Vyhláška č. 586/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-586

(v znení č. 345/1991 Zb.)

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 27.08.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Znenie 27.08.1991

586

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 27. decembra 1990

o odpisovaní základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 32 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ustanovuje:


Predmet a rozsah úpravy

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje odpisovanie základných prostriedkov a ustanovuje ročné odpisové sadzby.

(2) Odpisovaním základných prostriedkov sa prenáša ich obstarávacia cena postupne a bez prerušenia do nákladov na činnosť.

(3) Organizácie, ktoré začnú odpisovanie základných prostriedkov podľa tejto vyhlášky, postupujú podľa nej po celú dobu ich odpisovania.

(4) Obdobne ako základné prostriedky sa odpisujú:

a) časti jedného základného prostriedku, ku ktorému majú štátne organizácie právo spoločného hospodárenia,1) alebo ktorý je v spoluvlastníctve organizácií,2) pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že základný prostriedok ako jeden celok bude odpisovať len jedna z nich,

b) dokončené, užívateľom prevzaté a do užívania uvedené časti budúceho, dosiaľ nedokončeného základného prostriedku,

c) časti stavebného objektu výhradne používané pri podnikateľskej činnosti organizácie.

§ 2

Základné prostriedky odpisujú právnické osoby a ďalej fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť,3) ktoré základné prostriedky vlastnia alebo k nim majú právo hospodárenia (ďalej len „organizácia“), pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

§ 3

Základné prostriedky

(1) Základné prostriedky sú:

a) pozemky,

b) pestovateľské celky trvalých porastov4) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

c) stavebné objekty uvedené v prílohe tejto vyhlášky (ďalej len „stavebné základné prostriedky“),

d) prístroje, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky a inventár, prípadne súbory predmetov, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, prevádzkovo-technickú funkciu dlhšiu ako rok a obstarávaciu cenu pri prvom obstaraní najmenej 5000,– Kčs (ďalej len „strojové základné prostriedky“). Ak má však organizácia viac predmetov toho istého druhu, ktoré sa líšia veľkosťou alebo inou technickou veličinou a obstarávacou cenou, môže ich považovať za zásoby až do obstarávacej ceny 10 000,– Kčs za jeden predmet.

(2) Základnými prostriedkami sa stávajú stavebné objekty a predmety dokončené, užívateľom prevzaté a uvedené do užívania.

(3) Základnými prostriedkami prestávajú byť stavebné objekty a predmety natrvalo vyradené z ďalšieho užívania alebo preradené do iného hmotného majetku, zásob alebo osobného užívania.

(4) Základnými prostriedkami bez ohľadu na dobu použiteľnosti a obstarávaciu cenu nie sú investície (§ 4), iný hmotný majetok (§ 5) a zásoby, ako aj

a) príslušenstvo základných prostriedkov,

b) nosiče pre magnetický, zvukový a obrazový záznam,

c) prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontejnerizáciu (napr. prepravky, palety, kontejnery),

d) staršie predmety charakteru strojových základných prostriedkov, ktoré organizácia kúpila na rozobratie na náhradné dielce,

e) vzorky z dovozu slúžiace na overovanie funkčnej spôsobilosti a úžitkových vlastností výrobkov z dovozu a výrobkov vlastnej výroby,

f) osobné ochranné pracovné prostriedky,

g) neónové reklamy, označenie organizácií, firemné štíty, pútače a predmety slúžiace výhradne propagácii, ktoré nie sú súčasťou stavebných objektov,

h) predmety v požičovniach priemyselného tovaru a športových potrieb pre obyvateľstvo,

ch) učebné pomôcky slúžiace výhradne výučbe a výchove na školách, učilištiach a strediskách praktického vyučovania,

i) športové potreby v organizačných zložkách organizácií telesnej výchovy mimo ich podnikov a hospodárskych zariadení.

