Vyhláška č. 567/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-567
Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990
Aktuálne znenie 28.12.1990

567

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 15. decembra 1990,

ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Federálne ministerstvo financií na základe § 4 zákona č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami ustanovuje:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Prepočet devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“) v súvislosti so zmenou kurzov česko-slovenskej koruny k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 vykonajú organizácie uvedené v prílohách 1 a 2.

§ 2

Prepočet sa týka iba pohľadávok a záväzkov evidovaných na účtoch účtovej skupiny 23.

Prepočet k 8. januáru 1990

§ 3

(1) Základom prepočtu k 8. januáru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 1. januáru 1990, ale s výnimkou tých z nich, ktoré podliehajú prepočtu k 15. októbru 1990.

(2) Prepočet sa vykoná tak, že korunová protihodnota pohľadávok a záväzkoch uvedených v odseku 1 sa vynásobí koeficientom 1,186 pri pohľadávkach a záväzkov vo voľne zameniteľných a clearingových menách a koeficientom 0,9 pri pohľadávkach a záväzkoch v prevoditeľných rubľoch.

(3) Saldo rozdielov medzi stavmi pohľadávok a záväzkov pred prepočtom a po prepočte organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.

Prepočet k 15. októbru 1990

§ 4

(1) Základom prepočtu k 15. októbru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 14. októbru 1990.

(2) Prepočet sa vykoná tak, že hodnota pohľadávok a záväzkov v zahraničných menách uvedených v odseku 1 sa vynásobí kurzom čs. koruny platným k 15. októbru 1990.

(3) Saldo rozdielov medzi stavmi pohľadávok a záväzkov pred prepočtom a po prepočte organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.

Vyrovnanie rozdielov z prepočtu

§ 5

(1) Celkové rozdiely z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 organizácie oznámia do 20. decembra 1990 Federálnemu ministerstvu financií vo forme hlásenia podľa vzoru v prílohe 3.

(2) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví do 31. marca 1991 každej organizácii, ktorá vykonala prepočet, individuálne časové lehoty pre odvod ziskového salda rozdielov z prepočtu alebo pre dotáciu stratového salda rozdielov z prepočtu. Konečné vyrovnanie rozdielov z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 sa vykoná najneskôr do konca roka 1994.

§ 6

(1) Organizácie po dôjdení rozhodnutia Federálneho ministerstva financií o časových lehotách pre vyrovnanie rozdielov z prepočtu podľa § 5 ods. 2

a) prevedú ziskové saldo rozdielov z prepočtu do záväzkov voči štátnemu rozpočtu,

b) vykonajú odvody ziskového salda v určených sumách a v lehotách podľa § 5 ods. 2 do štátneho rozpočtu na účet Federálneho ministerstva financií č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254.

(2) Stratové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie v sumách podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva financií podľa odseku 1 do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu.

§ 7

(1) Ak objem ziskových sáld rozdielov z prepočtu nebude postačovať na krytie stratových sáld rozdielov z prepočtu, a to ani pri prípadnom použití iných finančných zdrojov, Federálne ministerstvo financií zníži dotácie všetkým organizáciám so stratovým saldom rozdielov z prepočtu rovnakým percentom.

(2) Rozdiel medzi dotáciou podľa § 7 ods. 1 a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1993 do svojich nákladov.

(3) Nevyrovnané stratové saldo rozdielov z prepočtu v závislosti od ustanovenia § 5 ods. 2 prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1994 do svojich nákladov.

§ 8

Rozdiely z prepočtu, ktoré sa týkajú pohľadávok a záväzkov uhradených do 31. decembra 1990 a prepočítaných k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990, organizácie prevedú zo svojho rizikového fondu alebo z oblasti tvorby hospodárskeho výsledku na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 (pozri § 3 ods. 3 a § 4 ods. 3), a to podľa toho, kde prevádzali kurzové rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 najneskôr však zistené do 31. decembra 1994 organizácie vyrovnajú takto:

– ziskové rozdiely odvedú do štátneho rozpočtu federácie na osobitný účet Federálneho ministerstva financií podľa § 6,

– stratové rozdiely prevedú do svojich nákladov.

