Zákon č. 347/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-347
Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do31.12.2001
Účinnosť od 01.11.2001 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.
Znenie 01.11.2001

347

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. augusta 1990

o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚSTREDNÉ ORGÁNY, NA ČELE KTORÝCH JE ČLEN VLÁDY

§ 1

V Slovenskej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej republiky:

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

d) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

e) Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,

f) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

g) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

h) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

ch) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

i) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

j) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

k) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

l) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

m) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

n) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátnych tajomníkov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušných ministrov. V odôvodnených prípadoch môže vláda Slovenskej republiky určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.

(3) Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele úradu ministerstva je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušného ministra.

(4) Štátnym tajomníkom a vedúcemu úradu ministerstva určuje platové náležitosti minister podľa osobitného predpisu.1)

(5) Štátnemu tajomníkovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patrí paušálna nezdanená náhrada vo výške 1 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.

(6) Štátny tajomník počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné

a) používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,

b) poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.

(7) Vedúci úradu ministerstva počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.

(8) Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 6 písm. b) a odseku 7 určí minister.

§ 2a

(1) Predseda vlády Slovenskej republiky riadi činnosť vlády, zvoláva a vedie jej schôdze. Vymedzené úseky činnosti vlády Slovenskej republiky koordinujú jej podpredsedovia, ktorí tiež plnia úlohy, ktorými ich vláda Slovenskej republiky alebo predseda vlády Slovenskej republiky poverí. Počas neprítomnosti predsedu vlády Slovenskej republiky ho zastupuje podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorého určí predseda vlády Slovenskej republiky. Zastupujúci podpredseda vlády Slovenskej republiky zvoláva a vedie schôdze vlády Slovenskej republiky.

(2) Plat, funkčné príplatky a paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády Slovenskej republiky určuje vláda podľa osobitného predpisu.2)

§ 2b

(1) Pre osobitné druhy činnosti môže vláda Slovenskej republiky vymenovať svojich splnomocnencov, ktorí konajú na základe poverenia vlády. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda Slovenskej republiky pri jeho vymenovaní.

(2) Pre niektoré úseky svojej činnosti môže vláda Slovenskej republiky zriaďovať svoje poradné a koordinačné orgány (rady, výbory, komisie). Na podporu svojej činnosti môže vláda Slovenskej republiky zriaďovať aj agentúry.

(3) Hlavné úlohy, zloženie a metódy práce týchto orgánov určia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Ministerstvo hospodárstva

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) priemysel s výnimkou potravinárstva,

b) energetiku, vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,

c) teplárenstvo a plynárenstvo,

d) ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,

e) hutníctvo,

f) vnútorný a zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa,

g) ochranu a využívanie nerastných surovín, vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,

h) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,

ch) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

i) koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.

(2) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky sú podriadené

a) Slovenská energetická inšpekcia,

b) Slovenská obchodná inšpekcia,

c) Hlavný banský úrad,

d) Puncový úrad Slovenskej republiky.

§ 4

Ministerstvo financií

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, colníctva a cien.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a) tvorbu a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky vrátane tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, kapitálového trhu, politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania a finančnej kontroly,

b) výkon štátnej správy vo veciach jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva,

c) výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, sporiteľníctva, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, kontroly výroby a obehu liehu, tabaku, tabakových výrobkov, soli, lotérií a iných obdobných hier, vo veciach správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére.

§ 5

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, kolektívne vyjednávanie, mzdy a iné odmeny za prácu, inšpekciu práce, sociálne zabezpečenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rodinu a ďalšie veci sociálnej politiky.

(2) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sú podriadené

a) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,

b) Národný inšpektorát práce.

§ 6

Ministerstvo životného prostredia

(1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu životného prostredia, vrátane

a) ochrany prírody,

b) ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

c) ochrany ovzdušia,

d) územného plánovania a stavebného poriadku,

e) odpadového hospodárstva,

f) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

g) geologického výskumu a prieskumu.

(2) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky sú podriadené

a) Slovenská inšpekcia životného prostredia, prostredníctvom ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní funkciu orgánu hlavného štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,

b) Slovenský hydrometeorologický ústav.

§ 7

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre odštátnenie a privatizáciu národného majetku a pre správu národného majetku v podnikateľskej sfére, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 8

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

(1) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) železničnú dopravu, dráhy a vlečky,

b) cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia,

c) pozemné komunikácie a diaľnice,

d) vnútrozemskú a námornú plavbu a prístavy,

e) civilné letectvo,

f) ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko,

g) železničné zdravotníctvo,

h) pošty a telekomunikácie.

(3) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky plní funkciu námorného úradu.

(4) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykonáva štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh, cestnej a mestskej dopravy, civilného letectva, vnútrozemskej a námornej plavby a zariadení jednotnej telekomunikačnej siete.

(5) Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky sú podriadené

a) Štátna plavebná správa,

b) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,

c) Letecký úrad Slovenskej republiky.