§ 4

Investície

Investície sú obstarávané stavebné objekty a predmety do ich zaradenia do základných prostriedkov a investičné práce do ich dokončenia a prevzatia, t. j.

a) obstarávané nové stavebné základné prostriedky včítane prieskumných, geodetických a projektových prác, autorského dozoru, dopravy, montáže, cla, umeleckých diel, ktoré sú súčasťou stavebných objektov, technickej rekultivácie, náhrad na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií a odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a za jej dočasné odňatie pre zariadenie staveniska,

b) obstarávané nové strojové základné prostriedky včítane dopravy, montáže, patentov, licencií, cla a dane z obratu,

c) nadstavby, prístavby a stavebné úpravy5) základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ako aj zásahy do ich stavebnej a technologickej časti, ktoré majú za následok zmenu účelu alebo technických parametrov (rekonštrukcie) alebo ktorými sa rozširuje ich vybavenosť alebo použiteľnosť (modernizácia),

d) obstarávané nehnuteľnosti a staršie predmety charakteru strojových základných prostriedkov včítane dopravy a montáže,

e) prvá výsadba pestovateľských celkov trvalých porastov4) včítane následnej kultivácie do doby vyspelosti s výnimkou výsadby za vymreté a nevzídené rastliny,

f) zabezpečovacie a konzervačné práce, prípadne udržiavacie a dekonzervačné práce v prípade zastavených stavieb a nerealizované projekty,

g) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk a iné investičné práce v prípade, že súčasťou stavby nie je stavebný základný prostriedok, do ktorého obstarávacej ceny by bolo možné tieto práce zahrnúť,

h) príprava a zabezpečenie výstavby spojené s obstarávanou investíciou.

§ 5

Iný hmotný majetok

Iným hmotným majetkom sú:

a) umelecké diela,6) ktoré nie sú súčasťou stavebných objektov, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, prípadne ich súbory v múzeách, galériách a pamiatkových objektoch, stále výstavné súbory a knižné zbierky knižníc jednotnej sústavy, prípadne iné zbierky,

b) hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky a ich súbory, ktoré spravidla nejde oceniť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad cenových,

c) povrchové a podzemné vody, lesy, ložiská nerastných surovín a nerasty, jaskyne, značky bodov geodetických sietí, meračských zariadení a signálov na týchto bodoch a mapové fondy.

§ 6

Spôsob odpisovania

(1) Odpisy sa vykonávajú z obstarávacej ceny. Z reprodukčnej obstarávacej ceny sa však odpisujú základné prostriedky,

a) ktoré sa získali bezplatne (darovaním) alebo za odplatu, pokiaľ však nie sú určené na likvidáciu,

b) ktorých obstarávacia cena nie je známa.

(2) Základné prostriedky okrem prípadov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 sa odpisujú ročnými odpisovými sadzbami ustanovenými v prílohe tejto vyhlášky, a to podľa ich zatriedenia do odborov jednotného triedenia základných prostriedkov ustanoveného osobitnými predpismi.7) Ročné odpisové sadzby sú maximálne a organizácie môžu použiť nižšiu sadzbu, ktorou odpisujú základný prostriedok po celú dobu odpisovania.

(3) V prípade dočasných stavieb,5) prenajímaných strojových základných prostriedkov a základných prostriedkov použitých pri uskutočňovaní stavieb v zahraničí sú ročné odpisy podielom obstarávacej ceny (čitateľ) a predpokladanej doby trvania základného prostriedku alebo predpokladaného rozsahu ním vykonávaných prác (menovateľ). Najkratšia doba odpisovania prenajímaných strojových základných prostriedkov sú 2 roky.

(4) Strojové základné prostriedky zatriedené v odboroch jednotného triedenia základných prostriedkov,7) ktoré sa neuvádzajú v prílohe tejto vyhlášky, sa odpisujú maximálnou ročnou odpisovou sadzbou 12 %.