§ 10

Pokiaľ organizácie preúčtovala rozdiel z devalvácie čs. koruny na tuzemského odberateľa, prípadne dodávateľa, vylúči sa príslušná pohľadávka alebo záväzok z prepočtu k 8. januáru 1990 a 15. októbru 1990.

§ 11

Výnimky z tejto vyhlášky povoľuje Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

§ 12

Účtovné pokyny k tomuto prepočtu sú uvedené v prílohe 4.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha 1

ZOZNAM
organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 8. januáru 1990

Artia a. s. – Praha

Centrotex a. s. – Praha

Čs. keramika a. s. – Praha

Drevounia a. s. – Bratislava

Exico a. s. – Praha

Ferromet a. s. – Praha

Chemapol a. s. – Praha

Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou

Kerametal a. s. – Bratislava

Koospol a. s. – Praha

Kovo PZO – Praha

Ligna a. s. – Praha

Merkuria a. s. – Praha

Metalimex a. s. – Praha

Motokov a. s. – Praha

Omnia a. s. – Bratislava

Omnipol PZO – Praha

Petrimex a. s. – Bratislava

Pragoexport a. s. – Praha

Pragoinvest a. s. – Praha

Skloexport a. s. – Liberec

Slovart a. s. – Bratislava

Strojexport a. s. – Praha

Strojimport a. s. – Praha

Technoexport a. s. – Praha

Technopol a. s. – Bratislava

Transakta PZO – Praha

Čechofracht a. s. – Praha

Škodaexport a. s. – Praha

Intersigma a. s. – Praha

Tesla Rožnov st. p. – Rožnov

Vítkovice a. s. – Ostrava

ZSE Praha a. s. – Praha

Martimex a. s. – Martin

Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany

Příloha 02

Príloha 2

ZOZNAM
organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 15. októbru 1990

Artia a. s. – Praha

Centrotex a. s. – Praha

Čs. keramika a. s. – Praha

Drevounia a. s. – Bratislava

Exico a. s. – Praha

Ferromet a. s. – Praha

Chemapol a. s. – Praha

Investa a. s. – Praha

Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou

Kerametal a. s. – Bratislava

Koospol a. s. – Praha

Kovo PZO – Praha

Ligna a. s. – Praha

Merkuria PZO – Praha

Metalimex a. s. – Praha

Motokov a. s. – Praha

Omnia a. s. – Bratislava

Omnipol PZO – Praha

Petrimex a. s. – Bratislava

Pragoinvest a. s. – Praha

Skloexport a. s. – Liberec

Slovart a. s. – Bratislava

Strojexport a. s. – Praha

Strojimport a. s. – Praha

Technoexport a. s. – Praha

Technopol a. s. – Bratislava

Transakta PZO – Praha

Art Centrum a. s. – Praha

Interal a. s. – Praha

Intersim a. s. – Praha

Media, združenie – Praha

Mercanta a. s. – Praha

Phoenix a. s. – Praha

Pragent a. s. – Praha

Rephachem a. s. – Praha

Unifrux a. s. – Praha

Zenit – Praha

Tradex, združenie pre zahr. zastúpenie – Praha

Incheba a. s. – Bratislava

Škodaexport a. s. – Praha

Intersigma a. s. – Praha

Tesla Rožnov st. p. – Rožnov

Vítkovice a. s. – Ostrava

ZSE Praha a. s. – Praha

Martimex a. s. – Martin

Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany

Zväz výrobcov a dodávateľov strojárskej techniky, záujmové združenie – Praha

BVV PZO – Brno

Čechofracht a. s. – Praha

Čs. námorná plavba, m. a. s. – Praha

Čs. obchodná a priemyselná komora – Praha

Inspekta a. s. – Praha

Polytechna PZO – Praha

Rapid a. s. – Praha

Tuzex PZO – Praha

Efektim – Praha

Příloha 03

Príloha 3

Príloha 03

Příloha 04

Príloha 4

Účtovné pokyny na prepočet devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990

