Oznámenie č. 431/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-431
Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 23. júla 1990.

Pôvodný predpis 25.10.1990

431

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. októbra 1989 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 23. júla 1990.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Česko-slovenskej komisii pre atómovú energiu.