Zákon č. 371/1990 Zb.Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-371
Čiastka 61/1990
Platnosť od 06.09.1990
Účinnosť od 06.09.1990
Aktuálne znenie 06.09.1990

371

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. září 1990

o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

POSLANECKÝ PLAT

§ 1

Poslanci České národní rady (dále jen „poslanec“) náleží poslanecký plat (dále jen „plat“) ve výši 7000 Kčs měsíčně počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib. Plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

ČÁST DRUHÁ

FUNKČNÍ PŘÍPLATKY

§ 2

(1) Předsedovi České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 9000 Kčs měsíčně.

(2) Místopředsedovi České národní rady, který jako první zastupuje předsedu České národní rady, náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 5000 Kčs měsíčně.

(3) Místopředsedovi České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 4000 Kčs měsíčně.

§ 3

(1) Předsedovi výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2000 Kčs měsíčně.

(2) Místopředsedovi výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 1000 Kčs měsíčně.

(3) Tajemníku výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 500 Kčs měsíčně.

(4) Členu předsednictva České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 1000 Kčs měsíčně.

(5) Funkcionáři komise předsednictva České národní rady náleží stejný funkční příplatek jako funkcionáři výboru České národní rady, rozhodne-li tak předsednictvo České národní rady.

(6) Funkční příplatek podle předchozích odstavců poslanci náleží počínaje prvním dnem měsíce, v němž byl do funkce zvolen. Funkční příplatky podle tohoto ustanovení nenáležejí poslanci, kterému náleží funkční příplatky podle § 2.

ČÁST TŘETÍ

CESTOVNÍ NÁHRADY

§ 4

(1) Poslanci náležejí diety v paušální výši 2000 Kčs měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.

(2) Poslanci též náleží náhrada za ubytování v prokázané výši, pokud cestu koná v souvislosti s výkonem poslanecké funkce.

(3) Cestovní náhrady při cestách do zahraničí, které souvisejí s výkonem poslanecké funkce, stanoví předsednictvo České národní rady.

§ 5

(1) Poslanec může na území České republiky používat bezplatně prostředků veřejné hromadné dopravy.

(2) Nemůže-li poslanec ze závažných důvodů použít veřejný dopravní prostředek, může mu předsednictvo České národní rady přiznat náhradu jízdních nákladů v prokázané výši.

(3) Letadel veřejné letecké dopravy může poslanec bezplatně použít tam i zpět

a) pro cesty na schůze České národní rady a jejích orgánů, nebo

b) pro cesty, k nimž byl pověřen předsednictvem České národní rady nebo předsedou České národní rady, nebo

c) pro cesty, k nimž byl pověřen výborem České národní rady nebo komisí předsednictva České národní rady, dá-li k tomu souhlas předseda České národní rady.

(4) Právo bezplatně používat prostředků veřejné hromadné dopravy má na území České republiky i poslanec Slovenské národní rady.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁHRADY DALŠÍCH VÝDAJŮ

§ 6

K úhradě věcných výdajů, popřípadě nákladů za služby, potřebných pro výkon poslanecké funkce, náleží poslanci paušální náhrada ve výši 4000 Kčs měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.

§ 7

(1) Předseda České národní rady má po dobu výkonu funkce právo bezplatně užívat přiměřeně vybavený byt.

(2) Místopředsedové České národní rady mají toto právo jen tehdy, mají-li bydliště mimo sídlo České národní rady.

(3) Kromě toho mají funkcionáři uvedení v odstavcích 1 a 2 právo užívat bezplatně služební vozidlo a právo na zřízení a bezplatné užívání účastnické telefonní stanice.

(4) Poslanec má přednostní právo na zřízení účastnické telefonní stanice.

ČÁST PÁTÁ

ZTRÁTA NÁROKŮ

§ 8

(1) Nezúčastní-li se poslanec v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy nejméně dvou jednacích dnů České národní rady nebo jejích orgánů, do nichž byl zvolen, ztrácí nárok na polovinu poslaneckého platu, polovinu funkčního příplatku a polovinu paušálních náhrad (§ 4 a 6), které by mu jinak náležely na měsíc následující.

(2) Nezúčastní-li se poslanec v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy nejméně čtyř jednacích dnů České národní rady nebo jejich orgánů, do nichž byl zvolen, ztrácí nárok na poslanecký plat, funkční příplatek a paušální náhrady (§ 4 a 6), které by mu jinak náležely na měsíc následující.

(3) Způsob rozhodování o ztrátě nároků podle odstavců 1 a 2 upraví jednací řád České národní rady.


ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 9

(1) Požádá-li o to poslanec, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno.1) Náhrada mzdy od zaměstnavatele mu nepřísluší.

(2) Poslanci, který je v pracovním nebo obdobném poměru, náleží za vykonanou práci mzda (odměna) podle obecně závazných právních předpisů.

(3) Pracovní nebo obdobný poměr poslance může být proti jeho vůli skončen jen s předchozím souhlasem předsednictva České národní rady; to platí i pro období 12 měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního nebo obdobného poměru neplatné.

§ 10

(1) Poslanci jsou účastni nemocenského pojištění2) a sociálního zabezpečení3) stejně jako pracovníci v pracovním poměru.

(2) V době, kdy poslanec nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu plat podle § 1, nejdéle však po dobu šesti měsíců, po tuto dobu mu nenáleží peněžité dávky nemocenského pojištění.

(3) Poslanci náleží přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem.4)

§ 11

(1) Plat (§ 1) a funkční příplatek (§ 2 a 3) podléhají dani ze mzdy.5)

(2) Diety a paušální náhrada (§ 4 a 6) dani ze mzdy nepodléhají.

§ 12

Poslanci nenáleží nároky podle tohoto zákona po dobu, po kterou je členem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky. Totéž platí, jestliže vykonává funkci vedoucího federálního nebo republikového ústředního orgánu státní správy.

§ 13

(1) Kancelář České národní rady odpovídá poslanci za škodu, která mu vznikla při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

(2) Poslanec odpovídá Kanceláři České národní rady za škodu, kterou jí způsobil při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

§ 14

Zrušují se § 24 až 27 zákona České národní rady č. 36/1989 Sb., o poslancích České národní rady.

§ 15

Poslancům, kteří vykonávají poslaneckou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, náležejí nároky podle tohoto zákona od prvého dne měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 170 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.