Pri vyúčtovaní finančného vyrovnania rozdielov z prepočtu devízových aktív a pasív organizácie uvedené v prílohe 1, resp. 2 tejto vyhlášky a účtujúce podľa Účtovej osnovy a smerníc k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. V/13000/1989 z 15. septembra 1989 v znení neskorších zmien a doplnkov budú postupovať takto:

a) § 3 ods. 3 tejto vyhlášky:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie do 31. decembra 1990 na účet 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtov devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990“) a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:

– ziskový rozdiel MD 23x D 292

– stratový rozdiel MD 292 D 23x

b) § 4 ods. 3 tejto vyhlášky:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie k 31. decembru 1990 na účet 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 15. októbru 1990“) a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:

– ziskový rozdiel MD 23x D 292

– stratový rozdiel MD 292 D 23x

c) § 6 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky:
Výsledné ziskové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do záväzkov voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru

účtovným zápisom MD 292 D 858

d) § 6 ods. 1 písm. b) tejto vyhlášky:
Odvody ziskového salda v ustanovených sumách a lehotách do štátneho rozpočtu vykonajú organizácie na účet FMF č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254 a vyúčtujú v prospech účtu peňažných prostriedkov

účtovným zápisom MD 858 D 210

e) § 6 ods. 2 tejto vyhlášky:
Výsledný stratový rozdiel z prepočtu v určených sumách podľa rozhodnutia FMF prevedie organizácia do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru

účtovným zápisom MD 858 D 292

f) § 7 ods. 1 tejto vyhlášky:
Zníženie dotácií podľa rozhodnutia FMF preúčtuje organizácia

účtovným zápisom MD 858 D 292

g) § 7 ods. 2 tejto vyhlášky:
Neuhradenú výšku stratových rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskoršie do ustanoveného termínu do svojich nákladov na ťarchu účtu 379 – Ostatné finančné náklady

účtovným zápisom MD 379 D 292

h) § 8 ods. 1 tejto vyhlášky:
Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív pri pohľadávkach, ktoré boli inkasované, alebo pri záväzkoch, ktoré boli uhradené v dobe od 1. januára 1990 do 31. decembra 1990 a boli prepočítané k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990, prevedie zo svojho rizikového fondu, resp. z oblasti hospodárskeho výsledku

– organizácia, ktorá kurzovné rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov prevádzala do rizikového fondu (pre organizácie zahraničného obchodu priamo riadené FMZO bol ustanovený rizikový fond pod číslom 947 podľa metodických pokynov k úprave účtovníctva na rok 1990 č. 23/10089/90 zo 17. januára 1990 vydaných FMZO) účtovným zápisom

– v prípade ziskového rozdielu MD 947 D 23x

– v prípade stratového rozdielu MD 23x D 947

– organizácia, ktorá kurzové rozdiely pri finančnej úhrade týchto pohľadávok a záväzkov prevádzala do hospodárskeho výsledku na účet 798 – Mimoriadne výnosy, resp. 379 – Ostatné finančné náklady účtovným zápisom:

– v prípade ziskového rozdielu MD 798 (379) D 23x

– v prípade stratového rozdielu MD 23x D 798 (379)

ch) § 9 tejto vyhlášky:
Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 8. januáru 1990 a k 15. októbru 1990 organizácie vyporiadajú a zaúčtujú

– rozdiely z prepočtu MD 292 D 23x

alebo MD 23x D 292

– predpis odvodovej povinnosti MD 292 D 858

– úhrada odvodovej povinnosti MD 858 D 210

– prevod stratového rozdielu
do svojich nákladov MD 379 D 292

i) Úhrada straty z prepočtu sa zaúčtuje

účtovným zápisom MD 210 D 858