Zákon č. 87/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-87
Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 29.03.1990
Aktuálne znenie 29.03.1990

87

ZÁKON

z 28. marca 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb. (úplné znenie č. 70/1983 Zb.) a zákona č. 188/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 13 znie:

㤠13

(1) Občan má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť občana alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má občan tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.