Oznámenie č. 344/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-344
Čiastka 54/1990
Platnosť od 27.08.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke

Pôvodný predpis 27.08.1990

344

Federálne ministerstvo spojov

vydalo podľa § 3 ods. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách výnos č. 34 698/90-030 z 26. júna 1990, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok.

Výnosom sa zrušujú niektoré podmienky pre manipuláciu a prístup k ďalekopisným zariadeniam. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Výnos bude publikovaný vo Vestníku Federálneho ministerstva spojov. Možno doň nazrieť na každej pošte a vo všetkých organizáciách spojov.