Vyhláška č. 536/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-536
Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 21.12.1990

536

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. októbra 1990

o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 57b ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. ustanovuje:


Zriaďovanie cirkevných škôl a škôl náboženských spoločností

§ 1

(1) Cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej iba „cirkev“) zriaďuje za podmienok ustanovených touto vyhláškou cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy, cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického vyučovania a cirkevné učilištia (ďalej iba „cirkevná škola“).1)

(2) Cirkev zriaďuje cirkevné školy po ich zaradení do siete škôl ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej iba „ministerstvo školstva“) alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „ministerstvo zdravotníctva“).

§ 2

Postup pri zriaďovaní a zrušovaní cirkevných škôl do siete

(1) Návrh na zaradenie cirkevnej školy do siete alebo jej vyradenie zo siete predkladá cirkevný orgán, ktorý bude plniť funkciu zriaďovateľa cirkevnej školy (ďalej iba „zriaďovateľ“) pre nasledujúci školský rok ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva do 31. októbra.

(2) Návrh na zaradenie cirkevnej školy do siete obsahuje

a) názov zriaďovateľa školy,

b) druh, typ a názov školy,

c) počty učební a ich vybavenie didaktickou technikou, počet učiteľov a ich odborná a pedagogická spôsobilosť, počet žiakov v triedach,

d) posudok orgánu hygienickej služby o vhodnosti objektu školy,

e) názov študijných odborov a učebných odborov pri stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach, strediskách praktického vyučovania, špeciálnych školách a učilištiach,

f) učebné plány a učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov všetkých ročníkov s uvedením rozsahu vyučovacích hodín.

(3) Návrh na vyradenie cirkevnej školy zo siete obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete,

b) spôsob, akým sa zabezpečí príprava žiakov v študijných odboroch a učebných odboroch, v ktorých sa žiaci pripravovali v doterajšej cirkevnej škole.

(4) Pri opakovanom zistení závažných nedostatkov v personálnom alebo materiálnom vybavení alebo v činnosti cirkevnej školy ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva cirkevnú školu zo siete vyradí.

(5) Po vyradení cirkevnej školy zo siete zriaďovateľ školu zruší.

§ 3

Organizácia vyučovania na cirkevných školách

(1) Vyučovanie na cirkevných školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov schválených zriaďovateľom cirkevnej školy po dohode s ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva.

(2) Rozsah a obsah štúdia na jednotlivých druhoch cirkevných škôl musí zodpovedať rozsahu potrebnému na získanie príslušného stupňa vzdelania, ktoré poskytujú štátne školy toho istého druhu.

(3) Cirkevné školy pri výchove a vzdelávaní používajú učebnice a učebné texty uvedené v zozname vydanom ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva; okrem toho môžu používať aj iné učebnice a učebné texty.

(4) Dĺžka plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov cirkevných škôl je rovnaká ako žiakov štátnych škôl.

(5) Školský rok na cirkevných školách začína 1. septembra bežného roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Člení sa na obdobie vyučovania a na obdobie školských prázdnin.2) Dĺžku a obdobie školských prázdnin určuje ministerstvo školstva.3)

(6) Pri klasifikácii žiakov cirkevných škôl v jednotlivých vyučovacích predmetoch a pri celkovom hodnotení žiakov sa postupuje podľa osobitných predpisov.4)

(7) Listiny vydávané cirkevnou školou, ktorými sa osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia (napr. školské vysvedčenie, rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka na štúdium, o prestupe žiaka z inej školy na cirkevnú školu), sa opatrujú okrúhlou pečiatkou, na ktorej je názov školy, prípadne aj znak charakterizujúci príslušnú cirkev. V bežnom korešpondenčnom styku sa používa podlhovastá pečiatka s názvom školy.

§ 4

Prijímanie žiakov do cirkevných škôl

(1) Na dochádzku do základných cirkevných škôl prihlasujú žiakov ich zákonní zástupcovia.

(2) Na štúdium do stredných cirkevných škôl, špeciálnych stredných cirkevných škôl a cirkevných učilíšť si uchádzači podávajú prihlášku; k prihláške maloletých žiakov sa vyjadruje zákonný zástupca uchádzača.

(3) O prijatí žiaka do cirkevnej školy rozhoduje riaditeľ školy. Pri svojom rozhodnutí sa riadi vše-obecne záväzným právnym predpisom5) a pokynmi zriaďovateľa o prijímaní žiakov do cirkevných škôl.

§ 5

Priebeh štúdia na cirkevných školách

(1) V dennom štúdiu rozsah, podmienky, dĺžka a priebeh štúdia sa riadi pokynmi vydanými zriaďovateľom cirkevnej školy po prerokovaní s ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva.

(2) Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinovaného štúdia, ako aj organizácia štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov sa riadi pokynmi vydanými zriaďovateľom cirkevnej školy po prerokovaní s ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva.

§ 6

Ukončovanie štúdia na cirkevných školách

Ukončovanie štúdia na cirkevných školách sa riadi osobitným predpisom.6)

§ 7

Pracovníci cirkevných škôl

(1) Na cirkevných školách vyučujú pedagogickí pracovníci, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov určenú osobitným predpisom.7) Spôsobilosť pedagogických pracovníkov na vyučovanie náboženstva sa riadi pokynmi zriaďovateľa cirkevnej školy.

(2) Organizáciou, ktorá plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov pre všetkých pracovníkov cirkevnej školy, je cirkevná škola.

§ 8

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov cirkevnej školy

Cirkevné školy zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou a vzdelávaním a ochranou žiakov pred rizikom porúch ich zdravého vývoja. Sústavne utvárajú podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, zabezpečujú komplexnú hygienickú starostlivosť a zodpovedajú za ochranu zdravia pri všetkých činnostiach súvisiacich z výchovno-vzdelávacím procesom.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister zdravotníctva Slovenskej republiky:

Rakús v. r.

Minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 38 ods. 1 školského zákona.

3) § 2 vyhlášky č. 38/1988 Zb. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

4) § 6 až 10 vyhlášky č. 143/1984 Zb. o základnej škole.
§ 12 až 15 vyhlášky č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

5) § 19 ods. 1, 2 a 3 školského zákona.

6) Vyhláška č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach v znení vyhlášky č. 41/1990 Zb.

7) Vyhláška č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.