Vyhláška č. 188/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-188
Čiastka 38/1991
Platnosť od 28.05.1991
Účinnosť od 28.05.1991
Aktuálne znenie 28.05.1991

188

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 3. května 1991

o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 11 odst. 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.:


§ 1

Úkoly ústředních orgánů státní správy při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování

(1) Ústřední orgán státní správy (dále jen „ústřední orgán“) v oboru své působnosti řídí a plánuje přípravu mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování. Ústřední orgán při tom

a) zpracovává v souladu se směry vývoje resortu a prognózou vývoje potřeby pracovních sil a skladby profesí resortní koncepci přípravy mládeže pro povolání; spolupracuje přitom s úřady práce,

b) předkládá ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo školství“) návrhy na změny v soustavě učebních a studijních oborů, návrhy na stanovení obsahu teoretické a praktické složky odborného učiva v učebních a studijních oborech, včetně výchovy mimo vyučování,

c) předkládá ministerstvu školství návrhy na změny v síti středních odborných učilišť a v seznamu středisek praktického vyučování, tj. na jejich zřízení, zrušení a omezení jejich činnosti.

(2) Ústřední orgán vykonává vůči střednímu odbornému učilišti nebo středisku praktického vyučování, které zřídil, funkci orgánu hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.1)

(3) Ústřední orgán, který rozhodl o zrušení státního podniku bez likvidace za účelem vložení jeho hmotného majetku jako celku do akciové společnosti, popřípadě jeho smluvního převedení do vlastnictví jiné právnické či fyzické osoby, zabezpečí vypořádání závazků rušeného podniku vůči žákům středního odborného učiliště. Obdobně postupuje při smluvním přenechání do dočasného užívání (pronájmu) hmotného majetku podniku jako celku právnické nebo fyzické osobě.

(4) Ústřední orgán, který zřídil střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, jmenuje nebo odvolává ředitele středního odborného učiliště a vedoucího střediska praktického vyučování. Uchazeče o tyto funkce vybírá zpravidla na základě konkursního řízení. Do konkursní komise je jmenován zástupce ministerstva školství.

§ 2

Úkoly družstev při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování

(1) Družstvo, které zřídilo střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, doplní ve svých stanovách2) předmět činnosti zřizovatele středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování.

(2) Družstva mohou pro plnění svých úkolů jako zřizovatelů středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování vytvořit zájmovou organizaci nebo jimi pověřit zájmovou organizaci již vytvořenou (např. svaz družstev).3)

(3) Družstva nebo jimi založená nebo pověřená zájmová organizace, na kterou byla přenesena práva a povinnosti zřizovatele středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, postupují při řízení a přípravě mládeže pro povolání obdobně podle § 1.

§ 3

Postup při úpravách sítě středních odborných učilišť a seznamu středisek praktického vyučování

(1) Návrh na zařazení do sítě středních odborných učilišť nebo do seznamu středisek praktického vyučování nebo na jejich vyřazení nebo omezení činnosti (úpravu sítě) pro příští školní rok předkládá ústřední orgán nebo družstvo, popřípadě družstevní zájmová organizace z pověření družstva, ministerstvu školství do 15. ledna.

(2) Návrh obsahuje

a) název a sídlo středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

b) výčet učebních a studijních oborů, ve kterých bude střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování připravovat mládež pro povolání,

c) předpokládané počty přijímaných žáků v jednotlivých učebních a studijních oborech podle kapacity středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

d) organizační uspořádání středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

e) vymezení majetku sloužícího převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti, k němuž převádí ústřední orgán nebo družstvo právo hospodaření na střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování,

f) vymezení majetku, který bude sloužit přípravě mládeže pro povolání a odborné činnosti na základě hospodářské smlouvy o dočasném užívání nebo smlouvy o nájmu uzavřené mezi středním odborným učilištěm nebo střediskem praktického vyučování a státním podnikem nebo státní organizací,4)

g) prostorové a materiálně technické zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

h) personální zabezpečení středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování ve vztahu k jeho organizačnímu uspořádání,

i) u střediska praktického vyučování návrh na zařazení do seznamu obsahuje též údaje o zabezpečení teoretického vyučování žáků.

(3) Pokud na základě žádosti státního podniku nebo státní organizace předal ústřední orgán majetek středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování do bezplatného užívání tomuto podniku nebo organizaci,5) přiloží ústřední orgán k žádosti o zařazení středního odborného učiliště do sítě nebo střediska praktického vyučování do seznamu výpis z hospodářské smlouvy uzavřené mezi ústředním orgánem a podnikem nebo organizací obsahující vymezení podmínek pro provozování středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování. Tento výpis nahrazuje údaje podle odstavce 2 písm. e), popřípadě písm. f).

(4) Návrh na zařazení středního odborného učiliště, které poskytuje žákům pouze teoretické vyučování, do sítě obsahuje též údaje o zabezpečení praktického vyučování (seznam středisek praktického vyučování, popřípadě středních odborných učilišť a pracovišť praktického vyučování).

(5) Návrh na vyřazení středního odborného učiliště ze sítě nebo střediska praktického vyučování ze seznamu nebo návrh na omezení jejich činnosti obsahuje

a) důvod vyřazení nebo omezení činnosti,

b) určení organizace, středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, které převezmou práva a povinnosti k žákům,6) kteří se dosud připravují ve středním odborném učilišti nebo ve středisku praktického vyučování.


§ 4

Přechodná ustanovení

(1) Návrhy na úpravu sítě středních odborných učilišť a seznamu středisek praktického vyučování, změnu jejich postavení a změnu jejich zřizovatele pro školní rok 1991/92 předloží podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) ústřední orgány a družstva ministerstvu školství do 30. června 1991.

(2) Pokud ústřední orgán pověří řízením středních odborných učilišť ve své působnosti organizace,7) doplní nejpozději do 30. června 1991 jejich zakládací listiny o pravomoci, které na ně přenesl.

Závěrečná a zrušovací ustanovení

§ 5

Ustanovení této vyhlášky se vztahují též na speciální střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště.8)

§ 6

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 62/1985 Sb., o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 26a a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) § 4 odst. 1 zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
§ 4 odst. 1 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

3) § 42 zákona č. 162/1990 Sb.
§ 35 zákona č. 176/1990 Sb.

4) § 11a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb.

5) § 10 odst. 6 školského zákona.

6) § 11 odst. 3 školského zákona.

7) § 11 odst. 4 školského zákona.

8) § 28 odst. 3 školského zákona.