Zákon č. 72/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-72
Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990 do31.12.1997
Účinnosť od 14.03.1990 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.
Znenie 14.03.1990

72

ZÁKON

zo 14. marca 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 121/1978 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Na obranu slobody a nezávislosti Československej socialistickej republiky a ochranu jej ústavného zriadenia vytvára československý štát ozbrojené sily.“.

2. § 1 ods. 2 písm. b) znie:

b) bojovať za samostatnosť, celistvosť a jednotu štátu a ústavné zriadenie proti vonkajším nepriateľom a plniť vojenské úlohy vyplývajúce zo spojeneckých záväzkov Československej socialistickej republiky a“.

3. § 1 ods. 2 písm. c) znie:

c) spolupôsobniť pri udržiavaní bezpečnosti vnútri štátu v prípade priameho násilného útoku proti ústavnému zriadeniu Československej socialistickej republiky.“.

4. § 1 ods. 3 prvá veta znie: „Vojaci v činnej službe sa smú použiť aj pri pohromách ohrozujúcich ľudské životy alebo dôležité hospodárske majetky.“.

5. § 5 ods. 3 znie:

(3) Ženám sa môže uložiť odvodná a služobná povinnosť len v dobe brannej pohotovosti štátu, pokiaľ ju neprevzali dobrovoľne.“.

6. V § 8 odsek 1 a označenie odseku 2 sa vypúšťajú.

7. Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠9

Ústavné práva a slobody vojakov v činnej službe

(1) Výkon ústavou zaručených práv a slobôd vojakov v činnej službe môže byť obmedzený len na základe zákona.

(2) Vojakom v činnej službe je zaručená sloboda prejavu náboženského vyznania včítane účasti na náboženských obradoch a umožnenie vstupu do vojenských objektov duchovným štátom uznaných cirkví, pokiaľ tomu nebránia povinnosti pri výkone služby.

(3) Vojakom v činnej službe1) s výnimkou vojakov povolaných na vojenské cvičenie sa po dobu výkonu tejto služby prerušuje členstvo a činnosť v politických stranách a v politických hnutiach.“.

8. § 11 ods. 2 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa preznačia na 2 a 3.

9. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Povinnosť základnej (náhradnej) služby sú muži povinní plniť po dovŕšení veku 18 rokov, pokiaľ ju neprevzali dobrovoľne.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

10. § 22 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) osoby, ktoré sú podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu povinné konať civilnú službu.“.

11. § 24 znie:

㤠24

(1) U poslancov zákonodarných zborov sa vojenská činná služba odloží, prípadne sa ich vojenská činná služba preruší na dobu, po ktorú sú poslancami zákonodarných zborov. Vojenské cvičenie takto zameškané sa odpúšťa. Ustanovenie o odpúšťaní neplatí, ak bol vyhlásený stav brannej pohotovosti štátu.

(2) Odboroví funkcionári sa nepovolávajú na vojenské cvičenie a na výkon základnej služby po dobu trvania štrajku alebo štrajkovej pohotovosti.

(3) Funkcionári politických strán a politických hnutí a kandidáti do zákonodarných zborov sa nepovolávajú na vojenské cvičenie a na výkon základnej služby po dobu trvania volebnej kampane až do skončenia volieb.

(4) U kandidátov do zákonodarných zborov sa nástup vojenskej činnej služby odloží, prípadne sa ich vojenská činná služba preruší na dobu volebnej kampane až do skončenia volieb.“.

12. V § 27 ods. 2 sa slová „základná služba trvá 24 mesiacov“ nahrádzajú slovami „základná služba trvá 18 mesiacov“.

13. V § 27 ods. 3 sa slovo „meniť“ nahrádza slovom „skrátiť“.

14. V § 34 ods. 3 sa za slová „v roku, keď sa odklad končí“ vkladajú slová „alebo v nasledujúcom roku“.

15. V § 46 ods. 1 sa slová „ústavu a republikánsku štátnu formu a socialistické zriadenie“ nahrádzajú slovami „alebo ústavné zriadenie“.

16. § 55 včítane nadpisu znie:

㤠55

Vysťahovanie

V dobe mimoriadnych opatrení potrebujú osoby podliehajúce brannej povinnosti na vysťahovanie povolenie vojenskej správy.“.


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Zrušuje sa § 29 ods. 2 a § 56 až 59 vládneho nariadenia č. 21/1958 Zb., ktorým sa vykonáva branný zákon.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 ods. 2 branného zákona.