Vyhláška č. 37/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-37
Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.03.1990 do31.12.1991
Znenie 01.03.1990

37

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 8. februára 1990

o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, sa mení takto:

1. V § 1 sa odseky 3 a 4 vypúšťajú včítane odkazov na poznámky pod čiarou, ktoré sa zároveň zrušujú.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Zmluva o príprave dodávok leteckých prác sa uzaviera najmenej na obdobie 2 rokov na návrh jednej zo zmluvných strán. Návrh zmluvy sa predkladá v lehote, na ktorej sa strany dohodnú.“.

3. V § 2 sa odseky 2, 3 a 4 vypúšťajú.

4. V § 3 sa odsek 3 vypúšťa.

5. § 5 sa vypúšťa včítane odkazu na poznámku pod čiarou, ktorá sa zároveň zrušuje.

6. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

7. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

8. § 12 znie:

㤠12

Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchylne od ustanovení § 6, § 7 písm. d) až g), j), m), § 8 ods. 1 písm. a), c) až h), ods. 2, 3 a § 9.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1990.


Minister:

Podlena v. r.