Vyhláška č. 580/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-580
Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.
Znenie 01.01.1991

580

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. decembra 1990,

ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


§ 1

(K § 2 ods. 3 zákona)

(1) Za neprimeraný hospodársky prospech získaný cenou zahŕňajúcou neoprávnené náklady alebo neprimeraný zisk sa považuje zvýšenie ceny predaja oproti obvyklej cene toho istého alebo porovnateľného tovaru.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rozdiel medzi cenou pri nákupe a cenou pri predaji, ak ide o nakúpený tuzemský alebo dovážaný tovar, ktorý sa bezo zmeny ďalej predáva. Tento rozdiel sa posudzuje ako cena obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dojednaná.

(3) Za neprimeraný hospodársky prospech získaný cenou výrazne nedosahujúcou oprávnené náklady sa považuje podstatné zníženie ceny nákupu oproti obvyklým nákladom na obstaranie toho istého alebo porovnateľného tovaru.

§ 2

(K § 5 zákona)

(1) Pre tovar rovnakého použitia, ktorý sa od druhu tovaru s maximálnou alebo pevnou úradne určenou cenou líši iba niektorými určenými podmienkami, možno dojednať vyššiu cenu najviac alebo treba dojednať nižšiu cenu najmenej o rozdiel v ekonomicky oprávnených nákladoch zodpovedajúcich týmto odlišným určeným podmienkam a o tomuto rozdielu primeraný zisk.

(2) Na účely regulácie cien pomocou úradne určených cien alebo vecného usmerňovania cien sa

a) za ekonomicky oprávnené náklady považujú náklady obstarania zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady zodpovedajúce platnému systému regulácie miezd, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady a náklady obehu; pri posudzovaní ekonomicky oprávnených nákladov sa vychádza z dlhodobo obvyklej úrovne týchto nákladov v obdobných ekonomických činnostiach s prihliadnutím na osobitnosti daného tovaru,

b) za primeraný zisk považuje zisk založený na dlhodobo obvyklom tuzemskom podiele zisku v príslušnom odvetví, vztiahnutom na ekonomicky oprávnené náklady, s prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obeh a vývoj dopytu,

c) za platný kurz považuje kurz česko-slovenskej meny k príslušnej zahraničnej mene platný ku dňu vystavenia faktúry.

(3) Ustanovenie odseku 1 platí najmä, ak ide o odlišné určené podmienky ako jednotka množstva, akosť (trieda, voľba), obal, skladovanie a dopravná parita.

§ 3

(K § 8 zákona)

(1) Za predávajúceho v dominantnom postavení, ktorý je vystavený len nepodstatnej súťaži podľa § 8 ods. 2 zákona, sa považuje taký predávajúci, ktorý na trhu konkrétneho druhu tovaru aspoň v jednej z republík zabezpečuje v období kalendárneho roka najmenej 30 % predaja toho istého alebo porovnateľného tovaru.

(2) Predávajúci, ktorý má monopolné alebo dominantné postavenie ohlási zamýšľané zvýšenie cien podľa § 8 ods. 3 zákona písomne cenovému orgánu jednotným spôsobom podľa prílohy tejto vyhlášky.

(3) Pokiaľ predávajúci nepristúpi na zvýšenie ceny ohlásené podľa § 8 ods. 3 zákona alebo zvýši cenu len čiastočne tak, že neprokročí rozsah zvýšenia ceny určený na účely ohlasovacej povinnosti, na ohlásenie sa ďalej neprihliada.

§ 4

[K § 11 ods. 1 písm. d) zákona]

(1) Konečným spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podľa daňových predpisov povinná nakupovať spotrebný tovar za ceny s daňou z obratu, ak nejde o nákup za účelom ďalšieho predaja bezo zmeny.

(2) Evidencia cien spotrebného tovaru predávaného konečnému spotrebiteľovi sa nevyžaduje pri zmenách cien tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, pokiaľ k nim dochádza v priebehu dňa. V tomto prípade sa eviduje iba východisková cena čerstvého tovaru.

§ 5

(K § 13 zákona)

(1) Predávajúci nie je povinný predkladať ponukový cenník podľa § 13 ods. 1 zákona, ak ide o tovar, ktorý sa predáva podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. V takom prípade možno ponukový cenník nahradiť údajom o cene doplneným o určené podmienky postačujúce na jednoznačné vymedzenie tovaru. Ak sa tovar zostavuje z bežných dielov alebo činností, je predávajúci povinný na požiadanie predložiť ponukový cenník týchto dielov a činností.

