Vyhláška č. 485/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-485

(v znení č. r1/c23/1991 Zb.)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.
Znenie 01.01.1991

485

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 11. októbra 1990

o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce1) pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „organizácie“).“.

2. § 4 ods. 1 znie:

(1) Vyrábať, montovať, opravovať a rekonštruovať zariadenia a vykonávať revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyny smú organizácie len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“).“.

3. V § 4 ods. 2 sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „popr. miesto bydliska“ a vypúšťajú sa slová „doloženej stanoviskom jej nadriadeného orgánu“.

4. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako c) a d).

5. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Výrobná alebo montážna organizácia môže odovzdať odberateľovi

a) kotly s konštrukčným pretlakom presahujúcim 1,6 MPa,

b) tlakové nádoby skupiny A s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 2,5 MPa,
len po úspešnej prvej tlakovej skúške zariadenia potvrdenej orgánom dozoru.

(7) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinnosti podľa odsekov 3 a 6 odberateľská organizácia“.

6. § 8 ods. 1 znie:

(1) Revízny technik musí mať pre vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.“.

7. V § 8 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4, 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6.

8. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

9. V § 13 odseky 2, 3 a 4 znejú:

(2) Doplnkové kuričské skúšky sa vykonávajú na inšpektorátoch.

(3) Prihlášky na doplnkové skúšky podávajú uchádzači na predpísanom formulári prostredníctvom prevádzateľa na inšpektoráte, v obvode pôsobnosti ktorého sa kotol nachádza. Kurič predloží inšpektorátu pred začatím skúšky doklady o tom, že spĺňa určené požiadavky.

(4) Inšpektorát upovedomí prevádzateľa o dni a mieste konania skúšky najmenej 15 dní vopred. Prevádzateľ o tom informuje uchádzača a zabezpečí jeho účasť.“.

10. V § 13 sa vypúšťajú odseky 5, 6 a 7.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.

Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods.1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

7) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.