Zákon č. 36/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-36
Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do30.09.1990
Účinnosť od 20.02.1990 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.
Znenie 20.02.1990

36

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 9. februára 1990

o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky, udeľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Amnestiu udeľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky uznesením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.