(5) Otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk a iné investičné práce v prípade, že súčasťou stavby nie je stavebný základný prostriedok, do ktorého obstarávacej ceny by bolo možné tieto práce zahrnúť, sa odpisujú obdobne podľa odseku 3; podľa neho takisto odpisuje prenajímateľ ním zaplatené investičné práce v prenajatom stavebnom objekte, pokiaľ sa však o tieto práce neupraví obstarávacia cena prenajatého stavebného objektu.

(6) Družstvá, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou s podielom zahraničnej majetkovej účasti vyšším ako 30 % a fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť môžu odpisovať nové základné prostriedky obstarané po 1. januári 1991, a to po celú dobu odpisovania, takto:

a) v prípade stavebných základných prostriedkov sa v prvých piatich rokoch rovnomerne odpíše 30 % obstarávacej ceny, v nasledujúcich piatich rokoch rovnomerne 20 % obstarávacej ceny a zvyšok ustanovenými ročnými odpisovými sadzbami,

b) v prípade strojových základných prostriedkov sa v prvých troch rokoch rovnomerne odpíše 50 % obstarávacej ceny a zvyšok ustanovenými ročnými odpisovými sadzbami.

(7) Organizácie a fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť uvedené v odseku 6, ktoré základný prostriedok obstarajú v druhom polroku alebo vyradia v prvom polroku, uplatnia len polovicu ročného odpisu.

(8) Stavebné základné prostriedky použité pri ťažbe nerastných surovín sa môžu odpisovať po dohode s príslušným ministerstvom financií v závislosti od životnosti ložiska alebo jeho zásob.

(9) Organizácie môžu v roku 1991 odpísať až 40 % obstarávacej ceny nových strojových základných prostriedkov vyrobených v tuzemsku, ktoré boli objednané, dodané a zaplatené v čase od 1. júla do 31. decembra 1991. Zvyšok obstarávacej ceny sa odpisuje ročnými odpisovými sadzbami.

§ 7

Začatie a ukončenie odpisovania

(1) Základné prostriedky sa odpisujú od začiatku prvého mesiaca nasledujúceho po tom, keď sa v rámci organizácie prevzali na používanie alebo do rezervy; týmto prevzatím sa pri začatí podnikateľskej činnosti fyzických osôb, ktoré už predtým hmotný majetok vlastnili, rozumie deň začatia podnikania uvedený v rozhodnutí o registrácii.

(2) Základné prostriedky sa odpisujú do konca mesiaca, v ktorom bola odpísaná

a) obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena,

b) zostatková cena, pokiaľ ide o základné prostriedky, ktoré sa získali bezplatne alebo za odplatu alebo sa predtým neodpisovali.

(3) Základné prostriedky, ktoré nie sú úplne odpísané, sa odpisujú do konca mesiaca, v ktorom ich organizácia vyradila

a) na prevod iným organizáciám alebo občanom,

b) na odovzdanie do predaja organizácii, ktorá obstaráva sprostredkovacie služby,

c) na likvidáciu alebo v dôsledku škody alebo manka.

(4) Na základe zmeny ročnej odpisovej sadzby, zatriedenia alebo ocenenia základných prostriedkov sa zmení odpisovanie od začiatku prvého mesiaca nasledujúceho po tom, keď k zmene došlo; dosiaľ vykonané odpisy sa spätne neupravujú.

(5) Orientačné doby odpisovania uvedené v prílohe tejto vyhlášky neurčujú dobu životnosti základných prostriedkov alebo lehoty pre ich obmenu.

§ 8

Zjednodušené odpisovanie

(1) Organizácie, ktorých priemerný ročný evidenčný počet pracovníkov nepresahuje 100, môžu vykonávať zjednodušený výpočet odpisov prostredníctvom jednotnej ročnej odpisovej sadzby, ktorá je v prípade

a) stavebných základných prostriedkov 2 %,

b) strojových základných prostriedkov až 20 %.

