky

Za uloženie odpadov platia právnické a fyzické osoby poplatky spôsobom, v rozsahu a výške ustanovenej zákonmi národných rád.

§ 11

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie

(1) Pokutu vo výške od 10 000 do 300 000 Sk môže uložiť príslušný orgán štátnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) nemá spracovaný program odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 písm. a), prípadne tento program neplní,

b) nezabezpečí zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov alebo ich nezabezpečuje pred znehodnotením, odcudzením alebo iným únikom podľa § 5 ods. 1 písm. b),

c) nemá podľa § 5 ods. 1 písm. e) a f) zabezpečené využitie alebo zneškodňovanie odpadu,

d) nevedie alebo neuchováva evidenciu o odpadoch podľa § 5 ods. 1 písm. g), § 6 ods. 1 písm. b) a c) alebo § 8 ods. 2 písm. c),

e) poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2 alebo v § 7 ods. 2 písm. b),

f) nezverejní podľa § 7 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. b) druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu a výkupu alebo zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnená,

g) nezabezpečí podľa § 8 ods. 2 písm. a) odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

h) nesplní opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu uložené podľa § 4 ods. 4 písm. c),

(2) Pokutu vo výške od 20 000 do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) neumožní podľa § 5 ods. 1 písm. h), § 6 ods. 1 písm. a) a d), § 7 ods. 2 písm. c) alebo § 8 ods. 2 písm. f) kontrolným orgánom prístup do objektov, priestorov a zariadení a na vyžiadanie nepredloží dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom alebo neposkytne pravdivé a úplné informácie,

b) vykonáva podľa § 7 ods. 1 zber, výkup alebo úpravu odpadov bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy alebo v rozpore s ním,

c) zneškodňuje odpady bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 8 ods. 1 alebo v rozpore s ním,

d) zneškodňuje odpady bez schváleného prevádzkového poriadku podľa 8 ods. 2 písm. a) alebo v rozpore s ním.

e) nakladá s nebezpečným odpadom bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b),

f) vykonáva tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. g).

(3) Pokutu vo výške od 100 000 do 10 000 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

a) poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4, 5 a 6 pre dovoz a vývoz odpadov,

b) nezabezpečí podľa § 5 ods. 1 písm. c) oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov alebo nenakladá s nimi v súlade s príslušnými predpismi,

c) nesplní ohlasovaciu povinnosť ustanovenú v § 5 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2 písm. d),

d) vykonáva prepravu nebezpečných odpadov v rozpore so súhlasom alebo bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podľa § 6 ods. 2,

e) nesplní povinnosť uloženú jej príslušným orgánom štátnej správy podľa § 8 ods. 2 písm. e).

(4) Pokutu vo výške od 10 000 do 500 000 Sk uloží príslušný orgán štátnej správy právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá nakladá s odpadmi alebo ich zneškodňuje v rozpore s § 3 ods. 2 alebo 3.

(5) Uložením pokuty podľa predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.15)

§ 12

Ukladanie pokút

(1) Pokutu možno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti príslušný orgán štátnej správy dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2) Orgán štátnej správy, ktorý uložil pokutu, súčasne určí podmienky a lehotu na zaistenie nápravy.

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.

(4) Ak právnická alebo fyzická osoba poruší v dobe jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona znovu povinnosť, za ktorú sa pokuta uložila, uloží sa ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty ustanovenej týmto zákonom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPLNOMOCNENIE

§ 13

(1) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a) vedenie evidencie odpadov, včítane evidencie skládok odpadov založených pred účinnosťou tohto zákona,

b) podrobnosti nakladania s odpadmi.

(2) Kategorizáciu a katalóg odpadov vyhlási vyhláškou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14

Spoločné ustanovenia

Ak výslovne nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.12)

§ 15

Prechodné ustanovenia

(1) Príslušný orgán štátnej správy ustanoví rozhodnutím na nevyhnutný čas osobitné podmienky

a) pôvodcom, ktorí po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemôžu plniť povinnosti ustanovené v § 5 ods. 1 písm. b), c), e), f),

b) prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktorí po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemôžu plniť povinnosti v ňom ustanovené.

(2) Čas, po ktorý možno ustanoviť osobitné podmienky, nesmie presahovať

a) 31. júl 1996 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c),

b) 31. júl 2000 v prípadoch uvedených v § 5 ods. 1 písm. e) a f) a v § 15 ods. 1 písm. b).


§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vládne nariadenie č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami,

2. vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom v znení vyhlášky č. 103/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom,

3. vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 103/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom.

§ 17

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

3) Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb. a vyhlášky č. 154/1980 Zb.

4) Vyhláška Čs. komisie pre atómovú energiu č. 67/1987 Zb. o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 59/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

5) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

6) Zákon č. 44/1988 Zb.
Zákon ČNR č. 61/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

7) Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat.

8) Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení zákona č. 426/1990 Zb.

9) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb.

10) Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 35/1967 Zb., zákon č. 138/1973 Zb., nariadenie vlády ČSR č. 25/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd, nariadenie vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, nariadenie vlády SSR č. 30/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd, nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok v znení vyhlášky č. 185/1990 Zb., vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

11) § 3 vyhlášky č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

13) Zákon č. 20/1966 Zb.
Nariadenie vlády ČSR č. 192/1988 Zb.
Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Vyhláška č. 59/1972 Zb.
Vyhláška č. 65/1972 Zb.
Vyhláška č. 67/1987 Zb.

14) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

15) § 145 a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 421 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.