§ 9

Ministerstvo pôdohospodárstva

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo s výnimkou pôsobností uvedených v § 6 ods. 1 písm. b), rybárstvo, poľovníctvo, veterinárnu starostlivosť a pre potravinárstvo.

(2) Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky je podriadená Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.

§ 10

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) investičnú výstavbu,

b) regionálny rozvoj,

c) bytovú politiku,

d) stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,

e) verejné práce,

f) stavebné výrobky,

g) export stavebných prác.

§ 13

Ministerstvo školstva

(1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné školy, stredné školy a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a techniku, pre oblasť informatiky, pre štátnu starostlivosť o mládež a pre šport.

(2) Ministerstvu školstva Slovenskej republiky je podriadená Štátna školská inšpekcia.

§ 14

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, štátny jazyk a písomníctvo, pre krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitnú kultúru vrátane cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a príbuzných práv a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.

§ 15

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd.

§ 16

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre

a) ochranu ústavného zriadenia republiky, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, štátnych hraníc, pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, vstup na územie republiky a pobyt cudzincov na území republiky, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky utečencov a presídlencov, evidenciu obyvateľstva, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, civilnú ochranu obyvateľstva, požiarnu ochranu a komplexný záchranný systém,

b) všeobecnú vnútornú správu, veci územného a správneho členenia Slovenskej republiky, vyznačovanie, udržiavanie a správu štátnych hraníc, štátne symboly Slovenskej republiky, štátne občianstvo, matričné veci, veci zhromažďovania a združovania, organizačné zabezpečovanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov územnej samosprávy a referenda, automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy, veci organizácií s medzinárodným prvkom, archívnictvo,

c) živnostenské podnikanie,

d) riadenie Policajného zboru a Vojsk ministerstva vnútra,

§ 17

Ministerstvo zahraničných vecí

(1) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zabezpečuje

a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,

c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí,

e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv.

§ 18

Ministerstvo spravodlivosti

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre súdy a väzenstvo a vo vzťahu k notárom vykonáva štátny dohľad.

(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej komisii pre ľudské práva a na Európskom súde pre ľudské práva.

§ 19

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zabezpečovanie obrany Slovenskej republiky, výstavbu a riadenie Armády Slovenskej republiky, koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky, zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou, riadenie vojenského spravodajstva a pre správu vojenských obvodov a vojenských lesov a civilnej služby.

DRUHÁ ČASŤ

OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 20

(1) V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy:

a) Úrad vlády Slovenskej republiky,

b) Štatistický úrad Slovenskej republiky,

c) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

e) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

g) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

h) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

j) Úrad pre verejné obstarávanie,

k) Národný bezpečnostný úrad.

l) Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad pre štátnu službu“).

(2) Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády Slovenskej republiky. Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)

(3) Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov. Platové náležitosti predsedovi určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1).

(4) Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)

(5) Na čele ďalších ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky uvedených v odseku 1 písm. b) až d) a f) až j) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti predsedovi určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)

(6) Vedúcemu úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu a predsedovi ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až j) na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patrí paušálna nezdanená náhrada vo výške 3 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.

(7) Vedúci úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu a predseda ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až j) počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné

a) používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,

b) poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.

(7) Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 5 písm. b) určí vláda Slovenskej republiky.

§ 20a

Úrad vlády

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre kontrolu plnenia úloh štátnej správy a hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky môže zo svojho rozpočtu alebo iným spôsobom so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky založiť alebo zriadiť iný subjekt než rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.

(4) Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

§ 20c

Úrad pre štátnu službu

(1) Úrad pre štátnu službu je ústredný orgán štátnej správy pre štátnu službu.

(2) Na čele úradu pre štátnu službu je predseda Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu pre štátnu službu“), ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu je päť rokov.

(3) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu pre štátnu službu, ak

a) je zdravotne nespôsobilý plniť povinnosti predsedu úradu pre štátnu službu aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným predpisom1a) alebo

c) porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa odseku 3, skončí sa dňom uvedeným v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je konečné a nemožno sa ďalej proti nemu odvolať.

(5) Predseda úradu pre štátnu službu sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie predsedu úradu pre štátnu službu; písomné oznámenie doručuje prezidentovi Slovenskej republiky najneskôr pred dňom, ktorý uvádza ako deň skončenia funkcie.

(6) Funkčné obdobie predsedu úradu pre štátnu službu, ktorý sa vzdal funkcie podľa odseku 5, skončí sa dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie predsedu úradu pre štátnu službu. Ak predseda úradu pre štátnu službu dátum skončenia svojej funkcie neuviedol, funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky alebo dňom, ktorý určí prezident Slovenskej republiky.

§ 21

Slovenský štatistický úrad

Slovenský štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky.

§ 21a

Úrad jadrového dozoru

(1) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru.

(2) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

§ 22

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

§ 23

Protimonopolný úrad

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

§ 24

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.

§ 25

Úrad priemyselného vlastníctva

(1) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť priemyselného vlastníctva.

(2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky rozhoduje o poskytovaní ochrany na vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory a topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky a označenie pôvodu výrobkov.

