Vyhláška č. 75/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-75
Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990
Aktuálne znenie 01.04.1990

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky

zo 6. marca 1990,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Ducký v. r.