(2) Organizácie, ktoré v roku vlastnia základné prostriedky len niekoľko kalendárnych mesiacov, vypočítajú ich odpisy za rok tak, že kalendárne mesiace od začatia odpisovania vynásobia sumou mesačného odpisu. Celkové ročné odpisy organizácie sú súčtom ročných odpisov jednotlivých základných prostriedkov.

(3) Suma mesačného odpisu sa vypočíta vynásobením obstarávacej ceny ročnou odpisovou sadzbou a vydelením tohto výsledku číslom 1200.

§ 9

Vyrovnanie zostatkových cien

(1) Pri bezplatnom odovzdaní základných prostriedkov (darovaním) vyrovná odovzdávajúca organizácia zostatkovú cenu so ziskom po zdanení.

(2) Organizácie, ktoré sú na bezplatný prevod základných prostriedkov povinné podľa právnych predpisov,8) jednorazovo odpíšu obstarávaciu cenu do nákladov, a ako plne odpísané ich bezplatne prevedú nadobúdajúcej organizácii, ktorá ich nebude odpisovať.

(3) O zostatkovú cenu základných prostriedkov predaných, likvidovaných alebo vyradených v dôsledku škody alebo manka alebo plne neodpísaných podľa § 6 ods. 3, zníži organizácia hospodársky výsledok. Ak však organizácia vlastní alebo bezplatne získala stavebné základné prostriedky, ktorých likvidácia je súčasťou stavby, zahrnie zostatkovú cenu do nákladov na stavbu.

§ 10

Základné prostriedky vylúčené z odpisovania

Neodpisujú sa

a) pozemky,

b) pestovateľské celky trvalých porastov,4) ktoré nedosiahli plodonosný vek,

c) základné prostriedky rozpočtových organizácií,

d) hydromeliorácie do dvoch rokov po ich dokončení,

e) objekty prehradenia a úprav bystrín a lesnícko-technické meliorácie,

f) budovy na bývanie bytových družstiev, ako aj budovy práčovní, sušiarní a čistiarní, výrobné budovy pre energetiku a budovy garáží osobných automobilov v ich vlastníctve,

g) základné prostriedky výhradne na účely branného charakteru, civilnej obrany a brannej výchovy,

h) základné prostriedky obstarané z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

§ 11

Výnimky

Federálne ministerstvo financií môže povoliť federálnym orgánom a organizáciám v pôsobnosti federácie výnimku z § 4, 6 a 10 alebo upraviť ročnú odpisovú sadzbu; pre ostatné orgány a organizácie môže obdobne povoliť výnimku alebo upraviť ročnú odpisovú sadzbu príslušné republikové ministerstvo financií.

§ 12

Prechodné ustanovenia

(1) Organizácia zaradí do základných prostriedkov základné prostriedky, ktorým sa pred účinnosťou tejto vyhlášky podľa osobitných predpisov9) priznal charakter zásob.

(2) Organizácie uvedú kombinované technologické a stavebné celky, ktoré boli pred účinnosťou tejto vyhlášky podľa osobitných predpisov9) jedným základným prostriedkom, do súladu s touto vyhláškou, ale odpisy nebudú spätne upravovať.

(3) Postup podľa odsekov 1 a 2 organizácie vykonajú najneskôr do konca roka 1992.


Záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Zrušuje sa

a) vyhláška č. 94/1980 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov,

b) § 2, 3 a 6 vyhlášky č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

(2) Platnosť strácajú výnimky udelené na základe právnych predpisov uvedených v odseku 1.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 64 ods. 3 a § 360a Hospodárskeho zákonníka.

2) § 12 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 2 Hospodárskeho zákonníka.

4) Bod A/2 až A/5 prílohy vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

5) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

6) § 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení neskorších predpisov.

8) Napr. § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 114/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách.

9) Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení neskorších predpisov.