Oznámenie č. 492/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-492
Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991

Pôvodný predpis 30.11.1990

492

Federálne ministerstvo spojov

vydalo podľa § 3 ods. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách výnos č. 33 342/90-110 z 5. novembra 1990, ktorým sa mení telegrafný poriadok.

Vydaním výnosu dochádza k zjednodušeniu telegrafných služieb a k ich zjednoteniu so službami poskytovanými v medzinárodnom telegrafnom styku.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991 a bude uverejnený vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov. Možno doň nazrieť na každej pošte a vo všetkých organizáciách spojov.