§ 26

Správa štátnych hmotných rezerv

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre financovanie, obmenu, zámenu, pôžičky, uvoľňovanie, skladovanie, ochraňovanie a kontrolu štátnych hmotných rezerv a podľa požiadaviek systému krízových plánov aj ich tvorbu.

§ 26b

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a koncesné obstarávanie.

§ 26c

Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 27

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvá“) sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Ministerstvá v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.

(3) Ministerstvá v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

§ 28

Ministerstvá skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladajú vláde Slovenskej republiky.

§ 29

Ministerstvá sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti; pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dbajú o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

§ 30

(1) Ministerstvá pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.

(2) Ministerstvá využívajú podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy.

(3) Ministerstvá využívajú poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk; zapájajú ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy.

(4) Ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s príslušnými odborovými orgánmi, najmä s nimi prerokúvajú návrhy závažných opatrení tykajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a kultúrnych potrieb pracujúcich; postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.

§ 32

(1) Činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky riadi, zjednocuje a kontroluje vláda Slovenskej republiky.

(2) Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.

§ 33

Zrušujú sa:

1. § 1 ods. 1 písm. a) a § 3 až 9, vrátane spoločného nadpisu, zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,

2. § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.

§ 34

Vláda Slovenskej republiky schvaľuje

a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy, zásady ich činnosti a vnútornú organizáciu,

b) limity počtov pracovníkov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,

c) zahraničné cesty predsedu vlády Slovenskej republiky, podpredsedov vlády Slovenskej republiky, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

Zrušujú sa

a) Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj,

b) Výbor ľudovej kontroly Slovenskej republiky,

c) Slovenská komisia pre vedecké hodnosti.

d) Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.

§ 36

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza

a) zo Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj

1. vo veciach tvorby stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Ministerstvo pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky,

2. vo veciach uskutočňovania stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vrátane štátnej expertízy investícií, a vo veciach realizácie štátnej hospodárskej politiky vo zverených odvetviach na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;

b) z Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky

1. vo veciach správy národného majetku v podnikateľskej sfére, jeho odštátnenia a privatizácie na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,

2. v ostatných veciach na Ministerstvo financií Slovenskej republiky;

c) z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach farmaceutického priemyslu na Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky;

d) z Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky;

e) zo Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.

(2) Doterajšia pôsobnosť Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ministra obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovenskej obchodnej inšpekcii1) prechádza na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky a ministra kontroly Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a) až c) sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.

(4) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.

(5) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.

§ 36a

(1) Doterajšia pôsobnosť Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky vo veciach programovania stratégie rozvoja vedy a techniky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a vo veciach regionálneho rozvoja prechádza na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Doterajšia pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky v oblasti informatiky prechádza na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.

§ 37

Zrušujú sa

1. § 1 až 12 a § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb.;

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky;

3. čl. I, III a IV zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky;

4. čl. I, III až V zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb. o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

5. Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

6. Čl. I body 1, 2, 4 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.

7. § 20 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.

8. § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

9. § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)

Čl. II

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi

a) vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b) vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,

c) vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,

d) vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.

(2) V súvislosti s prechodnom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.

(3) Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(4) Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú posôbnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

Čl. II

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza

a) z Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b) vo veciach stavebnej výroby a výroby stavebných látok z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

c) vo veciach drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

d) z Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

e) zo Slovenského banského úradu na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

f) zo Slovenského geologického úradu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

g) vo veciach investičného rozvoja z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,

h) vo veciach informatiky z Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky na Slovenský štatistický úrad,

ch) vo veciach lesného hospodárstva, vodného hospodárstva a poľovníctva z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

i) vo veciach štátnej kontroly v oblasti štátnej správy, s výnimkou kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej republiky a vo veciach vybavovania sťažností, oznámení, podnetov a petícií, z Ministerstva kontroly Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky,

j) zo Slovenského úradu bezpečnosti práce na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(2) Doterajšia pôsobnosť Ministerstva kontroly Slovenskej republiky a ministra kontroly Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovenskej obchodnej inšpekcii3) prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.

(4) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(5) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Slovenská komisia pre životné prostredie“, rozumie sa tým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

(6) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(7) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.

(8) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky.

(9) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo medzinárodnych vzťahov Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(10) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Úrad vlády Slovenskej republiky.

(11) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Slovenský úrad geodézie a kartografie“, rozumie sa tým Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra.

Čl. II

Na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov v Československej komisii pre atómovú energiu, týkajúce sa inšpektorov v lokalitách jadrových elektrární Slovenskej republiky.

Čl. III

(1) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Československá komisia pre atómovú energiu, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

(2) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Federálny úrad pre normalizáciu a meranie, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

(3) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Federálny úrad pre vynálezy, rozumie sa tým v Slovenskej republike Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

(4) Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Správa federálnych hmotných rezerv, rozumie sa tým v Slovenskej republike Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Čl. II

V súvislosti s prechodom doterajšej pôsobnosti Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky a z Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky na Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci na ktorý ústredný orgán štátnej správy prechádzajú do pracovného pomeru.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.

1) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

1a) § 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

2) Čl. 28b ods. 2 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.