Oznámenie č. 285/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-285
Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do22.04.1991
Zrušený 366/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. mája 1990.

Pôvodný predpis 09.07.1990

285

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. mája 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. mája 1990.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu.