Nariadenie vlády č. 407/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-407
Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990
Účinnosť od 11.10.1990
Aktuálne znenie 11.10.1990

407

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 11. októbra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe § 32 ods. 2 a na vykonanie § 28 ods. 2 zákon č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní a na vykonanie § 62 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Nariadenie vlády ČSSR č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990 sa dopĺňa takto:

V § 4 sa vkladá nové ustanovenie pod písmenom c) v tomto znení:

c) menovite uvedené v prílohe C III/16 štátneho plánu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre rok 1990 – Program ekologických investícií.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.