Vyhláška č. 393/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-393
Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do30.06.2006
Účinnosť od 01.10.1990 do30.06.2006
Zrušený 411/2006 Z. z.
Znenie 01.10.1990

393

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 4. septembra 1990,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Paušálna suma trov konania o priestupkoch, ktorú je povinný uhradiť občan podľa § 79 ods. 1 zákona, je 150 Kčs.

(2) Ak bol do konania o priestupkoch pribraný znalec, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 200 Kčs; ak bol pribraný znalec z odboru psychiatrie, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 350 Kčs.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Minister:

Ing. Andráš v. r.