Uznesenie č. p6/c46/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c46-p6
Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Pôvodný predpis 13.07.1990

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

zo 4. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Slovenská národná rada

podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.

Mikloško v. r.