(2) Ak predávajúci nemôže pri predaji konečnému spotrebiteľovi oznámiť podľa § 13 ods. 2 zákona údaj o cene konkrétnou sumou, oznámi mu odhad ceny.1)

§ 6

(K § 14 zákona)

(1) Cenová kontrola sa začne dňom, keď pracovník alebo pracovníci poverení cenovým orgánom alebo miestnym orgánom alebo orgánom nimi povereným (ďalej len „cenový kontrolný orgán“) na vykonanie cenovej kontroly (ďalej len „kontrolný pracovník“) predložia osobe oprávnenej konať v mene kontrolovaného subjektu (ďalej len „oprávnená osoba“) oprávnenie vykonať cenovú kontrolu.

(2) Porušenie cenových predpisov preukazuje kontrolný pracovník v zápisnici, ktorú vyhotoví po vykonaní kontroly. Oprávnená osoba potvrdí svojím podpisom, že bola s obsahom zápisnice oboznámená a kedy ju prevzala.

(3) Oprávnená osoba je povinná podať k zápisnici písomné vyjadrenie, v ktorom vyznačí, či s obsahom zápisnice súhlasí, a ak nesúhlasí, uvedie vecné dôvody nesúhlasu. V prípade nesúhlasu oprávnenej osoby vypracuje kontrolný pracovník do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyjadrenia dodatok k zápisnici, v ktorom uvedie svoje stanovisko. Ak oprávnená osoba odmietne prevziať zápisnicu alebo dodatok k zápisnici (ďalej len „zápisnica“), zašle jej ju kontrolný pracovník do vlastných rúk s výzvou na písomné vyjadrenie.

(4) Ak oprávnená osoba nepodá k doručenej zápisnici písomné vyjadrenie do 15 dní od jeho doručenia, považuje sa to za súhlas s obsahom zápisnice.

(5) Ak oprávnená osoba súhlasí s obsahom zápisnice alebo v prípade podľa odseku 4, ukladá sa pokuta na základe zápisnice.

(6) Ak oprávnená osoba nesúhlasí s obsahom zápisnice, predloží kontrolný pracovník zápisnicu príslušnému cenovému kontrolnému orgánu na vybavenie.

§ 7

(K § 16 zákona)

(1) Cenový kontrolný orgán v rámci konania podľa osobitného predpisu2) posúdi zápisnicu a námietky oprávnenej osoby odovzdané kontrolným pracovníkom, vyžiada si potrebné dopĺňajúce stanoviská a vydá rozhodnutie. Ak sa potvrdilo porušenie cenových predpisov podľa § 15 zákona, uloží v rozhodnutí pokutu.

(2) Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty oznamuje cenový kontrolný orgán tomu orgánu, ktorý je správcom rozpočtu, do ktorého patrí odvod pokuty podľa osobitného predpisu. Súčasne uverejní také rozhodnutie v Cenovom vestníku.

§ 8

(K § 17 zákona)

(1) Majetkový prospech neoprávnene získaný porušením cenových predpisov (ďalej len „neoprávnene získaný majetkový prospech“) predávajúceho sa pre určenie výšky pokuty v prípadoch uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona vyčísli ako rozdiel medzi súhrnom cien skutočne zaplatených kupujúcim a súhrnom cien, ktoré sa mali maximálne účtovať podľa rozhodnutia na základe § 5 ods. 2 a 3 zákona alebo § 6 ods. 1 zákona alebo § 8 ods. 4 zákona alebo § 9 ods. 1 zákona alebo ktoré by zodpovedali podmienkam regulácie cien.

(2) Neoprávnene získaný majetkový prospech kupujúceho sa pre určenie výšky pokuty v prípade uvedenom v § 15 ods. 2 písm. a) zákona vyčísli ako rozdiel medzi súhrnom cien, ktoré sa mali minimálne účtovať podľa rozhodnutia na základe § 5 ods. 3 a 4 zákona alebo ktoré by zodpovedali podmienkam regulácie cien, a súhrnom cien skutočne zaplatených predávajúcemu.

(3) Základom pre určenie výšky pokuty kupujúcemu v prípade uvedenom v § 15 ods. 2 písm. b) zákona je rozdiel medzi súhrnom cien skutočne zaplatených kupujúcim a súhrnom cien, ktoré sa mali maximálne účtovať podľa rozhodnutia na základe § 5 ods. 2 a 3 zákona alebo § 6 ods. 1 zákona alebo § 8 ods. 4 zákona alebo § 9 ods. 1 zákona alebo ktoré by zodpovedali podmienkam regulácie cien. Uvedený rozdiel sa nepokladá za neoprávnene získaný majetkový prospech a pokuta môže byť najviac 1 000 000,– Kčs.

