Vyhláška č. 589/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-589
Čiastka 99/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991
Aktuálne znenie 01.01.1991

589

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 27. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Ministerstvo financí České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.), v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


Čl. I

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech a přechodech podle občanského zákoníku (část první), hospodářského zákoníku (část druhá) a při jejich převodech a přechodech na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt (část třetí).

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo sjednání:

a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,

b) náhrady za dočasné užívání pozemků,

c) cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit5) z důvodů na straně vlastníka,

d) cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníka.

(3) Vyhláška se nevztahuje na:

a) ceny bytů v osobním vlastnictví,3)

b) náhrady při vyvlastnění,4)

c) stanovení hodnoty základních prostředků pro účely jejich evidence,

d) náhrady škod vzniklých na stavbách, pozemcích a trvalých porostech.“.

2. Za § 1 se vkládá tento text:

„ČÁST PRVNÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM) PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“.

3. Nadpis oddílu sedmého zní:

„NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY“.

4. Nadpis § 13 zní: „Nedokončené stavby“.

5. Za § 13 se vkládají § 13a a § 13b, které znějí:

㤠13a

Stavby určené k demolici

Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit5) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich demolicí.

§ 13b

Jiné stavby

Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura) se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v době jejího převodu nebo přechodu, po odečtení přiměřeného opotřebení.“.

6. V nadpisu oddílu dvanáctého se vypouští slova „a závěrečná“.

7. Za § 23 se doplňují část druhá a část třetí, které včetně nadpisů zní:

„ČÁST DRUHÁ

CENY PŘI PŘEVODECH STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SJEDNANÉ MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY BEZ ZAHRANIČNÍ ÚČASTI PODLE HOSPODÁŘSKÉHO ZÁKONÍKU

§ 23a

(1) Při úplatných převodech vlastnictví nebo práva hospodaření ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, které se uskutečňují smlouvou podle hospodářského zákoníku, se cena sjednává dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.

(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků, přenechávaných do užívání mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, podle hospodářského zákoníku, se sjednávají dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.

§ 23b

(1) Ceny staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a ceny pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníky, pokud se strany nedohodnou jinak, se rovnají nákladům na pořízení stejných nebo porovnatelných staveb a pozemků v místě stavby a v době jejího převodu. Od cen staveb se odečítá přiměřené opotřebení.

(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků z důvodů investiční výstavby podle územně plánovací dokumentace musí odpovídat náhradám v místě nemovitosti obvyklým.

ČÁST TŘETÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO JINÝ NEŽ ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT

§ 23c

(1) Při převodech a přechodech vlastnictví ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt se cena zjistí v cenové úrovni zahraničního trhu přepočtené na československou měnu kursem platným ke dni uzavření smlouvy nebo přechodu vlastnictví. Při smluvních převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny zjištěné.

Cena při převodech a přechodech vlastnictví na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt je platná až po schválení ministerstvem financí České republiky.

(2) Náhrada za dočasné užívání pozemků, je-li jejich uživatelem československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, se sjedná dohodou.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.