(4) Neoprávnene získaný majetkový prospech predávajúceho, ktorý zneužije svoje hospodárske postavenie podľa § 15 ods. 3 zákona, sa pre určenie výšky pokuty vyčísli ako rozdiel medzi súhrnom cien skutočne zaplatených kupujúcim a súhrnom cien, ktoré sa mali maximálne účtovať podľa § 2 ods. 3 a § 16 ods. 2 zákona a § 1 ods. 1 tejto vyhlášky.

(5) Neoprávnene získaný majetkový prospech kupujúceho, ktorý zneužije svoje hospodárske postavenie podľa § 15 ods. 3 zákona, sa na určenie výšky pokuty vyčísli ako rozdiel medzi súhrnom cien, ktoré sa mali minimálne účtovať podľa § 2 ods. 3 a § 16 ods. 2 zákona a § 1 ods. 3 tejto vyhlášky, a súhrnom cien skutočne zaplatených predávajúcemu.

(6) Predávajúci získa neoprávnene majetkový prospech dňom jeho pripísania na účet, dňom doručenia poštou, prípadne dňom prevzatia hotovosti oprávnenou osobou. Kupujúci získa neoprávnene majetkový prospech dňom, keď vykonal úhradu ceny.

(7) Za deň zistenia neoprávnene získaného majetkového prospechu sa považuje deň, keď kontrolovaný subjekt dostal zápisnicu.

(8) Kontrolný pracovník vyčísli neoprávnene získaný majetkový prospech. Pre jeho vyčíslenie nie je prípustná kompenzácia kladných a záporných rozdielov medzi kontrolovanými výrobkami.

(9) Neoprávnene získaný majetkový prospech, ktorý predávajúci alebo kupujúci sám zistí a preukáže, že sa bezodkladne pred začatím kontroly vrátil tomu, na ktorého úkor sa získal, sa nezapočítava do úhrnu pre výpočet pokuty.

§ 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Za cenu platnú do 31. decembra 1990, ktorá je zároveň cenou na základe posledného ohlásenia na účely časového usmerňovania cien od 1. januára 1991, sa považuje cena zahŕňajúca zmeny cien vstupov včítane zmien formou prirážok alebo zrážok, ktoré sa smeli v roku 1990 uplatniť podľa osobitných rozhodnutí cenových orgánov.3)

(2) Zrušujú sa

a) výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-5/87 o cenovom znevýhodnení spotrebných výrobkov a výrobkov určených pre bytové hospodárstvo nezabezpečených náhradnými dielcami, Cenový vestník čiastka 52/1987, registrovaný v čiastke 10/1988 Zb.,

b) výmer Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu z 9. 8. 1982 č. 1072/622/1982 o uplatňovaní cien pri predaji ovocia a zeleniny medzi občanmi, Cenový vestník čiastka 36/1982, registrovaný v čiastke 9/1987 Zb.,

c) cenové opatrenia a rozhodnutia týkajúce sa tvorby cien, vydané alebo schválené Federálnym cenovým úradom, Českým cenovým úradom a Slovenským cenovým úradom, Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, príslušnými národnými výbormi a poverenými orgánmi a organizáciami pred účinnosťou tejto vyhlášky, okrem cenových opatrení a rozhodnutí, ktoré sa použijú výhradne na účely regulácie cien podľa osobitného rozhodnutia vydaného podľa § 10 zákona.4)


§ 10

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.


Príloha vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 580/1990 Zb.

Ohlásenie zvýšenia ceny tovaru podliehajúceho časovému usmerňovaniu cien podľa § 8 zákona o cenách

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 231 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3) Napr. výmer FMF, MF ČR a MF SR č. 015/90 o riešení dôsledkov zmeny kurzu čs. koruny k 15. októbru 1990 a zmeny režimu cenovej regulácie dovozu a oceňovania regulovaných položiek k 1. novembru 1990, Cenový vestník čiastka 50/1990, výmer FMF č. 8171/XVI/90, ktorým sa v dôsledku zmien cien motorovej nafty a automobilových benzínov upravuje oceňovanie výkonov nákladnej dopravy a nepravidelnej autobusovej dopravy, Cenový vestník čiastka 48/1990, výmer FMF, MF ČR a MF SR č. 019/90 o riešení dôsledkov zmeny kurzu čs. koruny k 28. decembru 1990.

4) Výmer FMF, MF ČR a MF SR č. 01/91, ktorým sa vydáva zoznam tovaru s regulovanými cenami.